כניסה

מכרז מס' 8/12 למתן שירותי גבייה
רשות ניירות ערך ("הרשות") מזמינה בזאת מציעים העונים על תנאי הסף המפורטים להלן ובמכרז להציע הצעות למתן שירותי גבייה וניהול הליכי חדלות פירעון, כהגדרתם במכרז, עבור הרשות.
 
הבהרות למכרז:
 

למסמך ההבהרות למכרז מיום 9.9.12 לחץ כאן.

הודעה בדבר דחיית מועדי המכרז, 19.8.12:
 
1.    המועד האחרון להגשת השגות או בקשה להבהרות נדחה ליום: 2.9.12.
 
2.    המועד האחרון לפרסום תשובות להשגות ובקשות הבהרה נדחה ליום: 10.9.12.
 
3.    המועד האחרון להגשת הצעות למכרז נדחה ליום 21.10.12, בשעה 14:00.
 
ביתר תנאי המכרז לא חל כל שינוי.
 
המודעה בדבר פרסום המכרז:
 
1.   תנאי הסף להשתתפות במכרז
 
להלן תמצית תנאי הסף להשתתפות במכרז (הנוסח המלא והמחייב מפורט במסמכי המכרז):
 
1.1  על המציע להיות במועד הגשת ההצעה עורך דין, חברת עורכי דין או שותפות של עורכי דין.
 
1.2 המציע או המבצע המוצע על ידו אינם נמצאים במצב של חשש לניגוד עניינים המונע מהם להעניק את השירותים לרשות.
 
1.3  על המציע להציג מבצע אחד מטעמו העומד בכל הדרישות המפורטות להלן:
 
1.3.1  הוא עובד של המציע;
 
1.3.2  הוא עורך דין בעל ניסיון של לפחות שבע (7)  שנים (לא כולל התמחות) בתחום שירותי הגבייה כהגדרתם במכרז;
 
1.3.3  במהלך השנים 2010-2011 הוא שימש לפחות בעשרים (20) תיקים באחד או יותר מהתפקידים הבאים: מפרק, כונס נכסים, מנהל מיוחד, נאמן, בעל תפקיד שמונה על ידי בית משפט לתאגיד או לחייב מסויים במסגרת הליכי חדלות פירעון, בא כוחו של נושה של תאגיד או חייב מסויים במסגרת הליכי חדלות פרעון.
 
1.3.4 במהלך השנים 2010 – 2011 הוא העניק שירותי גבייה, כהגדרתם בסעיף במכרז,  לגוף אחד לפחות, במסגרתם גבה עבורו חובות בהיקף של  800,000 ₪ ומעלה.
 
1.4   תשלום דמי השתתפות במכרז בסך 500 ₪.
 
1.5   תנאי סף נוספים המפורטים במסמכי המכרז.
 
2.  תקופת ההתקשרות
 
2.1  תקופת ההתקשרות הינה לשלוש שנים.
 
2.2  לרשות תעמוד אופציה להאריך את תקופת ההתקשרות המקורית בתקופות נוספות, עד לתקופה מצטברת של חמש שנים בסך הכל.
 
3. הליך המכרז
 
3.1  מסמכי המכרז מפורסמים באתר זה, למעבר למסמכי המכרז לחץ כאן.
 
3.2  החל מיום פרסום המכרז ועד ליום 2.9.12, רשאי כל אדם לפנות לרשות בכתב, באמצעות דואר אלקטרוני michrazim@isa.gov.il, לעו"ד שולמית אפרתי, ולהעלות כל בקשה להבהרה או שאלה הקשורה במכרז או בהתקשרות שתבוא בעקבותיו.
 
3.3  את ההצעה יש להגיש, לאחר סיום הליך ההבהרות ולא יאוחר מיום 21.10.12 בשעה 14:00, בתיבת המכרזים הנמצאת במשרד רשות ניירות ערך, ברח' כנפי נשרים 22, ירושלים.
 

4. בכל מקרה של סתירה בין האמור במודעה זו לבין מסמכי המכרז, יגבר האמור במסמכי המכרז.

תגיות:

פניות ותלונות לרשות

מערכות וטפסים