כניסה

הגשת כתבי בית-דין בהתאם לתקנות תובענות ייצוגיות, התש"ע-2010

 תקנה 3(א) לתקנות תובענות ייצוגיות, התש"ע-2010 קובעת, בין היתר, כי מי שהגיש בקשה לאישור תובענה ייצוגית בעילה ייצוגית הנובעת מזיקה ליחידה או לנייר ערך של חברה ציבורית כהגדרתה בסעיף 209  לחוק החברות התשנ"ט-1999, ישלח הודעה על הגשת הבקשה בצירוף העתק מהבקשה ומנוסח התובענה גם לרשות ניירות ערך.

תקנה 12(ד) לתקנות תובענות ייצוגיות, התש"ע-2010 קובעת, בין היתר, כי מי שהגיש בקשה לאישור הסדר פשרה בתובענה ייצוגית בעילה לפי פרט 5(5) לתוספת השנייה לחוק תובענות ייצוגית, התשס"ו-2006, ובית המשפט לא מצא לדחות בקשה זו על הסף, ישלח העתק מבקשה זו גם לרשות ניירות ערך.

מסמכים אלה ניתן להגיש באמצעות שליחתם למשרדי רשות ניירות ערך בתל-אביב (רחוב מונטיפיורי 35, תל-אביב) או לכתובת הדוא"ל של הממונה על תובענות ייצוגיות ותביעות נגזרות ברשות ניירות ערך, עו"ד לירון כהן דניאלי (בכתובת הדוא"לlironc@isa.gov.il).

הרשות מעודדת הגשת מסמכים באמצעות דוא"ל

תגיות:

פניות ותלונות לרשות

מערכות וטפסים