כניסה

ועדת האכיפה המנהלית ברשות ניירות ערך אישרה הסדר אכיפה מנהלית עם חברת אול-יר הולדינגס לימיטד ובעל השליטה בה

‏2 דצמבר, 2020

‏ט"ז כסלו, תשפ"א

במסגרת ההסדר הוטלו עיצומים כספיים בסך 850 אלף ש"ח ומניעת כהונת נושא משרה על תנאי למנכ"ל בעל השליטה 

חברת אול-יר הולדינגס לימיטד והמנכ"ל שהינו בעל השליטה בה חתמו על הסדר אכיפה מנהלי בשלב מוקדם של הבירור המנהלי. ההסדר המפורט בהודעה, מתייחס להפרות אשר בוצעו בשנת 2018. על פי ההסדר, בעל השליטה הודה בהפרה מנהלית של אי הגשת דו"ח מיידי על העברת כספים שבוצעה לטובת חברת נכס של בעל השליטה. החברה ובעל השליטה הודו גם בשתי הפרות של הכללת פרט מטעה ברשלנות בדוחות כספיים לרבעון השני והשלישי לשנת 2018 וכן בהפרת הטעיית הרשות. יודגש כי סגל הרשות בודק את דיווחי החברה מהימים האחרונים.

במסגרת ההסדר הוטלו עיצומים כספיים בגובה של 850,000 ₪, לפי החלוקה הבאה: על החברה הוטל עיצום כספי בסך 600,000 ₪ בפועל וסכום זהה על תנאי; על המשיב יואל גולדמן, נשיא החברה, יו"ר דירקטוריון ובעל השליטה בה, הוטל עיצום כספי בסך 250,000 ₪ בפועל וסכום זהה על תנאי, וכן איסור על תנאי לכהן כנושא משרה בכירה בגופים מפוקחים לתקופה של תשעה חודשים.

יו"ר רשות ניירות ערך, ענת גואטה: "הסדר האכיפה המנהלית שנחתם עם חברת אול-יר ועם בעל השליטה מתייחס להפרות שבוצעו בשנת 2018. ביחס לדיווחי החברה מהימים האחרונים – אני רואה בחומרה הצהרה לפיה אין בכוונת חברה לעמוד בהוראות החוק ולעכב פרסום דוח רבעוני למשקיעים. באופן טבעי, הפיקוח על חברות BVI שהמטה שלהם ונושאי המשרה מצויים בחו"ל הוא מורכב ותלוי בשיתופי פעולה בין רגולטורים במדינות שונות. יחד עם זאת, אנו ערים למתרחש בשוק. עינינו פקוחות, עוקבות, נמשיך לדרוש דין וחשבון ולבצע פעולות אכיפה, ככל שיידרש. בשוק ההון המפוקח על ידינו, אנו מעניקים מרחב פעולה לשחקנים השונים. אבל בשוק הזה, אנו מוודאים שיפעלו רק שחקנים שמצייתים לחוק. מי שלא יעשה כן, יטופל במלוא החומרה בכדי לוודא שאמון המשקיעים בשוק ההון הישראלי יישמר״.

הסדר שנחתם בין שני הצדדים בחודש ספטמבר 2020, אושר אתמול (2.12.2020) על ידי הרכב ועדת האכיפה המנהלית, בראשות השופטת בדימוס גב' ברכה אופיר-תום, וחברות ההרכב עו"ד רוני טלמור וד"ר מורן אופיר. עו"ד טל אמיר ממחלקת האכיפה המנהלית ייצגה את רשות ניירות ערך במו"מ לכריתת ההסדר ועריכתו. יצוין כי הבירור המנהלי בוצע על ידי מחלקת חקירות, מודיעין ובקרת מסחר של הרשות.

תמצית העובדות שהיוו  בסיס   להסדר

אול-יר היא חברת BVI שהתאגדה בשנת 2014 והחל מנובמבר 2015 הנפיקה לציבור מספר סדרות אגרות חוב סחירות. ההיקף הכספי של אגרות החוב שהנפיקה עמד, נכון למועד ההסדר, על סכום של למעלה משני מיליארד ש"ח. החברה פועלת בתחום הנדל"ן המניב למגורים בארה"ב, בעיקר ברובע ברוקלין בעיר ניו יורק. במסגרת זו החברה עוסקת בהשכרה של דירות למגורים וכן ברכישה, הקמה, השבחה, פיתוח, השכרה וניהול דירות למגורים.  

בשנת 2018 (התקופה הרלוונטית להסדר) גולדן שימש ועודנו משמש בעל השליטה בחברה, המחזיק ב- 100% מהון המניות שלה, ומכהן גם כיו"ר דירקטוריון ונשיא החברה. גולדמן היה מורשה חתימה עצמאי בחברה ומתוקף תפקידו חתם על הדוחות הכספיים של החברה.

ביוני 2018, התקשרה החברה עם גוף מלווה, שאינו קשור לחברה או לבעל השליטה, על מנת לקבל מימון מחדש לחמישה נכסים שלה. במקביל, בוצעה באותו מועד עסקת מימון מול אותו המלווה, לצורך מימון מחדש של נכסים אחרים, מחוץ לחברה, שהינם בבעלות בעל השליטה. שתי עסקאות בוצעו סימולטנית וטופלו על ידי אותו משרד עורכי דין בארה"ב ועל ידי אותה חברת טייטל (Titel (company, אליה הועברו כספי המימון מהמלווה והייתה אחראית על השלמת המימון מחדש. עורכי הדין היו אמונים על העברת יתרות הזכות שנותרו לאחר פירעון ההלוואות שהיו על הנכסים, לחברה.

במהלך חודש אוקטובר 2018, במסגרת הכנת הדוחות הכספיים לרבעון השלישי 2018, גילה סמנכ"ל הכספים של החברה כי סכום על סך 3.7 מיליון דולר, אשר עמד לזכות חברת נכס שבבעלות החברה, הועבר על ידי חברת טייטל, לפירעון הלוואה בגין נכס שבבעלות בעל השליטה. זאת בהתאם להוראת העברה שהוכנה על ידי עורכי הדין שליוו את עסקאות המימון ונחתמה על ידי בעל השליטה כמורשה חתימה עצמאי. משכך, נדרש המשיב גולדמן להשיב לחברה את הסכום שהועבר בתוספת ריבית. המשיב השיב לקופת החברה בימים 28-29.11.2018 את יתרת החוב במלואה בתוספת חיוב בריבית האפקטיבית המשוקללת הגבוהה מבין סדרות אגרות החוב באותו מועד (7.41% לשנה).

בדוח הכספי של החברה לרבעון השני לשנת 2018, בטרם נתגלתה ההעברה השגויה, נרשם סכום ההעברה באופן שגוי במאזן החברה וההעברה השגויה לא הוזכרה כלל במסגרת הביאורים לדו"ח הכספי, בו היה עליה לתת גילוי נאות על פי דין. בדוח הכספי לרבעון השלישי לשנת 2018 הוצגה יתרת החוב של בעל השליטה במאזן באופן נאות וניתן גילוי להעברה במסגרת דוח הדירקטוריון שצורף לדוח הרבעוני.

לאחר גילוי העברת הכספים, החברה בחנה את שתי עסקאות המימון מחדש והממשקים ביניהן, לפי דרישת סגל הרשות והגיעה למסקנה כי לאור ממשקים מסוימים בין העסקאות, אף כי רובם מזכים ולא מהותיים, היה על ועדת הביקורת של החברה לדון בשאלת סיווג עסקת המימון מחדש כעסקה שלבעל השליטה עניין אישי בה והצורך באישורה, עוד במועד נטילתה. בהקשר זה, החברה אף מצאה חולשה מהותית בבקרה הפנימית של החברה. מכיוון שלא נעשה דיון שכזה במועד ההתקשרות בעסקה, במועדי הדוחות לרבעון השני והשלישי 2018 לא ניתן גילוי לגבי סיווג ואישור עסקת המימון מחדש. בהקשר זה פרטיה והממשקים בין מימון נכסי החברה למימון נכסי בעל השליטה.  לאור זאת, דיווחה החברה על טעות מהותית בדוחות הרבעון השני והשלישי לשנת 2018 וביצעה הצגה מחדש של דוחות אלו.

בנוסף, יוחסה למשיבים הפרת הטעיית הרשות ברשלנות, בשל כך שבמהלך אוקטובר נובמבר 2018, במסגרת שיח עם סגל הרשות בבקשת היתר לפרסום תשקיף מדף, לא עדכנו המשיבים את סגל הרשות אודות ההעברה השגויה, שהיו מודעים לה מאוקטובר 2018.

 עיקרי החלטת וועדת האכיפה

הוועדה אישרה את ההסדר והדגישה כי חומרתן של ההפרות כרוכה באי עמידתם של המשיבים בחובת הגילוי הנאות העומדת בבסיסו של חוק ניירות ערך. מחדלי הגילוי הנאות שמיוחסים למשיבים, הינם מתחום העסקאות בין בעל השליטה בחברה, ובין החברה, נושא רגיש במיוחד, הדורש הקפדה יתרה בכלל, ובנושאי הדיווח והגילוי בפרט. כן סברה הוועדה כי יש להתייחס אל הטעות כמהותית אף שמדובר בסכום שאינו מהותי ביחס להונה של החברה, כיוון שמהותיות אינה נקבעת על פי ספים כמותיים בלבד וכאשר עניין לנו בהעברת כספים מהחברה לבעל השליטה, יש משמעות פחותה למבחן הכמותי ועדיפות למבחן האיכותי.

יודגש כי הוועדה קבעה כי מדיניות הרשות, החותרת ככלל לקיצור הליכים מנהליים ולסיומם בדרך של הסדר מוסכם, היא מדיניות ראויה. זאת במיוחד כאשר קיימת הודאה מלאה של המשיבים במיוחס להם בשלב מוקדם מאוד, תוך חיסכון רב בזמן ובמשאבים שהיו נדרשים לניהול הליך מלא. שיקולים המתקיימים בענייננו, כאשר בנוסף, מדובר במשיב תושב חוץ, שאין לו בישראל עסקים נוספים, ושביטא תובנה מלאה לגבי מחדליו.

החלטת הרכב הוועדה מפורסמת באתר רשות ניירות ערך.

תגיות:

פניות ותלונות לרשות

מערכות וטפסים