כניסה

מכרז מס' 12/12 להשכרת מכונות קפה (קפסולות) למשרדי רשות ניירות ערך
רשות ניירות ערך ("הרשות") מזמינה בזאת מציעים העונים על תנאי הסף המפורטים להלן ובמכרז להציע הצעות להשכרת מכונות קפה, אספקת קפסולות קפה ומתן שירות תחזוקה למכונות עבור הרשות.
 
הבהרות למכרז, 6.12.12:
 
למסמך ההבהרות למכרז מיום 6.12.12 לחץ כאן.
 
המודעה בדבר פרסום המכרז, 19.11.12:
 
לנוסח המודעה בערבית לחץ כאן.
 
1. תנאי הסף להשתתפות במכרז
להלן תמצית תנאי הסף להשתתפות במכרז (הנוסח המלא והמחייב מפורט במסמכי המכרז):
 
1.1  המציע הנו תאגיד רשום שהתאגד בישראל על פי כל דין.
 
1.2 המציע אינו בעל חוב בגין אגרה שנתית (לשנים הקודמות ל-2012) למרשם הרלוונטי.
 
1.3  תשלום דמי השתתפות במכרז בסך 500 ₪.
 
1.4  למציע אישור, מטעם יצרן מכונות הקפה המוצעות, לשיווק המכונות וקפסולות הקפה וכי הוא מוסמך לתת שירות תחזוקה למכונות הקפה.
 
1.5  מוצרי הקפה המוצעים כשרים באישור הרבנות הראשית לישראל.
 
1.6  המציע בעל שלוש (3) שנות ניסיון בהשכרת מכונות קפה, קפסולות מתאימות למכונות ומתן שירות תחזוקה שוטף למכונות.
 
1.7  המציע העניק שירותי השכרת מכונות קפה ללפחות עשרה (10) לקוחות, לגביהם מתקיימים כל התנאים הבאים:
 
1.7.1  המציע העניק שירות לכל אחד מהלקוחות בתקופה רצופה של 12 חודשים לפחות, במהלך השנים 2010-2012.
 
1.7.2  כל אחד מהלקוחות שכר מהמציע לפחות 4 מכונות קפה ורכש מהמציע לפחות 200 קפסולות למכונה בממוצע בחודש.
 
1.8 על מכונות הקפה וקפסולות הקפה המוצעות לעמוד בכל דרישות הסף המפורטות במפרט הטכני, נספח ד' למכרז.
 
1.9  תנאי סף נוספים המפורטים במסמכי המכרז.
 
2. תקופת ההתקשרות
 
2.1 תקופת ההתקשרות הינה לשנתיים.
 
2.2 לרשות תעמוד אופציה להאריך את תקופת ההתקשרות המקורית בתקופות נוספות, עד לתקופה מצטברת של חמש שנים בסך הכל.
 
3. הליך המכרז
 
3.1 מסמכי המכרז מפורסמים באתר זה, למעבר למסמכי המכרז לחץ כאן.
 
3.2 החל מיום פרסום המכרז ועד ליום 3.12.2012, רשאי כל אדם לפנות לרשות בכתב, באמצעות דואר אלקטרוני michrazim@isa.gov.il ולהעלות כל בקשה להבהרה או שאלה הקשורה במכרז או בהתקשרות שתבוא בעקבותיו.
 
3.3 את ההצעה יש להגיש, לאחר סיום הליך ההבהרות ולא יאוחר מיום 23.12.2012 בשעה 14:00, בתיבת המכרזים הנמצאת במשרד רשות ניירות ערך, ברח' כנפי נשרים 22, ירושלים.

4. בכל מקרה של סתירה בין האמור במודעה זו לבין מסמכי המכרז, יגבר האמור במסמכי המכרז.

תגיות:

פניות ותלונות לרשות

מערכות וטפסים