כניסה

השקעות לא מפוקחות

דיני ניירות ערך קובעים את המסגרת החוקית לפיקוח הרשות על גופים המציעים ניירות ערך לציבור, גופים המנהלים השקעות עבור הציבור (בין אם השקעות משותפות ובין אם ייעוץ וניהול תיקי השקעות) וכן גורמים נוספים העוסקים בתיווך השקעות של ניירות ערך ומכשירים פיננסיים לציבור כמו רכזי הצעה, בורסות וזירות סוחר.

קו התפר בין פעילות המחייבת פיקוח לכזו שאינה מפוקחת נקבע כאמור במסגרת דיני ניירות ערך וגורם שמעוניין לפעול שלא תחת פיקוח הרשות חייב להכיר אותו ולהקפיד על יישום הוראות הדין כך שלא יחצה אותו.

הרשות במסגרת תפקידיה וסמכויותיה בוחנת האם פעילותם של מיזמים שונים, בתחומים הרלוונטיים לפיקוח הרשות, עולה בקנה אחד עם דיני ניירות ערך. כך לדוגמא האם מיזמים המציעים ניירות ערך למשקיעים יכולים לעשות זאת ללא פרסום תשקיף או האם הצעות לייעוץ או ניהול תיקי השקעות יכול להיעשות ללא רישיון מתאים.

מקום שהרשות מגלה כי הפעילות אינה עולה בקנה אחד עם דרישות הדין היא מפעילה את סמכויותיה השונות ופועלת להפסקת ההפרה. סמכויות אלו כוללות בין היתר את האפשרות להורות למיזם להפסיק את הפעילות המפרה ובמקרים הנדרשים גם הליכי אכיפה.

בנוסף, לאורך השנים הרשות פעלה לקדם תיקוני חקיקה להסדרת תחומים שאינם מפוקחים, כחלק ממדיניות הרשות לשמירה על עניינם של ציבור המשקיעים. בין התחומים שהרשות קידמה ניתן למצוא את הסדרת תחום מימון ההמונים וזירות הסוחר ואיסור על פעילות של אופציות בינאריות למשקיעים בישראל ומחוץ לה.

בטרם כל בחינה של השקעה בניירות ערך בשוק ההון, ממליצה רשות ניירות ערך לבדוק באם הגורם / הגוף, באמצעותו תתבצע ההשקעה, מפוקח על ידי רשות ניירות ערך. לאיתור ישויות מפוקחות.

פירוט על אודות הליכי אכיפה כנגד השקעות לא מפוקחות.

תגיות:

פניות ותלונות לרשות

מערכות וטפסים