כניסה

הוטל עיצום כספי בסך מיליון וחצי ש"ח במסגרת הסדר אכיפה מנהלי על חברת דורי בניה

‏20 דצמבר, 2020

‏ה' טבת, תשפ"א

ועדת האכיפה המנהלית, בראשות השופט בדימוס זאב המר, וחברי הרכב הוועדה עו"ד רוני טלמור וד"ר מאיר סוקולר, אישרו ( בתאריך 17 לדצמבר 2020) הסדר אכיפה מנהלי, בין רשות ניירות ערך לבין דורי בניה בע"מ.

בין השנים 2012 - 2014 דורי בניה הייתה חברה ציבורית ונסחרה בבורסה לניירות ערך בתל אביב. החברה הייתה חלק מקבוצה משורשרת של חברות ונחשבה לאחת מחברות הבניה הגדולות בארץ. החברה עסקה בניהול וביצוע עבודות בניה למגורים, למשרדים, לתעשייה, למסחר ולמלונאות ועוד. על פי כתב הטענות, החברה עבדה בתקופה הרלבנטית בכ-35 פרויקטים בהיקף של למעלה מ- 40 מיליון ₪, כל אחד. בשנים שחלפו הועברה השליטה בחברה מקבוצת גזית גלוב לקבוצת לוזון, וכיום החברה הינה חברה פרטית, ואינה תאגיד מדווח. ביולי 2019 מונו לה נאמנים לפי חוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי, וניתן נגדה צו הקפאת הליכים זמנית. יצוין כי הסדר האכיפה נכרת שמונה חודשים לפני כניסתה של דורי להליך הקפאת הליכים.

במסגרת ההסדר הודתה החברה בהכללת פרטים מטעים בשישה דוחות כספיים של דורי בניה שפורסמו בשנים 2012 - 2014. הפרטים המטעים שהתגלו הביאו לכך שדורי בניה נאלצה לבצע במהלך שנת 2014 "הצגה מחדש" (Restatement) של הדוחות בהיקף כולל של מאות מיליוני שקלים. הטעויות בדוחות נבעו משימוש מודע בפרקטיקות חשבונאיות פסולות בקביעת אומדני העלויות וההכנסות של החברה.

החברה הודתה במסגרת ההסדר בכל העובדות ובביצוע ההפרות המיוחסות לה. בגין אלו הוטלו על החברה אמצעי האכיפה הבאים: 1.5 מיליון ש"ח עיצום כספי בפועל, עיצום כספי על תנאי בסכום של 1.5 מיליון ש"ח, נקיטה בצעדים למניעת הישנות ההפרות, ובהם גיבוש נוהל דווח בדגש על הכנת דוחות כספיים, תוך שלושה חודשים מיום אישור ההסדר על ידי הרכב ועדת האכיפה המנהלית. הנוהל יסדיר את נוהל זרימת ועדכון מידע ביחס לדוחות הכספיים, ואת גיבוש המידע המבסס את האומדנים. החברה תוודא כי הנוהל החדש יוטמע ותבצע מעקב על יישומו.

הסדר זה הינו חלק מתיק מנהלי רחב היקף שהוגש גם כנגד ארבעה נושאי משרה בחברת דורי וכן כנגד רואה החשבון החיצוני של החברה. במהלך שנת 2019 הגיעו מנהל הבקרה התקציבית בוריס אברהמוב ורואה החשבון החיצוני של החברה רונן קימחי להסדרי אכיפה עם הרשות אשר אושרו על ידי ועדת האכיפה המנהלית.

במסגרת ההסדרים שאושרו על ידי הוועדה, הוטלו על אברהמוב עיצומים כספים בפועל בסכום של 200 אלף ש"ח וכן עיצום דומה על תנאי, ומניעת כהונת נושא משרה בכירה בגוף מפוקח בפועל לשנתיים, על רואה החשבון קימחי הוטלו בגין שתי הפרות מבין שש הפרות, עיצום כספי בגובה של 150 אלף ש"ח בפועל וסכום דומה על תנאי.

הבירור המנהלי בתיק זה בוצע על ידי מחלקת מודיעין, חקירות ובקרת מסחר של הרשות, התיק המנהלי בפרשה זו ובכללו גם עריכת הסדר זה נוהל על ידי ד"ר אילנה ליפסקר-מודעי, מנהלת מחלקת אכיפה מנהלית ברשות ניירות ערך.

תמצית העובדות שהיוו בסיס  להסדר 

על פי הסדר האכיפה שנכרת בין הצדדים, חברת דורי בנייה נקלעה בתחילת 2013 לקשיים תזרימיים, שגררו דחיית תשלומים לספקים ולקבלני משנה. כתוצאה מכך נגרמו עיכובים בפרויקטים רבים וייקור עלויות.

כתוצאה מהקשיים התזרימיים ועקב פעולות של מנכ"ל החברה, סמנכ"ל התפעול של החברה ומנהל הבקרה התקציבית שהיו כפופים לו, נכללו בדוחות הבקרה התקציבית של החברה פרטים מטעים, אשר גרמו להצגה בלתי נכונה של רווחיות הפרויקטים. הפרטים המטעים נכללו בדוחות הבקרה התקציבית המהווים בסיס לדוחות הכספיים, ולאחר מכן בדוחות הכספיים עצמם.

הפרטים המטעים נכללו בדוחות הבקרה התקציבית נבעו משימוש פסול בשלוש פרקטיקות:

קביעת יעדי חיסכון לא ראליים ובלתי מבוססים אשר הופחתו מעלויות הפרויקטים בטרם הושגו; הכרה מוקדמת בהכנסות מ"חריגים" שבוצעו בטרם ההכנסות בגינן אושרו על ידי המזמין, ללא בסיס המאפשר לאמוד באופן מהימן את שיעור ההכנסות הצפויות מחריגים אלה; והוצאת פרויקטים מהליך הבקרה התקציבית ומדוחות הבקרה התקציבית, לאחר שהוחלט שהגיעו להשלמת 90% (ולעיתים בפועל אף קודם לכך), דבר שהביא לכך שהוצאות שונות לגבי פרויקטים אלה לא נלקחו בחשבון עד להשלמת הפרויקט בפועל.

פעולות אלה גרמו לכך שהוכללו פרטים מטעים אשר גרמו להצגה לא נכונה של רווחיות הפרויקטים, בששה דוחות הכספיים, החל מן הדוח השנתי לשנת 2012 (רבעון רביעי לשנת 2012) וכלה בדוח הרבעון הראשון לשנת 2014.

הדירקטוריון לא ידע על פעולותיהם של נושאי המשרה בדורי בניה ועל קיומם של הפרטים המטעים. רק במהלך ביצוע הסקירה לרבעון השני לשנת 2014, כפי שיפורט להלן, התגלו מלוא הטעויות והיקפן ונושא זה דווח לציבור המשקיעים ולרשות ניירות ערך.

הדוחות הכספיים הנ"ל כללו פרטים מטעים אשר חייבו הצגה מחדש בדוחותיה הכספיים של החברה (Reststement) לששת הדוחות בגין טעויות בסכום של 441 מיליון ש"ח. מתוך סכום זה, סכום של 313 מיליון ש"ח מיוחס להפרות נושא ההסדר. כתוצאה מהתיקונים שבדיווחים, נמחקה יתרת העודפים של החברה ונוצר לחברה גרעון בהון העצמי של החברה על סכום חיובי של כ- 241 מיליון ש"ח ליום 31.12.2013.

החלטת ועדת האכיפה המנהלית

הרכב ועדת האכיפה המנהלית אישר את ההסדר. הוועדה קבעה כי פרסום פרטים מוטעים ומטעים בשישה דוחות תקופתיים רצופים (שניים תקופתיים-שנתיים וארבעה רבעוניים) אפילו אם רק מחמת רשלנות – מצביעה על פגם שיטתי בהכנת הדוחות; מה שמהווה בוודאי נסיבה מחמירה ושיקול לחומרה. הוועדה ציינה לחיוב את שיקול הדעת שהפעילה יו"ר הרשות בהטלת אמצעי האכיפה, נוכח מצבה של החברה. לפיכך, השיקולים בהטלת הסנקציות בהסדר מתייחסים לכך שהחברה כבר בעת עריכת ההסדר היתה נתונה בקשיים כלכליים ניכרים, ובכלל זאת שעמדו כנגדה כ - 200 תביעות שונות. כמו כן, השליטה בחברה התחלפה כאשר נושאי המשרה שביצעו את ההפרות ומכוח מעשיהם יוחסה לחברה אחריות להפרות. בנוסף, רואי החשבון החיצוניים בתקופה הרלבנטית, אינם מכהנים בה עוד. כן נלקחו בחשבון הקיטון הדרמטי שחל בהיקפם של עסקי החברה וכן העובדה שבעת עריכת ההסדר כבר אינה תאגיד מדווח.

ההסדר נכרת על ידי רשות ניירות ערך והחברה בתחילת ניהול התיק. עם תחילת דיון הוועדה באישור ההסדר, התברר כי החברה נמצאת כבר בהליכי חדלות פירעון, במסגרתם ניתן צו הקפאת הליכים, לפי חוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי. לאור זאת יו"ר הרכב הוועדה ביקש לשמוע את עמדת נאמני החברה. בהחלטתה, הוועדה מסבירה כי על פי חוק חדלות פירעון, צו הקפאת הליכים אינו חל על הליכים פליליים ומנהליים. לכן, אין בקיומם של הליכי חדלות הפירעון בעת הזו להשפיע על אישור ההסדר במסגרת ההליך המנהלי, זאת בייחוד לאור היותו של העיצום הכספי חוב נדחה בסוף סדר הנשייה ולאור עמדת בית המשפט בפסיקה, כי בשל שיקול הרתעת הרבים יש אינטרס ציבורי בייחוס אחריות פלילית או מנהלית לתאגידים בהליכי פירוק ואף בהשתת עיצומים כספיים.

לטעמה של הוועדה אין רציונל ראוי המצדיק הוצאה מחוץ לגדר אכיפת החוק של יחידים או של גופים רק בשל היותם במצב של כשירות כלכלית מוגבלת או בשל חדלות-פירעון שהם שרויים בו. יתר-על-כן, עיכוב הליכים אוטומטי של הליך פלילי או מנהלי כנגד חברה בפירוק עלול לעודד הליכי פירוק כדי שישמשו מקלט מפני אחריות של התאגיד. תוצאה כזו אינה מתיישבת עם מושכלות יסוד של סדר ציבורי תקין. לפיכך ההסדר עונה על אינטרס הציבור גם בנסיבות בהם החברה נכנסה להליכי פירוק.

ההחלטה המלאה מפורסמת באתר רשות ניירות ערך.

תגיות:

פניות ותלונות לרשות

מערכות וטפסים