כניסה

מכרז מס' 5/12 למתן שירותי השמה וכוח אדם
רשות ניירות ערך ("הרשות") מזמינה בזאת מציעים העונים על תנאי הסף המפורטים להלן ובמכרז להציע הצעות למתן שירותי השמה וכוח אדם עבור הרשות.
 
לנוסח ההודעה בערבית: לחץ כאן

 

הבהרות למכרז:

1.      מצ"ב הבהרות למכרז מיום 22.3.12: לחץ כאן

2.      מצ"ב נוסח המכרז לאחר הבהרות עם עקוב אחר שינויים מיום 22.3.12: לחץ כאן

3.      מצ"ב נוסח נקי של המכרז לאחר הבהרות מיום 22.3.12 : לחץ כאן

4.      המעוניינים בקובץ WORD של נספח א' למכרז - טופס הגשת ההצעה, יכולים לפנות לדוא"ל  :  michrazim@isa.gov.il והטופס יישלח אליהם.

המודעה בדבר פרסום המכרז:
 
1.  תנאי הסף להשתתפות במכרז
 
להלן תמצית תנאי הסף להשתתפות במכרז (הנוסח המלא והמחייב מפורט במסמכי המכרז):
 
1.1  המציע התאגד בישראל על פי דין.
 
1.2  תשלום דמי השתתפות במכרז בסך 400 ₪.
 
1.3  למציע רשיונות תקפים לעסוק כקבלן כוח אדם וכלשכה פרטית.
 
1.4  המציע העניק שירותי כוח אדם ללפחות חמישה עשר) לקוחות, מתוכם לפחות שלושה גופים מוסדיים (כהגדרתם במכרז), שמתקיימים בהם כל התנאים המפורטים במכרז.
 
1.5  למציע מחזור כספי של לפחות עשרה מיליון שקלים חדשים, בכל אחת מהשנים 2009, 2010 ו-2011, הנובע מפעילותו בתחום מתן שירותי כוח אדם והשמת כוח אדם.
 
1.6  המציע מפעיל לפחות שני סניפים - האחד באזור גוש דן והשני בירושלים, שבכל אחד מהם פועלות כל המחלקות המפורטות במכרז.
 
1.7  תנאי סף נוספים המפורטים במסמכי המכרז.
 
2.  תקופת ההתקשרות
 
2.1  תקופת ההתקשרות הינה לשנה.
 
2.2  לרשות תעמוד אופציה להאריך את תקופת ההתקשרות המקורית בתקופות נוספות, עד לתקופה מקסימאלית של חמש שנים.
 
3.  הליך המכרז
 
3.1  מסמכי המכרז מפורסמים באתר האינטרנט של הרשות, בקישור המצ"ב מסמכי מכרז 05/12 . כל המידע והתוצרים הקשורים למכרז וכל ההודעות בנושא המכרז יפורסמו באתר זה.
 
3.2  החל מיום פרסום המכרז ועד ליום 18.3.12, רשאי כל אדם לפנות לרשות בכתב, באמצעות דואר אלקטרוני michrazim@isa.gov.il, למר נועם כ"ץ, ולהעלות כל בקשה להבהרה או שאלה הקשורה במכרז או בהתקשרות שתבוא בעקבותיו.
 
3.3  את ההצעה יש להגיש, לאחר סיום הליך ההבהרות ולא יאוחר מיום 22.4.12 בשעה 14:00, בתיבת המכרזים הנמצאת במשרד רשות ניירות ערך, ברח' כנפי נשרים 22, ירושלים.
 

4.  בכל מקרה של סתירה בין האמור במודעה זו לבין מסמכי המכרז, יגבר האמור במסמכי המכרז.

 

תגיות:

פניות ותלונות לרשות

מערכות וטפסים