כניסה

רשות ניירות ערך אישרה הקלות נוספות לגופים המפוקחים
 

 

‏30 מרץ, 2020

‏ה' ניסן, תש"פ

  • - פרסום הבהרה לעניין ביצוע עסקאות החלף במניות

  •  - הקלות למנהלי קרנות נאמנות

  • - הקלות לבעלי רישיון

 

יו"ר רשות ניירות ערך, ענת גואטה: "אנו עוקבים אחר הנעשה בשווקים, עומדים בקשר ישיר ורציף עם כלל הגופים והחברות הציבוריות כדי לבחון כל העת, מתן מענה שיאפשר לגופים גמישות פיננסית ואורך רוח לניהול כספי הציבור".

 רשות ניירות ערך, בראשות היו"ר ענת גואטה, אישרה אמש (29.3.2020) שורה של הקלות המיועדות לחיזוק ולתמיכה בגופים המפוקחים בתעשיית שוק ההון לניהול כספי הציבור. ההחלטה על צעדים אלו התקבלו נוכח השלכות מגפת הקורונה על המשק ושוק ההון:

1. פרסום הבהרה לגבי ביצוע עסקאות החלף (Swap) במניות על מנת להגביר את הגמישות הפיננסית והנזילות בשוק ההון  - לנוכח השפעות וירוס ה - Covid-19 וכחלק מהפעולות בהן נוקטת הרשות על מנת להגביר את הגמישות הפיננסית והנזילות בשוק ההון בעת הזו, סגל הרשות מבהיר כי עמדת הרשות שפורסמה בנושא זה בחודש פברואר 2019, לא תחול על עסקאות החלף שמהותן פיננסית גרידא. בין אלו, לדוגמא, התקשרות בין שני צדדים לרכישת חשיפה כספית לתשואה בלבד, על פיה אחד הצדדים מתחייב לשלם לצד האחר סכום הנגזר משיעור השינוי בשער מניה של חברה עד מועד שנקבע, ללא החזקה של מי מהצדדים במניות נשוא העסקה. בתוך כך, מבהיר סגל הרשות כי ככלל, גם בהתקיים אחד המאפיינים הבאים תיחשב עסקת החלף כעסקה פיננסית גרידא, שאינה גוררת שינוי בהחזקות של הצדדים לעסקה בנכס הבסיס :

  • עסקת ההחלף אינה משמשת לחציית ספי ההחזקות הקבועים בדיני ניירות ערך (5%), בדיני החברות (25%, 45% ו- 90%) או בכללי הבורסה (לעניין שיעור החזקות ציבור), כך שגם אם המניות נשוא עסקת ההחלף מובאות בחשבון כהחזקות של מי מהצדדים לעסקה אין בכך חצייה של הספים האמורים.

  • הצד הרוכש את החשיפה לתשואות בגין המניות בעסקת ההחלף הוא גוף מוסדי.

2.  בתחום קרנות הנאמנות - הרשות אישרה שהות של עד שני ימי מסחר לצורך תיקון חריגה בקרן  משיעורי הפקדת הכספים המותרים בבנק מסוים, וכן שהות לתיקון חריגה בקרן ממגבלת החזקה בפקדונות לזמן קצוב בבנק עד למועד הפרעון. הקלות אלה באות בהמשך לסל הקלות שניתן למנהלי הקרנות, שפורסמו על ידי הרשות סמוך לאחר פרוץ המשבר. ההקלות כפופות לתנאים מסוימים, בהם תיעוד ועדכון והן יכנסו לתוקף באופן מיידי ויעמדו בתוקפן עד ל-31 במאי 2020.

3. בתחום בעלי רישיון (יועצי השקעות, משווקי השקעות ומנהלי תיקים) – 

א. הרשות אישרה הקלות באופן עריכת בירור צרכים  ללקוח, גם ללא פגישות פרונטאליות, על ידי תיעוד מיידי של תוכן השיחה ובהמשך לאשר את תוכנה על ידי הלקוח.

ב. הרשות אישרה ארכה לתקופה שבמהלכה יש לבצע  את עדכון שגרתי לצרכי הלקוח, כך שתעמוד על חמישה עשר חודשים במקום אחת לשנה.

הקלות אלה משתלבות עם יוזמה כוללת שבמסגרתה החלה הרשות בתהליך של בחינת ההוראות בעניין בירור צרכי הלקוח, עוד טרם המשבר, ויבחנו בהמשך לאחר המשבר, והכל במטרה לשמור  על טובת הלקוחות. שתי ההקלות האחרונות יכנסו לתוקף באופן מיידי ויעמדו בתוקפן עד ל- 30 ביוני 2020.

הארכת תוקפן של ההקלות התחומות בזמן תיבחן בהתאם להימשכות הנסיבות. כמו כן, הרשות ממשיכה בנקיטת צעדים  בעקבות ההתפתחויות בשוק, תוך דיאלוג עם הגורמים המפוקחים ותוך שמירה על עניינם של ציבור המשקיעים.

צעדים אלו מתווספים להקלות שפרסמה הרשות בשבוע שעבר ומפורסמים בעמוד אינטרנט ייעודי שהוקם לצורך כך, "עדכוני קורונה" באתר רשות ניירות ערך.​

תגיות:

פניות ותלונות לרשות

מערכות וטפסים