כניסה

פניה לאיתור מועמדים למילוי משרת יושב ראש מותב ועדת האכיפה המנהלית

רשות ניירות ערך מודיעה בזאת על הקמת ועדה לאיתור מועמד למילוי משרת יושב ראש מותבי ועדת האכיפה המנהלית, שחבריה הם:

יו"ר -                 פרופ' שמואל האוזר, יו"ר הרשות

חבר -                עו"ד עודד שפירר, מזכ"ל הרשות

חבר -                עו"ד אורנית קרביץ, יועצת בכירה ליו"ר הרשות ומנהלת המחלקה הבינלאומית

חבר -                עו"ד אלה רובינק, נציגת הציבור

ועדת האיתור תפעל בהתאם לתנאים ולעקרונות למילוי משרות באמצעות ועדה לאיתור מועמדים.

פירוט התפקידים העיקריים של המשרה:

יו"ר המותב הינו חבר בוועדת האכיפה המנהלית שפעולתה מוסדרת בפרק ח4 לחוק ניירות ערך התשכ"ח -  1968 (להלן – "חוק ניירות ערך") ובסמכותה להטיל אמצעי אכיפה מנהליים על מפרים של ההוראות הנקובות בסעיפים 54(ב), 52סד ובתוספת השביעית לחוק ניירות ערך, וכן של הוראות הנקובות בסעיף 38ט, בתוספת הרביעית וברשימת מעשים או מחדלים שתקבע הרשות לפי סעיף 38יא לחוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות, בשיווק השקעות ובניהול תיקי השקעות, התשנ"ה – 1995, ובתוספת השלישית וברשימת מעשים או מחדלים שתקבע הרשות לפי סעיף 120א לחוק השקעות משותפות בנאמנות, התשנ"ד – 1994, וזאת במסגרת ההליך המפורט בפרק ח4, כאמור.

יו"ר המותב הינו ראש ועדת האכיפה המנהלית ומתפקידו להודיע למפר כי רשות ניירות ערך פתחה בהליך מנהלי כנגדו, וכן לנהל את הדיון שיתקיים בפני הוועדה. יו"ר המותב אף אמור ליטול חלק בכתיבת החלטותיה השונות של הוועדה. על פי סעיף 52נא(ג) לחוק ניירות ערך, יו"ר המותב יפנה לבית המשפט לקבלת אישורו בבקשה להארכת תקופת איסור כהונה של נושא משרה מעבר לשנה, או בבקשה לביטול רישיון, אישור, או היתר.

בסמכות  יו"ר המותב, לבקשת המפר, להחליט שלא לפרסם החלטות הוועדה וכן להחליט שלא להתיר עיון בפרוטוקול דיוני הוועדה, מטעמים מיוחדים.

בסמכות יו"ר המותב וחברי הוועדה המנהלית לאשר או לדחות הסדרי אכיפה שנכרתו בין רשות ניירות ערך והמפרים, בהתאם לסעיף 54ב לחוק ניירות ערך.

דרישות המשרה:

א.      כשירות להתמנות לשופט בית המשפט המחוזי.     

ב.      ניסיון  קודם בניהול דיונים משפטיים או בליטיגציה בבית המשפט.

ג.      על פי סעיף 52לד(א) לא ימונה לחבר הוועדה מי שמתקיים בו אחד מאלה:

(1)       הוא הורשע בעבירה פלילית או בעבירה משמעתית או שהוטל עליו אמצעי אכיפה לפי סימן ג' בשל הפרה, ומפאת מהותן, חומרתן או נסיבותיהן של העבירה או ההפרה כאמור, אין הוא ראוי לשמש חבר וועדה.

(2)       הוגשו נגדו כתב אישום או קובלנה, או שנפתח לגביו הליך אכיפה מנהלי לפי סימן ב', בשל עבירה או הפרה  לפי הענין, כאמור בפסקה (1), וטרם ניתנו פסק דין סופי, או החלטה סופית באותו ענין.

(3)       הוא עלול להימצא, במישרין או בעקיפין, במצב של ניגוד עניינים בין תפקידו כחבר הוועדה ובין ענין אישי שלו או של בן משפחתו או תפקיד אחר שלו. ואולם לא יראו  לעניין זה ניגוד עניינים הנובע רק מהיותו של חבר הוועדה עובד הרשות.

ד.      יכולת להקדיש את הזמן הנדרש לשם בצוע תפקידו (ר' סעיף 52לד(ב).

יתרון לבעלי אחד או יותר מהתחומים הבאים:

א.   בקיאות בתחום  דיני ניירות ערך, ו/או במשפט אזרחי/מנהלי ו/או המשפט הפלילי (צווארון לבן).

ב.    כהונה קודמת כשופט בבית משפט או בערכאה מקבילה לו.

ג.     ניהול יחידה במסגרת השירות הציבורי.

ד.    יו"ר המותב יועסק כעובד רשות, והיקף העסקה בשיעור של כחצי משרה.

ה.  על פי סעיף 5 לחוק ניירות ערך, התשכ"ח – 1968, מוטלות על עובדי הרשות מגבלות מסוימות בקשר לרכישת ניירות ערך. כמו כן תיבחן סוגיית ניגוד העניינים.

כל האמור בלשון זכר, הכוונה גם ללשון נקבה.

את המועמדויות בצירוף שאלון למועמד בועדת איתור, קורות חיים, המלצות, שמות ממליצים, תמונת פספורט ומסמכים נוספים המעידים על הכישורים הנדרשים, יש להפנות את הוועדה לאיתור מועמדים (למשרת יו"ר מותב וועדת האכיפה המנהלית), רשות ניירות ערך, רחוב כנפי נשרים 22, ירושלים, לידי גב' מיטל נעים או באמצעות הדוא"ל : hr@isa.gov.il.

ניתן לברר פרטים נוספים בטלפון (גב' מיטל נעים) : 02-6556592

המועד האחרון לקבלת המועמדויות: 9 לדצמבר 2014

 

תגיות:

פניות ותלונות לרשות

מערכות וטפסים