כניסה

בירור מנהלי מהו?

במסגרת הסמכויות שניתנו לחוקרי המחלקה, החל מתחילת שנת 2011, מבצעים חוקרי המחלקה גם הליכי בירור מנהלי.

המטרה

ייעול תהליכי האכיפה, קיצור משך הזמן שבין ביצוע ההפרה לבין הטלת עונש על המפר והתאמת עוצמת הענישה לעוצמת ההפרה.

בשונה מעבירה פלילית, הפרה מנהלית אינה מחייבת הוכחת יסוד נפשי של כוונה או מודעות אלא די בהוכחת רשלנות או אחריות קפידה.

בירור מנהלי

1. פתיחה בבירור מנהלי ע"פ החלטת יו"ר הרשות לפי סעיף 52מד, לאחר בדיקה ראשונית ביח' החשיפה או המסחר.

2. עיבוי הממצאים בתיק (בדיקה סמויה)

3. קיום בירור מנהלי.

4. ניתוח החומר והסקת מסקנות.

5. העברת החומר לבחינה ולהמשך טיפול במחלקת אכיפה מנהלית.

 
התוצאה
 

הליך אכיפה מנהלי יכול לכלול הטלת אמצעי אכיפה מנהליים שונים, לרבות תשלום עיצום כספי, תשלום לנפגע ההפרה, נקיטת פעולות לתיקון ההפרה ומניעת הישנותה, איסור לכהן כנושא משרה בכירה בגוף מפוקח, ביטול או התליה של רישיון/אישור או היתר ועוד.

הסדרי אכיפה לפי סעיף 54ב

חוק ניירות ערך מקנה ליו"ר הרשות סמכות, אם היה לו יסוד סביר להניח כי בוצעה הפרה, או יסוד סביר לחשד כי בוצעה עבירת ניירות ערך, להתקשר בהסדר אכיפה עם המפר או החשוד, גם בטרם סיומו של הליך הבירור המנהלי או החקירה הפלילית, וזאת, בכפוף להסכמת המפר/החשוד לתנאים שייקבעו בהסדר האכיפה, באישור ועדת האכיפה המנהלית ובהתאם לשיקולים המנויים בחוק.


תגיות:

פניות ותלונות לרשות

מערכות וטפסים