כניסה

רשות ניירות ערך הטילה עיצומים כספיים על מנהל קרן מנורה מבטחים קרנות נאמנות בע"מ ועל ארבע חברות ציבוריות בסך כולל של כ-128,000₪
 

‏‏14 דצמבר, 2015

‏ב' טבת, תשע"ו

עיצומים כספיים הוטלו על מנהל הקרן מנורה מבטחים קרנות נאמנות בע"מ בסך 52,668 ש"ח בשל עיכוב בדיווח מיידי אודות מידע מהותי; על חברת ג'ובוקיט החזקות בע"מ בסך 14,040 ש"ח בשל אי צירוף הערכת שווי מהותית מאד בתאגיד קטן לדוחותיה הכספיים לשנת 2014; על חברת קבוצת חנן מור החזקות בע"מ בסך 28,675 ש"ח בשל אי צירוף דוח תזרים מזומנים חזוי לדוחות הכספיים לרבעון שלישי לשנת 2014 על אף סימני אזהרה בחברה לפי דוחותיה הכספיים; על חברת אי.אל.די אדוונסד לוגיסטיקס דוולופמנטס בע"מ בסך 22,500 ש"ח בשל השתהות בהארכת כהונתו של אחד מהדירקטורים החיצוניים בחברה בניגוד לחוק החברות; ועל חברת משאבי טבע הולדינגס בע"מ בסך 9,761 ש"ח בשל כהונת בעל השליטה כמנכ"ל ויו"ר הדירקטוריון ללא אישור האסיפה הכללית.

-------------------------------------------

עיצום כספי בסך 52,668 ש"ח הוטל על מנהל הקרן מנורה מבטחים קרנות נאמנות בע"מ, בשל עיכוב בדיווח מיידי אודות מידע מהותי. מנהל הקרן מנורה מצא כי אחת הקרנות שבניהולו סווגה באופן שגוי לצורכי מיסוי במסד הנתונים של הבורסה. טעות בנתון זה הביאה לשיבוש בחישוב המס שעל חבר הבורסה לנכות במקור בעת פדיון היחידה. מנהל הקרן לא דיווח על כך לציבור אלא לאחר 41 ימים, לכל הפחות. לאחר שמיעת טענות מנהל הקרן החליטה הוועדה כי אמנם מנהל הקרן פעל לתיקון הסיווג, אך אין בכך כדי לאיין את ביצוע ההפרה. מדובר במידע מהותי למשקיע אשר היה על מנהל הקרן לדווח באופן מיידי. במקרה זה, נהגה רשות ניירות ערך בהתאם למדיניותה בשנים האחרונות, ליישום תקנות ההפחתה לטובת המפרים והפחיתה את סכום העיצום הבסיסי בשיעור של 82.5%. נימוקי הוועדה להפחתה זו הינם כי הרשות לא מצאה כי מנהל הקרן הפר את הוראות החוקים שבסמכותה בשלוש השנים שקדמו לביצוע הפרה זו, נלקחו בחשבון הפעולות בהן נקט מנהל הקרן להקטנת הנזק ולאי הישנות ההפרה וכן העובדה כי מדובר במקרה ראשון בו מיוחסת למנהל קרן הפרה מסוג זה. בנוסף, התחשבה הוועדה בכך שמנהל הקרן הוא זה שגילה את ההפרה והפסיק אותה. נוכח משך הזמן שחלף מגילוי הטעות ועד לדיווח לציבור אודותיה לא הופחתו ההפחתות המקסימאליות האפשריות בגין עילה זו.

קישור לדרישת העיצום הכספי באתר הרשות

עיצום כספי בסך 14,040 ש"ח הוטל על חברת ג'ובוקיט החזקות בע"מ בשל אי צירוף הערכת שווי מהותית מאד בתאגיד קטן לדוחותיה הכספיים לשנת 2014. הוועדה דנה בטענות החברה והחליטה כי החברה הפרה את הוראות חוק ניירות ערך והתקנות מכוחו בעניין. עם זאת, הוועדה התחשבה בטעמים מקלים והפחיתה את העיצום הכספי בשיעור משמעותי של 70%. נימוקי הוועדה להפחתה זו הינם כי הרשות לא מצאה כי החברה הפרה את הוראות החוקים שבסמכותה בשלוש השנים שקדמו לביצוע הפרה זו, ובנוסף הוועדה התרשמה כי החברה הפיקה לקחים וכי היא פועלת למניעת הישנות ההפרה בעתיד. מעבר לכך, התחשבה הוועדה בכך שלחברה תזרים מזומנים שלילי מפעילות שוטפת והינה מצויה בהפסדים לפיכך יכולותיה לשלם את העיצום הכספי מוגבלות.

קישור לדרישת העיצום הכספי באתר הרשות

עיצום כספי בסך 28,675 ש"ח הוטל על חברת קבוצת חנן מור החזקות בע"מ. החברה לא צירפה דוח תזרים מזומנים חזוי לדוחות הכספיים לרבעון השלישי לשנת 2014, על אף התקיימותם של סימני אזהרה בחברה לפי דוחותיה הכספיים (סולו). הוועדה דנה בטענות החברה והחליטה כי החברה הפרה את הוראות חוק ניירות ערך והתקנות מכוחו לעניין זה במשך תקופה ממושכת בה התקיים סימן האזהרה ורק לאחר שסגל הרשות פנה אליה בעניין. עם זאת, הוועדה התחשבה בטעמים מקלים והפחיתה את העיצום הכספי בשיעור משמעותי של 65%. נימוקי הוועדה להפחתה זו הינם כי הרשות לא מצאה כי החברה הפרה את הוראות החוקים שבסמכותה בשלוש השנים שקדמו לביצוע הפרה זו, הפעולות בהן נקטה החברה למניעת הישנות ההפרה; וכן צירופן של מספר נסיבות מקלות המתקיימות במקרה דנן - סימני האזהרה התקיימו בדוחות הסולו של החברה (ולא בדוחות המאוחדים). במקרה זה החברה מנהלת את פעילותה באמצעות חברות המוחזקות באופן בלעדי על ידה כך שאין כל מניעה למשיכת עודפים מהחברות הללו שהן סולבנטיות; לכך מצטרפת העובדה כי בפועל עמדה החברה בהתחייבויותיה והיא מחזיקה בקופת מזומנים בהיקף סביר. יתכן כי בשל כך פרסום תזרים המזומנים לא השפיע על מחיר המניה.

קישור לדרישת העיצום הכספי באתר הרשות

עיצום כספי בסך 22,500 ש"ח הוטל על חברת אי.אל.די. אדוונסד לוגיסטיקס דוולופמנטס בע"מ. החברה השתהתה בהארכת כהונתו של אחד מהדירקטורים החיצוניים בחברה, לאחר שזו פקעה, ואישרה את ההארכה כאמור רק לאחר 336 ימים. לא היתה מחלוקת כי החברה הפרה את הוראות החוק ולכן החליטה הוועדה כי החברה הפרה את הוראות חוק החברות לעניין זה ואין מדובר בהפרה זניחה, בעיקר לנוכח הימשכות ההפרה. כמו כן קבעה הוועדה כי אין בהארכת המינוי באופן רטרואקטיבי כדי לרפא את הפגם שנפל בהתנהלות החברה. עם זאת, הוועדה התחשבה בטעמים מקלים והפחיתה את העיצום הכספי בשיעור משמעותי של 75%. נימוקי הוועדה להפחתה זו הינם כי הרשות לא מצאה כי החברה הפרה את הוראות החוקים שבסמכותה בשלוש השנים שקדמו לביצוע הפרה זו, והחברה היא זו שגילתה את ההפרה ודיווחה עליה לרשות. כמו כן, פעלה החברה לתיקון ההפרה ולמניעת הישנותה.

קישור לדרישת העיצום הכספי באתר הרשות

עיצום כספי בסך 9,761 ש"ח הוטל על חברת משאבי טבע הולדינגס בע"מ. בעל השליטה שימש בתפקיד מנכ"ל ויו"ר דירקטוריון (כפל כהונה) ללא אישור האסיפה הכללית כנדרש בחוק, במשך תקופה של כחמישה חודשים. המחוקק רואה חשיבות בהפרדה הפרסונאלית בין זהותו של המנכ"ל, האחראי על ניהולה של החברה, לבין יו"ר הדירקטוריון, האחראי על ניהול הדירקטוריון. הפרדה זו באה להדגיש את ההפרדה המבנית שבין הדרג המבצע לבין הדרג המפקח על ההנהלה. סטייה מהסדר זה אפשרית היא, אך מחייבת אישור של האסיפה הכללית ברוב מיוחד, אישור אשר לא ניתן במועד במקרה דנן. עם זאת, הוועדה התחשבה בטעמים מקלים והפחיתה את העיצום הכספי בשיעור משמעותי של 90%. נימוקי הוועדה להפחתה זו הינם כי הרשות לא מצאה כי החברה הפרה את הוראות החוקים שבסמכותה בשלוש השנים שקדמו לביצוע הפרה זו, הפעולות בהן נקטה החברה למניעת הישנות ההפרה תוך נכונות להשקיע תשומות לשיפור עמידתה בהוראות הדין; מכלול נסיבות העניין לרבות העובדה כי בתקופת ההפרה התקיימה ישיבת דירקטוריון אחת בלבד ובמשך כל תקופת ההפרה לא התבצעו עסקאות עם בעל השליטה והוא אף אינו מקבל שכר בגין תפקידו זה. בנוסף, נלקח בחשבון כי בסופו של דבר, אישרה האסיפה הכללית את כפל הכהונה ברוב הנדרש; מעבר לכך התחשבה הוועדה במצבה הכספי הקשה של החברה ומידת ההשפעה של העיצום על המשך פעילותה.

קישור לדרישת העיצום הכספי באתר הרשות

בכל המקרים הנדונים נהגה רשות ניירות ערך בהתאם למדיניותה בשנים האחרונות, ליישום תקנות ההפחתה לטובת המפרים. סכומי העיצום הבסיסי על פי החוק הופחתו בשיעורים של בין 65%-90% בהתאם לנסיבות כל מקרה וליישומן על פי התקנות.

תגיות:
 
 

פניות ותלונות לרשות

מערכות וטפסים