כניסה

ועדת האכיפה המנהלית ברשות ניירות ערך: עיצום כספי על סך מיליון ₪ הוטל על אקסלנס נשואה בגין הפרה מנהלית של ביצוע עסקאות מתואמות שלא סומנו ברשלנות

‏14 דצמבר, 2020

‏כ"ח כסלו, תשפ"א

ועדת האכיפה המנהלית, בראשות השופטת בדימוס ברכה אופיר-תום וחברי הרכב הוועדה עו"ד טל אבן זהב וד"ר מאיר סוקולר, אישרה (ביום 13 לדצמבר 2020) הסדר אכיפה מנהלי שהוגש לוועדה בין רשות ניירות ערך מצד אחד לבין אקסלנס נשואה שרותי בורסה בע"מ.

אקסלנס רשומה כחבר בורסה והיא בעלת רישיון לעסוק בשיווק השקעות. בתקופה הרלבנטית שהתרחשה בין אמצע פברואר 2011 ועד אפריל 2014, פעלה אקסלנס כ"חבר בורסה", והעניקה שירותי ברוקראז', רכישה ומכירה של ניירות ערך לחברת הפניקס חברה לביטוח בע"מ. שתי החברות הן "צדדים קשורים" על פי הגדרת המונח בחוק, בשל היותן חברות בנות המשורשרות לאותה חברת אם.

על פי הסדר האכיפה שנכרת בין הצדדים, הודתה החברה כי פעלה בתקופה הרלבנטית בניגוד להוראות ההפרה המנהלית של תרמית בניירות ערך ברשלנות, האוסרת על ביצוע עסקאות מתואמות בין סוחרי אקסלנס לבין עצמם ללא סימונן כמתואמות בדרך שנקבעה בתקנון הבורסה, וביצעה 3741 עסקאות מתואמות אשר לא סומנו כדין.  בגין התקופה הרלבנטית יוחסו לחברה שתי הפרות על חלק מן העסקאות המתואמות הנ"ל, לגבי השנים המאוחרות יותר 2012-2014, לאור הבדלים במידת הפיקוח והבקרה בתקופות השונות.

במסגרת ההסדר הוטל על החברה עיצום כספי בסך של 1,000,000 ₪. כמו כן, החברה תנקוט בצעדים למניעת הישנות ההפרה על ידי עדכון נוהל "הגשת פקודה תואמת" שהיה קיים בחברה, וזאת, בתוך שלושה חודשים מיום אישור ההסדר.

התיק נחקר כתיק פלילי על ידי מחלקת מודיעין, חקירות ובקרת מסחר של הרשות. לאחר שקילת הראיות בפרקליטות נסגר התיק והועבר לבחינת רשות ניירות ערך באשר לאפשרות פתיחת תיק אכיפה מנהלי. התיק נוהל על ידי עו"ד עופרה רובינפלד הוך אשר יצגה את רשות ניירות ערך גם במשא ומתן לכריתת ההסדר.

תמצית העובדות שהיוו בסיס להסדר

ביום 16.2.2011, נחתם הסכם בין אקסלנס ובין חברת הפניקס. במסגרת ההסכם בין החברות,  התחייבה אקסלנס לספק שירותי ברוקראז' עבור חברת הפניקס. התמורה בגין שירותים אלו תשולם על ידי הפניקס, בעמלה שתיקבע. בשל מגבלות רגולטוריות שחלו על אקסלנס בקשר לתקרת גובה העמלות שהייתה רשאית לגבות מ"צד קשור" – גיבשה המשיבה מתווה פעילות "דו שלבי" לביצוע פעילות הברוקראז' עבור חברת הפניקס. זאת עשתה, על ידי ביצוע עסקאות מתואמות, שמטרתן הייתה להגדיל את עמלות הברוקראז' ולהעמידן על עמלות בגובה "תנאי השוק". במסגרת האמור, בוצעו על ידי סוחרי אקסלנס, עסקאות מתואמות, שלא סומנו ככאלה, כמתחייב בדין, וזאת, באמצעות חשבונות נוסטרו-תיווך ייעודיים שפתחה אקסלנס ואשר דרכם, עברו ניירות הערך שנרכשו בשוק, לחשבונות הפניקס שנוהלו אצל חבר הבורסה.

דפוסי הפעולה לפיהם פעלו סוחרי אקסלנס היו רכישת ניירות ערך מצדדי ג' בשוק לחשבונות הנוסטרו של אקסלנס. לאחר מכן, בשלב שני לאחר מספר דקות/שעות נמכרו אלו מחשבונות הנוסטרו של אקסלנס לפניקס בשער גבוה מן השער שבו נרכשו מהשוק, בעסקאות מתואמות שלא סומנו. כמו כן, בוצעו בדרך דומה גם פעולות הופכיות של מכירה בחסר לשוק מחשבונות הנוסטרו של אקסלנס ולאחר מספר דקות/שעות התכסות באמצעות רכישת אותם ני"ע מחשבונות הנוסטרו מהפניקס, לרוב בשער נמוך מהשער בו נמכר.

 לפי המתווה המתואר, נוצר לאקסלנס רווח מן הפער בין מחיר העסקאות שבוצעו בין השוק לחשבונות הנוסטרו, ובין מחירן של העסקאות שבוצעו בין חשבונות הנוסטרו לחשבונות הפניקס.  העסקאות נשוא הדיון, בוצעו על ידי שני סוחרי אקסלנס (או, לעיתים על ידי אותו סוחר) שתיאמו ביניהם את פרטי העסקאות, לרבות - נייר הערך, כמות ושער העסקה - שגרמו לגיבושן של עסקאות מתואמות אשר השפיעו על שערי ניירות ערך רבים.

אקסלנס התרשלה בכך שלא טרחה לוודא כי העסקאות המתואמות, אשר בוצעו במסגרת פעילות הברוקראז' עבור הפניקס, תסומנה כדין; בכך, שלא דאגה לפקח על פעילות סוחריה, ובכך, שלא נקטה באמצעים סבירים למניעת ביצוע ההפרות שנגרמו על ידי התנהלותם המתוארת.

החלטת ועדת האכיפה המנהלית

הרכב ועדת האכיפה המנהלי אישר את ההסדר. ההרכב ציין כי בהתאם לתקנון הבורסה, חובת הסימון של עסקאות מתואמות כ'עסקאות ג'מבו', נועדה לאותת לשוק שאין מדובר בעסקאות ספונטניות ואקראיות בין קונה מרצון ומוכר מרצון, אלא בעסקאות שפרטיהן תואמו בין הצדדים. הסימון נועד לתת למשקיע תמונה מלאה של מצב המסחר, ולהסיר את החשש שתיגרם הפרעה לפעילות התקינה של כוחות ההיצע והביקוש בשוק. סימון העסקה כמתחייב, יש בו כדי לאותת לשוק כי תנאי המכירה והקניה לא נקבעו מול השוק, אלא סוכמו מראש בין הצדדים במחיר שעלול לסטות ממחיר השוק.

הוועדה ציינה לחובת אקסלנס כי למרות הביקורות שהחלה החברה לבצע במהלך שנת 2013, שבמסגרתם זוהתה הפרקטיקה של אי סימון העסקאות; ולמרות שננקטו פעולות על ידי בכירים בחברה כדי לרענן את הנהלים - עדיין המשיכו סוחרי אקסלנס לבצע עסקאות ללא סימון. רק בחודש אפריל 2014, נפסקה הפעילות המתוארת בעסקאות המתואמות, כאשר הפסיקה אקסלנס להעניק שירותי ברוקראז' לחברת הפניקס באמצעות המתווה שאימצה לעצמה כמתואר, וזאת, בשל קשיים בישומו. עוד נאמר כי משבוצעו העסקאות המתואמות בהיקפי מסחר גדולים עבור גוף מוסדי גדול הרי שהשפעתן במסגרת המסחר בבורסה הייתה ישירה על שער נייר הערך, ועקיפה על מחזור המסחר.

הוועדה ציינה כי היא רואה בחיוב את פועלה של אקסלנס לגיבוש ולהטעמה של תכנית אכיפה פנימית בחברה. יש להתחשב בפעילותה המתקנת של אקסלנס ובהשקעתה בזמן ובמשאבים בפעילות בתחום הציות והאכיפה. זאת במיוחד נוכח הצהרות הרשות במדיניות האכיפה ביחס למתן משקל ליישום אפקטיבי של תכנית אכיפה פנימית בחברה. הוועדה התחשבה גם בראשוניות ההליך המנהלי על הפרת התרמית ברשלנות בשל אי סימון עסקאות כתואמות.

ניתן לקורא את ההחלטה המלאה המפורסמת באתר הרשות בלחיצה כאן.

תגיות:

פניות ותלונות לרשות

מערכות וטפסים