כניסה

רשות ניירות ערך מסדירה את פעילות יועצי ההשקעות בהפניית לקוחות לחברות ניהול תיקים קשורות

הרשות פרסמה היום הוראה שתיכנס לתוקף ביוני 2015 אשר נועדה  למנוע מצב שבו מניא היועץ, שנתפס בעיני הלקוח כאובייקטיבי, את לקוחו שכבר בחר להתקשר עם מנהל תיקים מסוים מלעשות כן ומפנה אותו להתקשר עם חברת ניהול תיקים הקשורה לבנק; הוראה זו מהווה שלב נוסף לחיזוק מעמדו של יועץ ההשקעות, עצמאותו והאובייקטיביות שלו בבואו לתת שירות ללקוח.

בתהליך ההתקשרות של לקוח עם מנהל תיקים נדרש הלקוח להסדיר באופן רשמי את הרשאת מנהל התיקים לפעול בחשבונו המנוהל בבנק. על מנת שלא להציב את יועץ ההשקעות, החשוף למידע על הלקוח בעניין זה, במצב בו מצופה ממנו להשפיע על הלקוח לנהל את חשבונו אצל חברת ניהול תיקים אחרת כגון חברה בת של הבנק, אוסרת ההוראה על היועץ להניא את הלקוח מלהתקשר עם מנהל התיקים איתו ביקש להתקשר מלכתחילה. כך גם אוסרת ההוראה על היועץ בבנק מלשדל לקוח שכבר מקבל שירותי ניהול תיקים מחברה כלשהי, לעבור להיות מנוהל בחברה קשורה לתאגיד הבנקאי וזאת גם כאשר מדובר בכסף שאינו נכלל עדיין בתיק המנוהל של הלקוח, אלא במקרה שהלקוח יוזם בעצמו פניה בעניין ליועץ ההשקעות. ראוי לציין כי לא בכל קבוצות הבנקאות ישנן חברות ניהול תיקים בבעלותן.

על פעילות הפניית לקוחות לחברת ניהול תיקים על ידי יועצי השקעות ומשווקי השקעות חלות חובות האמון הקבועות בחוק. במסגרת חובות האמון החלות על בעל הרישיון עליו לפעול לטובת לקוחותיו באמונה ובשקידה. מעבר למגבלות הנזכרות לעיל, ההוראה שפרסמה הרשות אינה אוסרת על הפנית הלקוח לחברה קשורה לתאגיד בו מועסק יועץ ההשקעות או המשווק, אך היא קובעת כי על היועץ להפנות את הלקוח לקבלת שירות ניהול תיקים רק לאחר שהפעיל בעניין שיקול דעת עצמאי והחליט כי הלקוח מתאים לקבלת שירות זה. את שיקול דעתו העצמאי על יועץ ההשקעות להפעיל גם לעניין בחירת זהות חברת ניהול התיקים אליה החליט להפנות את הלקוח. כמו כן, עליו לגלות ללקוח את טיב הקשר שקיים בינו או בין התאגיד בו הוא מועסק ובין החברה אליה הוא מפנה את הלקוח, ככל שבכל זאת בחר להפנות את הלקוח לחברת ניהול תיקים הקשורה לתאגיד בו הוא עובד.

על פי ההוראה נאסר על יועצי השקעות, שנתפסים בעיני הלקוח לא רק כמומחים מקצועיים אלא גם כגורם אובייקטיבי, להיות מתוגמלים באופן ישיר או עקיף בגין פעילות הפנית הלקוחות.

להלן קישורית להוראה:

http://www.isa.gov.il/Consultants_Marketers/233/2315/Documents/IsaFile_100315.pdf

תגיות:

פניות ותלונות לרשות

מערכות וטפסים