כניסה

כללי
תובענה ייצוגית בהקשר של דיני ניירות ערך היא הליך במסגרתו בעל נייר ערך מגיש תביעה בעילת תביעה שקיימת לו בשמה של קבוצת בעלי ניירות ערך להם עילת תביעה דומה, כאשר הפיצוי הנתבע הוא הנזק המצרפי שנגרם לכל חברי הקבוצה. המסגרת הנורמטיבית שמסדירה נושא זה קבועה בחוק תובענות ייצוגיות, התשס"ו-2006, ובתקנות תובענות ייצוגיות, התש"ע-2010.

תביעה נגזרת היא תביעה שבעל מניה או דירקטור מבקש לנהל בשמה של החברה עצמה בגין נזק שנגרם לטענתו לחברה. בהתאם, בסופו של ההליך פירות התביעה מגיעים לכיס החברה ולא לכיס בעל המניות שניהל את התביעה. המסגרת הנורמטיבית שמסדירה נושא זה קבועה בסימן א' לפרק השלישי לחלק החמישי לחוק החברות, התשנ"ט-1999.

התובענה הייצוגית והתביעה הנגזרת הם הליכים מיוחדים (באחד בעל נייר ערך מבקש לנהל הליך בשמם של אחרים מבלי לקבל את הסכמתם לכך, ובשני בעל מניה או דירקטור מבקש לנהל תביעה כנציג החברה). לכן לא ניתן להגישם באופן ישיר לבית המשפט, אלא ראשית יש לקבל אישור מבית המשפט לנהל את התובענה הייצוגית או התביעה הנגזרת. בית המשפט יבחן אם מתקיימים תנאים שונים בטרם יאשר את ניהול ההליכים בדרכים אלה.

התובענה הייצוגית והתביעה הנגזרת הן אמצעים עיקריים וחשובים ביותר לצורך אכיפה פרטית יעילה של דיני ניירות ערך. בהקשר זה יוזכר סעיף 1 לחוק תובענות ייצוגיות, התשס"ו-2006, הקובע כי חלק ממטרותיו של חוק זה הן "אכיפת הדין והרתעה מפני הפרתו" וכן "מתן סעד הולם לנפגעים מהפרת הדין".

ככל שהתובענה הייצוגית או התביעה הנגזרת מסתיימות בהצלחה (בזכייה של המבקש או בהסכם פשרה) בית המשפט קובע שכר טרחה לעורך הדין וגמול מיוחד למבקש שטרחו, הגישו וניהלו את ההליך. שכר הטרחה והגמול המיוחד נועדו לתמרץ עורכי דין ונפגעים ליזום הליכים קבוצתיים במקרים המתאימים.

במטרה לעודד אכיפה פרטית ראויה של דיני ניירות ערך, לרשות הוקנתה סמכות לשאת בהוצאות מי שמבקש להגיש או הגיש תובענה ייצוגית לפי הוראות חוק תובענות ייצוגיות, התשס"ו-2006, בעילה ייצוגית כמפורט בסעיף 55ג(א) לחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968, או בהוצאות מי שמבקש להגיש או הגיש תביעה נגזרת. 

הרשות שוקלת בהחלטתה אם לשאת בהוצאות התובענה הייצוגית או התביעה הנגזרת את השיקולים הבאים: (1) העניין הציבורי שבתובענה הייצוגית או בתביעה הנגזרת; ו- (2) אם קיים סיכוי סביר שבית המשפט יקבל את הבקשה לאישור תובענה ייצוגית או את הבקשה לאישור תביעה נגזרת. הרשות רשאית לשאת בהוצאות בסכום ובתנאים שתמצא לנכון.

הרשות רואה חשיבות רבה בקידום אכיפה פרטית ראויה של דיני ניירות ערך, בין באמצעות סיוע במימון הליכים קבוצתיים ובין באמצעים אחרים. הרשות סבורה כי האכיפה הפרטית היא נדבך משמעותי במארג האכיפה של דיני ניירות ערך וחשובה ביותר לתפקודו התקין של שוק ההון. הרשות פועלת לעודד ולקדם את נושא האכיפה הפרטית של דיני ניירות ערך, ובין היתר מקדישה מאמצים ומשאבים רבים לסיוע במימון הליכים קבוצתיים.

תגיות:

פניות ותלונות לרשות

מערכות וטפסים