כניסה

שולחן עגול בנושא מסחר בניירות ערך זרים בבורסה בתל אביב

ביום 15.2.2015 ייערך דיון במשרדי רשות ניירות ערך בירושלים שיעסוק במסחר בני"ע זרים בבורסה בתל אביב.

הדיון יעסוק בהצעה לאפשר רישום של מניות חברות זרות למסחר בבורסה לניירות ערך בתל-אביב, ללא צורך בקבלת אישור החברה הזרה (המנפיקה) לכך, ומבלי שרישום כאמור יהא כפוף לדיני ניירות הערך בישראל. ההצעה נועדה להגביר את הנזילות באמצעות גיוון והעשרת נכסי הבסיס למסחר. עם זאת, מתן אפשרות למשקיעים קמעונאיים להשקיע ללא הגנת חוק ניירות ערך מעלה שאלות רבות לדיון – כלכליות ומשפטיות.

השאלות שיידונו יתייחסו ליתרונות ולחסרונות בהצעה, ובכלל זה: האם ניתן לצפות לגידול/קניבליזציה בהיקפי המסחר בכלל ניירות הערך בבורסה? האם קיימת סכנה לפגיעה בשוק ההון המקומי כמנוע צמיחה. ומה תהיה ההשפעה על שוק ההנפקות הראשוניות? מה תהיה ההשפעה על חברות ישראליות הרשומות למסחר בחו"ל, בפרט על החברות הדואליות? כיצד יושפעו העמלות? האם יש הצדקה להתיר רישום למסחר של ניירות ערך זרים ללא חובות, שעה שרישום למסחר של ניירות ערך מקומיים כפוף לדיני ניירות ערך? אילו הגנות יעמדו לציבור המשקיעים בישראל, ובפרט איזה מעמד יהא למשקיע הישראלי שיבקש לתבוע את החברה שאת מניותיה קנה, שלא על דעתה? האם קיימות חשיפות משפטיות לבורסה (מצד החברות שנרשמו בעל כורחן או מצד המשקיעים)? האם ניתן ללמוד משווקים אחרים שאפשרו רישום ניירות ערך זרים? מה יהיו השלכות המהלך על המתווכים למיניהם הפועלים היום בשוק ההון?

 

בשל מגבלת מקום, השולחן העגול אינו פתוח לציבור הרחב.

פרוטוקול הדיון יפורסם לאחר קיומו.

 

מסמכים המהווים בסיס לדיון הינם:

פניית הבורסה לרשות, לחץ כאן

מסמך שהוכן  בנושא ע"י סגל הרשות, לחץ כאן

תגיות:

פניות ותלונות לרשות

מערכות וטפסים