כניסה

החלטה מיום 2.11.2017 בנוגע לחברת הראל פיא קרנות נאמנות בע"מ

סכום העיצום: 94,842 ש"ח.

סעיפי ההפרה: סעיף 60 לחוק, כמפורט בפרט 15 בחלק ב' לתוספת הראשונה לחוק.

תיאור ההפרה: אישור בדיעבד ולא מראש של עסקאות מתואמות ועסקאות רכישה בהנפקה שעל פי נוהל מנהל הקרן ובהתאם לתקנה 3ב לתקנות השקעות משותפות בנאמנות (עסקאות שעלול להיות בהן ניגוד עניינים, עסקאות מהותיות ועסקאות מחוץ לבורסה), בתשנ"ה-1995, נדרשות באישור מראש של הדירקטוריון.

קישור לדרישת הקנס

תגיות:

פניות ותלונות לרשות

מערכות וטפסים