כניסה

טופס בקשה לסיוע במימון תובענה ייצוגית או תביעה נגזרת
 

 סעיף 55ג(א) לחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968, מאפשר למי שמבקש להגיש תובענה ייצוגית לפי הוראות חוק תובענות ייצוגיות, התשס"ו-2006, בעילה ייצוגית כמפורט באותו סעיף, לבקש מרשות ניירות ערך לשאת בהוצאותיו. 
סעיף 205א לחוק החברות, התשנ"ט-1999, מאפשר למי שמבקש להגיש תביעה נגזרת לבקש מרשות ניירות ערך לשאת בהוצאותיו.

בקשת מימון כאמור יש להגיש באמצעות מילוי טופס בקשה לסיוע במימון תובענות ייצוגיות/תביעות נגזרות 
ניתן להגיש את הבקשה באמצעות שליחתה, בצירוף מסמכים רלבנטיים, למשרדי רשות ניירות ערך בתל-אביב (רחוב מונטיפיורי 35, תל-אביב) או לכתובת הדוא"ל של הממונה על תובענות ייצוגית ותביעות נגזרות ברשות ניירות ערך, עו"ד לירון כהן דניאלי (בכתובת הדוא"לlironc@isa.gov.il ). 
הרשות מעודדת הגשת בקשות מימון באמצעות דוא"ל. 
ככל שבקשת המימון מוגשת לאחר פתיחת ההליך בבית המשפט, יש להגישה בצירוף כל האסמכתאות והנספחים כפי שהוגשו לבית המשפט (וזאת בין אם בקשת המימון מוגשת בדואר/באמצעות שליח או באמצעות דוא"ל). 

תגיות:
 
 

פניות ותלונות לרשות

מערכות וטפסים