כניסה

מכרז מס' 6/12 להקמת מאגר ספקים לאספקת חוות דעת מומחים לניהול הליכים משפטיים
רשות ניירות ערך ("הרשות") מזמינה בזאת מציעים העונים על תנאי הסף המפורטים להלן ובמכרז להציע הצעות למתן חוות דעת מומחה במסגרת הליכים משפטיים עבור הרשות.
 
הבהרות למכרז:

1.      למסמך ההבהרות למכרז מיום 21.6.12 לחץ כאן.

2.      לנוסח המכרז לאחר הבהרות עם עקוב אחר שינויים מיום 21.6.12  לחץ כאן.

3.      לנוסח נקי של המכרז לאחר הבהרות מיום 21.6.12  לחץ כאן.

4.      המעוניינים בקובץ WORD של נספח א' למכרז - טופס הגשת ההצעה, יכולים
לפנות לדוא"ל  :  michrazim@isa.gov.il והטופס יישלח אליהם.
 
הודעה בדבר דחיית מועדי המכרז, 31.5.12:
 
1.       המועד האחרון להגשת השגות או בקשה להבהרות נדחה ליום: 14.6.12.
 
2.       המועד האחרון לפרסום תשובות להשגות ובקשות הבהרה נדחה ליום: 21.6.12.
 
3.       המועד האחרון להגשת ההצעות למכרז נדחה ליום: 5.7.12, בשעה 14:00.
 
המודעה בדבר פרסום המכרז:
 
לנוסח המודעה בערבית:  לחץ כאן.
 
1.  תנאי הסף להשתתפות במכרז
 
להלן תמצית תנאי הסף להשתתפות במכרז (הנוסח המלא והמחייב מפורט במסמכי המכרז):
 
1.1 המציע הינו עוסק מורשה או תאגיד שהתאגד בישראל על פי דין.
 
1.2 המציע או המבצע המוצע על ידו אינם נמצאים במצב של חשש לניגוד עניינים המונע מהם להעניק את השירותים לרשות.
 
1.3 על המציע להציג מבצע אחד או יותר העומד בכל הדרישות המפורטות להלן:
 
1.3.1 הוא עובד של המציע.
 
1.3.2  הוא עונה על לפחות אחד מהתנאים הבאים:
 
1.3.2.1  הוא בעל תואר ראשון לפחות ממוסד אקדמי מוכר, בכלכלה, חשבונאות, משפטים או מינהל עסקים;
 
1.3.2.2  הוא בעל ניסיון מקצועי של לפחות שבע (7) שנים בכלכלה, חשבונאות, אקטואריה, מנהל עסקים או מסחר בניירות ערך, וזאת החל משנת 2000.
 
1.4  תנאי סף נוספים המפורטים במסמכי המכרז.
 
2. תקופת ההתקשרות
 
2.1   תקופת ההתקשרות הינה לשנתיים.
 
2.2   לרשות תעמוד אופציה להאריך את תקופת ההתקשרות המקורית בתקופות נוספות, שנה בכל פעם, עד לתקופה מצטברת של חמש שנים בסך הכל.
 
3. הליך המכרז
 
3.1  מסמכי המכרז מפורסמים באתר זה, למעבר למסמכי המכרז לחץ כאן.
 כל המידע והתוצרים הקשורים למכרז וכל ההודעות בנושא המכרז יפורסמו באתר זה.
 
3.2  החל מיום פרסום המכרז ועד ליום 14.06.12, רשאי כל אדם לפנות לרשות בכתב, באמצעות דואר אלקטרוני yaelan@isa.gov.il, לעו"ד יעל ענתות, ולהעלות כל בקשה להבהרה או שאלה הקשורה במכרז או בהתקשרות שתבוא בעקבותיו.
 
3.3  את ההצעה יש להגיש, לאחר סיום הליך ההבהרות ולא יאוחר מיום 05.07.12 בשעה 14:00, בתיבת המכרזים הנמצאת במשרד רשות ניירות ערך, ברח' כנפי נשרים 22, ירושלים.
 

4. בכל מקרה של סתירה בין האמור במודעה זו לבין מסמכי המכרז, יגבר האמור במסמכי המכרז.

 

תגיות:

פניות ותלונות לרשות

מערכות וטפסים