כניסה

מכרז מס' 01/12 למתן שירותים משפטיים בתחום דיני המכרזים
רשות ניירות ערך ("הרשות") מזמינה בזאת מציעים העונים על תנאי הסף המפורטים להלן ובמכרז להציע הצעות למתן
 
שירותים משפטיים בתחום דיני המכרזים לרשות.
 
לנוסח ההודעה בערבית:  לחץ כאן
 
1. מצ"ב הבהרות למכרז מיום ה- 09.02.2012: הבהרות למכרז 01/12.
 
2. מצ"ב נוסח המכרז לאחר הבהרות עם עקוב אחר שינויים- 09.02.2012: נוסח מכרז 01/12 לאחר הבהרות עם עקוב אחר שינויים.
 
3. מצ"ב נוסח נקי של המכרז לאחר שינויים - 09.02.2012 : נוסח מכרז 01/12 לאחר הבהרות.
 
4. המעוניינים בקובץ WORD של טפסי המכרז יכולים לפנות  
    לדוא"ל  :  michrazim@isa.gov.il וטפסי המכרז יישלחו אליהם.
 
1.  תנאי הסף להשתתפות במכרז
 
להלן תמצית תנאי הסף להשתתפות במכרז (הנוסח המלא והמחייב מפורט במסמכי המכרז):
 
1.1  המציע הינו עורך דין, חברת עורכי דין או שותפות רשומה, או שותפות שאינה רשומה של עורכי דין.
 
1.2   המציע מעסיק לפחות שני (2) עורכי דין בעלי ניסיון של שלוש שנים לפחות (לא כולל התמחות) בעריכת דין בתחום דיני המכרזים.
 
1.3  למציע כתובת רשומה הנמצאת במרחק שאינו עולה על 50 ק"מ ממשרדי הרשות בירושלים או בתל אביב.
 
1.4 הצוות המוצע על-ידי המציע לצורך מתן השירותים מורכב מראש צוות ושני (2) חברי צוות נוספים, העונים על התנאים המפורטים במסמכי המכרז.
 
1.5 המציע אינו נמצא במצב של חשש לניגוד עניינים (כמפורט במסמכי המכרז) המונע ממנו להעניק שירותי עריכת דין לרשות.
 
1.6  תנאי סף נוספים המפורטים במסמכי המכרז.
 
2.  ההתקשרות עם הזוכים במכרז
 
2.1  תקופת ההתקשרות הינה לשלוש (3) שנים מיום חתימת החוזה ("ההתקשרות המקורית"). לרשות עומדת האופציה להאריך את תקופת ההתקשרות לפרק זמן נוסף של עד שנה בכל פעם, וזאת עד לתקופה מצטברת של חמש (5) שנים בסך הכל (כולל ההתקשרות המקורית).
 
2.2 הזוכה במכרז יספק לרשות שירותים משפטיים ושירותי עריכת דין בתחום דיני המכרזים, לרבות כתיבת מכרזים, ייעוץ משפטי שוטף בהליכי המכרז וההתקשרויות של הרשות, כתיבת חוות דעת וייצוג בבתי המשפט.
 
3.  הליך המכרז
 
3.1  מסמכי המכרז מפורסמים באתר האינטרנט של הרשות . כל המידע והתוצרים הקשורים למכרז וכל ההודעות בנושא המכרז יפורסמו בעמוד זה.
 
3.2  החל מיום הפצת המכרז ועד ליום 02.02.2012 רשאי כל אדם לפנות לרשות בכתב, באמצעות דואר אלקטרוני michrazim@isa.gov.il , לעו"ד עזר צפריר, ולהעלות כל בקשה להבהרה או שאלה הקשורה במכרז או בהתקשרות שתבוא בעקבותיו.
 
3.3  את ההצעה יש להגיש, לאחר סיום הליך ההבהרות ולא יאוחר מיום 22.2.2012 בשעה 14:00, בתיבת המכרזים הנמצאת במשרד רשות ניירות ערך, ברח' כנפי נשרים 22, ירושלים.
 
4. בכל מקרה של סתירה בין האמור במודעה זו לבין מסמכי המכרז, יגבר האמור במסמכי המכרז.

תגיות:

פניות ותלונות לרשות

מערכות וטפסים