כניסה

הסמכויות שלנו

המחלקה מקיימת חקירות בחשד לביצוע עבירות על חוק ניירות ערך התשכ"ח - 1968, חוק השקעות משותפות בנאמנות התשנ"ד-1994, חוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות, שיווק השקעות וניהול תיקי השקעות התשנ"ה - 1995.

בנוסף, לחוקרי המחלקה סמכות לחקור חשדות לביצוע עבירות מסוימות לפי חוק העונשין (שוחד, קבלת דבר במרמה, מרמה והפרת אמונים, מרמה והפרת אמונים  בתאגיד, רישום כוזב במסמכי תאגיד, עבירות מנהלים בתאגיד, אי גילוי מידע ופרסום מטעה בידי נושא משרה בכיר בתאגיד שבוש והדחה בחקירה ועוד) ולפי חוק איסור הלבנת הון התש"ס-2000, במקום שעבירות אלו מבוצעות בקשר לעבירות על חוק ניירות ערך, חוק השקעות משותפות וחוק הייעוץ.


לצורך ביצוע תפקידם הוסמכו חוקרי המחלקה בין היתר:

בחקירה פלילית:

•  לדרוש מכל אדם כל ידיעה ומסמך

•  לחקור כל אדם בשל חשד לביצוע עבירות לפי החוקים האמורים

•   עיכוב חשודים

•  לעצור חשודים

•  לשחרר חשודים בהתאם לחוק סדר הדין הפלילי (סמכויות אכיפה - מעצרים התשנ"ו-1996)

•  לערוך חיפוש במקום שאינו משמש כבית מגורים

•  לחדור לחומר מחשב

•  לדרוש צו מניעה


בבירור מנהלי:

•  לדרוש מכל אדם ידיעה ומסמך

•  לזמן מפרים ועדים לבירור מנהלי

•  לערוך חיפוש במקום שאינו משמש בית מגורים בלבד בהתקיימם של תנאים מסויימים עפ"י חוק

תגיות:

פניות ותלונות לרשות

מערכות וטפסים