כניסה

מכרז מס' 9/12 למתן שירותי ייעוץ ושירותים נוספים בתחום אבטחת מידע
רשות ניירות ערך ("הרשות") מזמינה בזאת מציעים העונים על תנאי הסף המפורטים להלן ובמכרז להציע הצעות למתן שירותי ייעוץ ושירותים נוספים בתחום אבטחת המידע עבור הרשות.
 

 הבהרות למכרז:

1. למסמך ההבהרות למכרז מיום 2.9.12 לחץ כאן.

2. לנוסח המכרז לאחר הבהרות עם עקוב אחר שינויים מיום 2.9.12  לחץ כאן.

3. לנוסח נקי של המכרז לאחר הבהרות מיום 2.9.12 לחץ כאן.

4.  המעוניינים בקובץ WORD של נספח א' למכרז - טופס הגשת ההצעה, יכולים לפנות   לדוא"ל  :  zivs@isa.gov.il והטופס יישלח אליהם.
 
המודעה בדבר פרסום המכרז
 
לנוסח המודעה בערבית לחץ כאן.
 
 

1.  תנאי הסף להשתתפות במכרז

להלן תמצית תנאי הסף להשתתפות במכרז (הנוסח המלא והמחייב מפורט במסמכי המכרז):
 
1.1  המציע התאגד בישראל על פי דין.
 
1.2  המציע או חברה קשורה למציע אינם עוסקים במכירה או בשיווק של מוצרי אבטחת מידע, במישרין או בעקיפין.
 
1.3  המציע, בעל עניין במציע או שותף במציע אינם בעלי עניין במי שמשווק או מספק מוצרי אבטחת מידע.
 
1.4  המציע או מורשי החתימה שבו, אינם נמצאים במצב של חשש לניגוד עניינים המונע מהם להעניק את השירותים לרשות.
 
1.5  המציע סיפק ללפחות חמישה מלקוחותיו שירותי ייעוץ בתחום אבטחת המידע, כאשר מתקיימים התנאים הבאים:
 
1.5.1  היקף שירותי הייעוץ שניתנו בתחום אבטחת המידע לכל אחד מהלקוחות הנו לפחות מאתיים שעות בשנה, וזאת למשך שנתיים לפחות בין 1.1.2009 למועד הגשת ההצעה;
 
1.5.2  המציע העניק ללפחות שניים מהלקוחות האמורים לפחות ארבעה מתוך השירותים המפורטים בסעיפים 3.5.1 - 3.5.6 למכרז.
 
1.6  על המציע להציג יועץ או מנהל לקוח מוצע מטעמו, אשר מתקיימות בו כל הדרישות המפורטות להלן:
 
1.6.1  הוא עובד של המציע.
 
1.6.2  הוא בעל ניסיון של  חמש שנים לפחות בתחום אבטחת המידע.
 
1.7  תשלום דמי השתתפות במכרז בסך 500 ₪.
 
1.8  תנאי סף נוספים המפורטים במסמכי המכרז.
 
2.  תקופת ההתקשרות
 
2.1  תקופת ההתקשרות הינה לשנה.
 
2.2  לרשות תעמוד אופציה להאריך את תקופת ההתקשרות המקורית בתקופות נוספות, עד לתקופה מקסימאלית של חמש שנים.
 
3. הליך המכרז
 
3.1  מסמכי המכרז מפורסמים באתר זה, למעבר למסמכי המכרז לחץ כאן.
 
3.2  החל מיום פרסום המכרז ועד ליום 21.8.12, רשאי כל אדם לפנות לרשות בכתב, באמצעות דואר אלקטרוני zivs@isa.gov.il, למר זיו סירקיס, ולהעלות כל בקשה להבהרה או שאלה הקשורה במכרז או בהתקשרות שתבוא בעקבותיו.
 
3.3  את ההצעה יש להגיש, לאחר סיום הליך ההבהרות ולא יאוחר מיום 12.9.12 בשעה 12:00, בתיבת המכרזים הנמצאת במשרד רשות ניירות ערך, ברח' כנפי נשרים 22, ירושלים.
 
4.  בכל מקרה של סתירה בין האמור במודעה זו לבין מסמכי המכרז, יגבר האמור במסמכי המכרז.


תגיות:

פניות ותלונות לרשות

מערכות וטפסים