כניסה

הליך מספר 3/2020 בקשה לקבלת מידע (RFI) בנוגע לביצוע סקרי סיכונים ומתן ייעוץ בתחום של ניהול סיכונים
 

רשות ניירות ערך ("הרשות") מעוניינת לקבל מידע בתחום של עריכת סקרי סיכונים וייעוץ בתחום של ניהול סיכונים, לצורך שימוש בו לבחינת האפשרות לביצוע פרויקט של עריכת סקר סיכוני פיקוח, וקבלת שירותי ייעוץ בתחום של ניהול סיכונים על ידי הרשות.

למסמכים המלאים של הבקשה לקבלת מידע שבכותרת

לקובץ הבהרות מיום 03.05.2020 לחץ כאן.

לקובץ PFD לחץ כאן.

לקובץ וורד לחץ כאן.

למודעה בערבית לחץ כאן.

הרשות תהיה רשאית לעשות שימוש במידע שיתקבל לכל צורך שתמצא לנכון, לרבות קבלת החלטה בדבר אפשרויות שונות לביצוע סקר סיכוני פיקוח וניהול סיכוניה, בדבר אופן התמחור של פרויקט מעין זה, בדבר עיצוב תנאיה של התקשרות עתידית ככל שתהיה, בדבר גיבוש רשימת ספקים פוטנציאלים לצורך עריכת מכרז ככל שייערך, לצורך הכנת מפרט למכרז ככל שייערך וכד'.

בקשה זו אינה מהווה מכרז או הזמנה להציע הצעות מכל סוג שהוא, כי אם פנייה מוקדמת לקבלת מידע, עפ"י הוראות תקנה 14 א' לתקנות חובת המכרזים, התשנ"ג – 1993. לפיכך, היענות לפניה זו לא תקנה למשיב כל זכות או טענה; והימנעות ממתן מענה לא תגרום למי שנמנע מכך כל נזק.

מסמכי הבקשה המלאים וכל ההודעות בנושא הליך הבקשה יפורסמו בדף זה.

ככל שהמשיבים ימצאו אי בהירות, סתירות, אי התאמות, או לא יבינו פרט כלשהו מהאמור בבקשה, ניתן להעביר שאלות ו/או בקשה לקבלת הבהרות לנציגי הרשות, באמצעות דואר אלקטרוני לכתובת דוא"ל rfi-risks@isa.gov.il עד ליום  28.4.20.

מענה לשאלות ההבהרה, ככל שתתקבלנה, יפורסם באתר האינטרנט של הרשות, תוך השמטת שם הפונה ופרטים מזהים אודותיו עד ליום 03.05.20.

את המענה לבקשה ניתן להגיש באמצעות דואר אלקטרוני לכתובת:rfi-risks@isa.gov.il  עד ליום 10.05.2020. הרשות רשאית להאריך את המועד האחרון להגשת המענה.

בכל מקרה של סתירה בין האמור במודעה זו לבין מסמכי הבקשה, יגבר האמור במסמכי הבקשה.

תגיות:

פניות ותלונות לרשות

מערכות וטפסים