כניסה

מחלקת השקעות

מחלקת השקעות (לפירוט בעלי התפקידים במחלקה ודרכי ההתקשרות עמם לחץ כאן) עוסקת ברישוי, פיקוח ואסדרה של מתווכים שונים בתחום ההשקעות, וכן פועלת לפיתוח שוק בתחומים אלה. על המתווכים כאמור נמנים מנהלי קרנות נאמנות, נאמנים לקרנות, מנהלי תיקי השקעות, יועצי השקעות ומשווקי השקעות.

פעילות המחלקה נעשית בהתאם להוראות חוק השקעות משותפות בנאמנות, התשנ"ד – 1994 (להלן חוק הקרנות), חוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות, בשיווק השקעות ובניהול תיקי השקעות, התשנ"ה-1995 (להלן חוק הייעוץ), וחוק איסור הלבנת הון, התש"ס-2000 (להלן חוק איסור הלבנת הון).

המחלקה מורכבת ממטה שבמסגרתו מתקיימות פעילויות הייעוץ המשפטי למחלקה, ניהול הסיכונים והרישוי, ומשתי יחידות פונקציונאליות. להלן פירוט היחידות ותחומי הפעילות העיקריים שלהן: 

1. מטה המחלקה

    1. 1.1 ייעוץ משפטי

1.1.1 מתן ייעוץ משפטי לעובדי המחלקה במהלך העבודה השוטפת;

1.1.2 ליווי מקצועי של העבודה המשפטית המתבצעת ביחידות הפיקוח;

1.1.3 טיפול בנושאים משפטיים וקידום פרוייקטים של אסדרה ברמת המחלקה;

1.14 הצפת נושאים משפטיים העולים בעבודת המחלקה בפני מחלקת הייעוץ המשפטי ברשות, ותאום בין המחלקות.

    1. 1.2 ניהול סיכונים

1.2.1 ריכוז מקצועי של תחום ניהול הסיכונים, לרבות בהיבט של הממשל התאגידי;

1.2.2 הערכת כשירותם ותפקודם של הגורמים המפוקחים על-ידי מחלקת השקעות;

1.2.3 ליווי יחידות הפיקוח במחלקה בבחינת אופן יישום ההוראות והרגולציה בתחום ניהול הסיכונים והממשל התאגידי על-ידי הגופים המפוקחים;

1.2.4 ליווי וסיוע בניהול הסיכונים של המחלקה כגורם מפקח.

    1. 1.3 מדור רישוי 

1.3.1 טיפול בבקשות להיתר החזקת אמצעי שליטה במנהלי קרנות;

1.3.2 רישוי מנהלי קרנות נאמנות ונאמנים לקרנות, וטיפול במתן היתרים לתשקיפי קרנות;

1.3.3 רישוי מנהלי תיקי השקעות, יועצי השקעות ומשווקי השקעות, יחידים וחברות, רישום עוסקים זרים, עריכת בחינות רישוי, טיפול בבקשות לקבלת פטור מבחינות, פטור מטעמים מיוחדים ורישום מתמחים. כמו כן בעקבות רפורמת בכר הרשות עורכת בחינות ובודקת בקשות לפטור גם למועמדים בהליך לקבלת רשיון יועץ פנסיוני, סוכן שיווק פנסיוני וסוכן ביטוח מטעם אגף שוק ההון במשרד האוצר;

1.3.4 טיפול בהתליות וביטולי רשיון, מרצון או על פי החלטת רשות;

1.3.5 בדיקת מהימנות מבקשי רשיון, בעלי שליטה ונושאי משרה;

1.3.6 בדיקת עמידת מנהלי הקרנות, הנאמנים לקרנות והחברות לייעוץ השקעות, שיווק השקעות וניהול תיקים בדרישות הון עצמי וביטוח;

1.3.7 בדיקת דוחות מידיים, רבעוניים ושנתיים המוגשים לרשות ע"י חברות בעלות רשיון ויועצי השקעות ומשווקי השקעות שהם יחידים;

1.3.8 בדיקת דוחות שנתיים המוגשים לרשות ע"י מנהלי קרנות נאמנות;

1.3.9 פרסום חוזרים והוראות בנושאים הקשורים לרישוי;

1.3.10 טיפול באגרות שנתיות של בעלי רשיון (יחידים וחברות).

2. היחידה לפיקוח על קרנות נאמנות

2.1 פיקוח שוטף על עמידת מנהלי הקרנות והנאמנים לקרנות בהוראות חוק הקרנות;

2.2 בדיקת תשקיפי קרנות המוגשים לרשות לקבלת היתר לפרסומם;

2.3 בדיקת הדוחות המידיים והתקופתיים המוגשים לרשות בידי מנהל הקרן והנאמן;

2.4 פיתוח והפעלה של מערכות התרעה ממוחשבות לאיתור חריגות מהוראות חוק הקרנות ולבדיקת סבירות תשואות הקרנות;

2.5 ניטור פעילות של הגופים המפוקחים בניירות ערך במהלך המסחר בבורסה ומחוץ לה. הניטור מבוצע באמצעות הצפה וניתוח של חריגים שזוהו על בסיס המידע שמגיע לרשות מהבורסה לניירות ערך בתל אביב ומהגופים המפוקחים עצמם;

2.6 פיקוח על הנאמנים לקרנות הנאמנות;

2.7 ייזום ליווי מקצועי של הליכי חקיקה בתחום הקרנות;

2.8 ייזום וליווי מקצועי של הליכי אכיפה בהפרות חוק הקרנות;

2.9 הסדרה ופרסום חוזרים בעניינים הקשורים לקרנות נאמנות;

2.10 מתן מענה מקצועי לפניות הענף ופניות ציבור.

3. היחידה לפיקוח על בעלי רשיון

 

3.1 פיקוח שוטף על עמידת מנהלי תיקי השקעות, יועצי השקעות ומשווקי השקעות בהוראות חוק הייעוץ וחוק איסור הלבנת הון ומימון טרור;

3.2 ייזום וליווי מקצועי של הליכי החקיקה בתחום בעלי הרשיון;

3.3 הבהרת דרישות החוק, התקנות וההוראות באמצעות קשר עם המפוקחים, פרסום חוזרים וכד';

3.4 טיפול בתלונות ציבור על בעלי רשיון;

3.5 ייזום וליווי מקצועי של פעילות אכיפה בשל הפרות הוראות חוק הייעוץ וחוק איסור הלבנת הון ומימון טרור.

 

תגיות:

פניות ותלונות לרשות

מערכות וטפסים