כניסה

רשות ניירות ערך מפרסמת טיוטת הוראה לקרנות הנאמנות - יידרשו להתייחס לדירוג הגלובלי של אגרות חוב בחברות ללא זיקה לישראל
 

‏7 מרץ, 2021

‏כ"ג אדר, תשפ"א

 

התאמת הדירוג נועדה להתאים את הרכב נכסי הקרנות לסיכון הפוטנציאלי של  אגרות חוב שהנפיקו חברות ללא זיקה לישראל

יו"ר רשות ניירות ערך, ענת גואטה: "תמחור הסיכון בשוק ההון הוא תנאי בסיסי לקבלת החלטות השקעה. הרשות מפעילה את הכלים שעומדים לרשותה ואחד מהם הוא ההוראה לקרנות נאמנות הקובעת כי יהיה עליהן להתייחס לדירוג הגלובאלי של חברות זרות ולהביא בחשבון את רמת הסיכון הפוטנציאלית של אגרות חוב שמנפיקות החברות האמורות, בבואן לקבוע את הרכב הנכסים שלהן.

אני מצפה שהפעילים בשוק ההון, לרבות נושאי המשרה וחברי הדירקטוריון, יפעלו בהתאם לאחריותם ולחובתם החוקית כלפי ציבור המשקיעים. באופן טבעי, הפעלת אכיפה מעבר לים מורכבת ביחס לאכיפה בישראל, ועדיין בכל מקום שנמצא לנכון, נפעיל את זרוע האכיפה של הרשות".

 

רשות ניירות ערך פרסמה היום (07.03.2021) טיוטת הוראה להתייחסות הציבור אשר מנחה את קרנות הנאמנות לבחון את מדיניות ההשקעות שלהן באגרות חוב (אג"ח) של חברות זרות, אשר אין להן זיקה לישראל, בהתאם לדירוג אשראי בינלאומי, על פני דירוג מקומי. התאמת הדירוג נועדה להתאים את הרכב נכסי הקרנות לסיכון הפוטנציאלי של אג"ח שהנפיקו חברות ללא זיקה לישראל, בהתבסס על סולם הדירוג הגלובלי, כמקובל בהשקעה באג"ח הנסחרות בחו"ל.

בשנים האחרונות, ניכר גידול בהנפקות וברישום למסחר של אג"ח על ידי חברות ללא זיקה לישראל. חברות אלה מדורגות על ידי חברות הדירוג הישראליות על פי סולם מקומי ולא על פי סולם גלובלי. כלומר, הדירוג משקף את הערכת סיכון האשראי של חייב ביחס לכל החייבים בישראל בלבד. אותן אגרות חוב ללא זיקה לישראל מדורגות בדירוג מקומי וזאת על אף מאפייניהן הגלובאליים והסיכונים הנלווים לפעילותן. החלק הארי של חברות אלה התאגד באיי הבתולה הבריטיים, (חברות ה- BVI  ) ואילו פעילותן מתמקדת בארה"ב.

ההוראות למנהלי הקרנות הקיימות בעניין זה, אינן מבחינות בין דירוג מקומי לבין דירוג גלובלי. לדירוג אג"ח משמעות רבה בקביעת רמת הסיכון של הקרן – הן על פי מדיניותה והן בהתאם לפרופיל החשיפה שלה לסיכון. לפיכך ולאור המשמעות שיש לדירוג אג"ח עבור קרנות הנאמנות והמשקיעים בהן, ההוראה המוצעת קובעת כי:

 - במקרים בהם לאג"ח של חברה נטולת זיקה המוחזקת בקרן יש דירוג גלובלי – דירוג ההשקעה שלה יהיה דירוג ההשקעה הגלובלי.

 - במקרים בהן אין לאג"ח דירוג גלובלי, מוצע לקבוע כי יראו בדירוג המקומי שניתן לה  (AA-) ומטה,  כאג"ח שדירוגה נמוך מדירוג השקעה או מדרגה BBB) -), לפי העניין.

ההוראה מגדירה חברות ללא זיקה לישראל באופן הבא:

  • אין זיקה לישראל בהיבט מקום התאגדות.

  • אין זיקה לישראל בהיבט מקום מושבם של ההנהלה המקבלת את ההחלטות ומנהלת בפועל פעילותה.

  • החברה לא הזמינה את הציבור הישראלי להיות שותף בה ולהשפיע על החלטות המתקבלות בה, אלא רק להשקיע במתן אשראי לחברה (גיוס אג"ח, ללא מניות).

המסמך המלא מפורסם באתר רשות ניירות ערך.

תגיות:

פניות ותלונות לרשות

מערכות וטפסים