כניסה

מכרז פומבי מספר 10/2021 למתן שירותים משפטיים בתחום דיני המכרזים

רשות ניירות ערך ("הרשות") מזמינה בזאת מציעים העונים על תנאי הסף המפורטים במכרז, להציע הצעות למתן שירותים משפטיים בתחום דיני המכרזים.

קובץ הבהרות מס' 2 למכרז ומסמכי מכרז מעודכנים מיום 1.12.21

1. לקובץ הבהרות מס' 2 למכרז- לחץ כאן

2. למסמכי המכרז המעודכנים ב"עקוב אחר שינויים"- לחץ כאן

3. למסמכי המכרז המעודכנים בנוסח "נקי"- לחץ כאן

4. לטופס ההצעה (נספח א' למכרז) בקובץ וורד- לחץ כאן

קובץ הבהרות מס' 1 למכרז ומסמכי מכרז מעודכנים מיום 15.11.21
1. לקובץ הבהרות מספר 1 למכרז- לחץ כאן 

2. לנוסח מעודכן של המכרז ב"עקוב אחר שינויים"- לחץ כאן

3. לנוסח מעודכן של המכרז בנוסח "נקי"- לחץ כאן 

4. לתשומת לב המציעים:

בעקבות שאלות ההבהרה שהתקבלו במסגרת קובץ הבהרות מס' 1 למכרז, בוצע שינוי בתנאי הסף. לאור האמור, מועדי המכרז מעודכנים כדלקמן:

4.1. המועד האחרון להגשת השגות או בקשות להבהרה (נוספות) למכרז: 22.11.2021;

4.2. המועד האחרון לפרסום תשובות להשגות ו/או לבקשות הבהרה: 6.12.2021;

4.3. המועד האחרון להגשת הצעות למכרז: 19.12.20021 בשעה 14:00.

למודעה בערבית בדבר שינוי בתנאי הסף ובמועדי המכרז לחץ כאן
-------------------------------------------------------------------------------------------------

למסמכי המכרז בנוסח המקורי לחץ כאן

למודעה בערבית לחץ כאן

1. תנאי הסף להשתתפות במכרז:

להלן תמצית תנאי הסף להשתתפות במכרז (הנוסח המלא והמחייב מפורט במסמכי המכרז המצויים באתר הרשות כמפורט בסעיף 3.1 להלן).

1.1 המציע הינו עורך דין, חברת עורכי דין, שותפות רשומה או שותפות שאינה רשומה של עורכי דין.

1.2 על המציע לפעול כמשרד עורכי דין. לא ניתן להגיש הצעה משותפת למספר עורכי דין שאינם מאוגדים במשרד אחד ובמסגרת אותה אישיות משפטית.

1.3 על המציע להציע צוות, הכולל ראש צוות ומבצע, העונים על התנאים הקבועים במסמכי המכרז.

1.4 המציע וכל אחד מיחידי הצוות המוצע אינם נמצאים במצב של חשש לניגוד עניינים כמפורט במסמכי המכרז.

1.5 תנאי סף נוספים מפורטים במסמכי המכרז.

2. תקופת ההתקשרות:

2.1 תקופת ההתקשרות הינה לשנה מיום חתימת הרשות על החוזה עם הזוכה במכרז ("ההתקשרות המקורית").

2.2 לרשות תעמוד האופציה להאריך את תקופת ההתקשרות המקורית בפרקי זמן נוספים וזאת עד לתקופה מצטברת של שבע (7) שנים בסך הכל (כולל ההתקשרות המקורית).

3. הליך המכרז:

3.1 מסמכי המכרז וכל ההודעות בנושא המכרז יפורסמו בדף זה.

3.2 החל מיום פרסום המכרז ועד ליום 1.11.2021, רשאי כל אדם לפנות לרשות בכתב, באמצעות דואר אלקטרוני Michrazim@isa.gov.il ולהעלות כל בקשה להבהרה או שאלה הקשורה במכרז או בהתקשרות שתבוא בעקבותיו.

3.3 תשובות לשאלות ההבהרה יפורסמו בדף זה עד ליום 15.11.2021.

3.4 את ההצעה  למכרז יש להגיש, לאחר סיום הליך ההבהרות ולא יאוחר מיום 7.12.2021,  בשעה 14:00, בתיבת המכרזים הנמצאת במשרד רשות ניירות ערך, ברח' כנפי נשרים 22, ירושלים.

בכל מקרה של סתירה בין האמור במודעה זו לבין מסמכי המכרז, יגבר האמור במסמכי המכרז.

תגיות:

פניות ותלונות לרשות

מערכות וטפסים