כניסה

החלטה מיום 29.7.2020 בנוגע לחברה הראל קרנות נאמנות בע"מ

סכום העיצום: 125,000 ש"ח.

סעיפי ההפרה:  סעיף 73 לחוק השקעות משותפות בנאמנות, התשנ"ד-1994, יחד עם פרט (21) לחלק ב' לתוספת הראשונה לחוק.

תיאור ההפרה: פרסום מודעה ובה מידע שגוי

קישור לדרישת הקנס

תגיות:

פניות ותלונות לרשות

מערכות וטפסים