כניסה

רשות ניירות ערך מפרסמת דגשים לדוחות רבעון ראשון לשנת 2020 לאור השלכות משבר הקורונה

 

‏11 מאי, 2020

‏י"ז אייר, תש"פ

רשות ניירות ערך מפרסמת היום (11.5.2020) מסמך הנחיות לדגשים באשר לגילוי הנדרש במסגרת הדוחות לרבעון הראשון ובכלל, נוכח השלכות משבר הקורונה על פעילותם של התאגידים המדווחים.

בתקופה זו, המאופיינת באי ודאות משמעותית בקשר להתפתחות משבר הקורונה, ובשינויים בסביבה הכלכלית המשתנים באופן מהיר, מתן מידע איכותי וכמותי באופן רציף, הכרחי לשם שמירה על תפקודו התקין של שוק ההון. סגל הרשות מדגיש כי דיווחי התאגידים השוטפים והעתיים נועדו לאפשר למשקיעים להבין את מצבו של תאגיד ואת כדאיות ההשקעה בו, זאת בימים שבשגרה, וקל וחומר בעתות משבר, כגון העת הנוכחית, המאופיינות באי ודאות משמעותית.

סגל הרשות מפרסם עמדתו על מנת לספק לתאגידים כלי שימושי לשם עריכת הדוחות לרבעון ראשון 2020, המהווים הדוחות הראשונים באמצעותם ישוקפו השלכות המשבר. עמדת הסגל ממחישה את אופן יישום דרישות הגילוי בהתאם להוראות תקנות ניירות ערך וכללי החשבונאות הבינלאומיים (IFRS), בתקופת משבר הקורונה. העמדה מביאה לידי ביטוי את הדגשים לתאגידים בבחינת השיקולים שעליהם לשקול בעת עריכת הדוחות ומתן גילוי למשקיעים על השלכות משבר הקורונה, בהתאם להוראות הגילוי הקיימות בחוק.

העמדה מתייחסת לדגשים בנוגע להסברי הדירקטוריון בקשר עם  השלכות משבר הקורונה לרבות בנוגע לתוצאות הפעילות בתקופת הדיווח ואחריה, היבטי נזילות, מצב פיננסי ומקורות מימון, תזרים מזומנים חזוי ומידע צופה פני עתיד. כמו כן, העמדה מתייחסת לדגשים בנוגע למספר נושאים חשבונאיים בדוחות הכספיים, בהתאם להוראות ה - IFRS, אשר עלולים להיות מושפעים באופן מהותי בעקבות המשבר, כגון: הנחת עסק חי ואומדנים לשווי הוגן או ירידת ערך נכסים בתנאי אי וודאות. 

עוד מציין סגל הרשות כי מטבע הדברים, ציבור המשקיעים יצטרך להתחשב בכך שחלק מהמידע המוצג בדוחות נמסר בתנאים חריגים של אי וודאות ולכן מבוסס על הערכות והנחות שונות. אף שהערכות והנחות רבות עלולות שלא להתממש, עדיין יש ערך רב במסירת המידע כדי לשקף את האופן בו מעריכים התאגידים את מצבם. סגל הרשות מצרף קריאת הרגעה, לפיה תהיה התחשבות באופי המיוחד של דוחות הרבעון הראשון של שנת 2020, על רקע הנסיבות שנוצרו במשק ותנאי אי הוודאות השוררים בעת פרסומם.

עמדת הסגל המלאה מפורסמת באתר הרשות.

תגיות:

פניות ותלונות לרשות

מערכות וטפסים