כניסה

חברות אינובטיב פטנטים בע"מ, טיסטרון בע"מ, דרייב דה לייט בע"מ

בהמשך לפניות ציבור שהתקבלו ברשות ניירות ערך בקשר עם החקירה הנוגעת לחברות אינובטיב פטנטים בע"מ טיסטרון בע"מ, דרייב דה לייט בע"מ (להלן: "החברות") ולרון חן, שעניינה בין היתר הצעה ומכירה של ניירות ערך לציבור ללא תשקיף, יצוין כי מעבר לתנאים המגבילים שהוטלו על רון חן בבית המשפט לא הוטלו עליו מגבלות נוספות על ידי הרשות. בפרט, לא הוטלו מגבלות על החברות בעניין עמידתן בהתחייבויות למשקיעים או המשך פעילותן השוטפת, ולא הוטלו מגבלות על רון חן לשוחח עם לקוחות למעט בנושאים הקשורים לחקירה.

עוד יצוין, כי הסברים הניתנים על ידי החברות או רון חן בדבר מגבלות שהטילה הרשות על ביצוען של התחייבויות כלפי המשקיעים אינם נעשים בתיאום עם הרשות או על דעתה. אין באמור כל הבעת דעה באשר ליכולתן של החברות לעמוד בהתחייבויות אלו.​

תגיות:

פניות ותלונות לרשות

מערכות וטפסים