כניסה

מחלקת ביקורת והערכה

ביקורת

פעילות הביקורת הינה כלי חשוב בארגז הכלים הפיקוחי והיא מאפשרת לבחון באופן מעמיק את אופן הציות של גופים מפוקחים להוראות הדין וכללי הרגולציה החלים עליהם, ובכך היא מגבירה את ההרתעה ורמת הציות של המפוקחים. בנוסף היא מאפשרת בחינה מעמיקה של התנהלות מפוקחים בתחום או בנושא מסוים ומאפשרת לרשות להוציא עמדות המכוונות את השוק לדרך הפעולה שמן הראוי, לעמדת הרשות, לנקוט בה. הביקורת אינה מהווה כלי אכיפה כשלעצמה אך לעיתים ממצאיה מביאים להמלצה על ביצוע פעולות אכיפה ביחס לגורמים המפוקחים.

בסוף שנת 2019 התקבלה החלטה אסטרטגית בהנהלת הרשות על איחוד יחידות הביקורת הקיימות והקמתה של מחלקת ביקורת עצמאית שתהיה כפופה למנכ"ל הרשות. הקמת מחלקת הביקורת נבעה מההכרה שהפעלת מערך ביקורת רשותי תאפשר שימוש מיטבי בכלי פיקוחי זה בהתאם לסדר עדיפויות שיקבע על ידי הנהלת הרשות. סדר העדיפויות יקבע בהתאם לרמות הסיכון של כלל פעילויות הרשות ויאפשר גמישות רבה יותר בתכנון וביצוע ביקורות מותאמות סיכון.

מחלקה מבצעת ביקורות במרבית התחומים שהרשות מפקחת עליהם ובכללם ביקורות למנהלי קרנות, לנאמנים, לזירות סוחר, למנהלי תיקי השקעות, למערכי הייעוץ בבנקים ולתאגידים מדווחים. הביקורות מתמקדות בבחינת הציות של הגופים המפוקחים להוראות הדין. בביקורות ניתן דגש להיבטי ממשל תאגידי והיבטים שונים של טכנולוגיית המידע ויישום הוראות איסור הלבנת הון ומימון טרור, ככל שהדבר רלוונטי. במסגרת ביקורות בתאגידים מדווחים נבחנים גם היבטים חשבונאיים והערכות שווי.

ניהול סיכונים

בהתאם לסטנדרטים המקובלים בעולם, גופי פיקוח שונים נוקטים בגישות פיקוח המבוססות סיכון. המוטיבציה העיקרית נובעת מכך שהערכת הסיכונים הטמונים בפעילות הגופים המפוקחים, ביחס למטרות הרשויות וחתירה להפחתתם, מגבירה את אפקטיביות הפיקוח ומאפשרת הקצאה מיטבית של משאבי הפיקוח.

יישום גישה מבוססת סיכון, משמעותו, זיהוי, הערכה והבנה של סיכוני הפיקוח ונקיטת אמצעים לצורך הפחתתם באמצעות מודל ניהול סיכונים.

על מנת לקדם ברשות גישת פיקוח מבוסס סיכון -  Risk Based Supervision (RBS) הוקמה במסגרת מחלקת ביקורת והערכה יחידת ניהול סיכונים שתפקידה לזהות ולנטר את הסיכונים הפיקוחיים מולם עומדת הרשות, לנתחם ולבסוף להעריך אותם ואת אמצעי ההפחתה המושקעים בהם על ידי הרשות.

מיזמים לא מפוקחים

כמו כן, המחלקה מטפלת באופן רוחבי בתחום המיזמים שאינם מפוקחים – מיזמים עסקיים המעלים שאלות באשר לעמידתם בדרישות הדינים הרלוונטיים שמצויים בפיקוח הרשות.

 ממצאי ביקורת בתאגידים

tagidim.png

ממצאי ביקורת קרנות נאמנות

kranot.png

ממצאי ביקורת בעלי רישיון

bikoret.png

ממצאי ביקורת זירות סוחר

zirot.png

ממצאי ביקורת בנושא ממשל תאגידי

mimshal.png

פרסומים בנושא המשכיות עסקית ואיומי סייבר

hemshiut.png

השקעות לא מפוקחות​ ​

lomefokah.png

ממצאי ביקורת גופים מפוקחים אחרים

dreamstime_xs.jpg

 

תגיות:

פניות ותלונות לרשות

מערכות וטפסים