כניסה

החלטה תקדימית של ועדת האכיפה המנהלית בעניין מכירת מניות חסומות

‏16 ספטמבר, 2015

‏ג' תשרי, תשע"ו

 הודעה לעיתונות

החלטה תקדימית של ועדת האכיפה המנהלית

בעניין מכירת מניות חסומות

מותב הוועדה הכריע כי אוריאן אטיאס אחראי לביצוע ארבע הפרות של מכירת ניירות ערך לציבור ללא תשקיף, בדרך של מכירת מניות חסומות במהלך המסחר בבורסה

ביום 14.7.15 נתן מותב ועדת האכיפה המנהלית, בראשות השופטת בדימוס ברכה אופיר תום וחברי המותב עו"ד רוני טלמור וד"ר מאיר סוקולר, את החלטתו בתיק מנהלי 5/14 רשות ניירות ערך נגד אוריאן אטיאס. בסיומו של הליך מנהלי מלא, מותב הוועדה הכריע כי אוריאן אטיאס אחראי לביצוע ארבע הפרות של מכירת ניירות ערך לציבור ללא תשקיף, בדרך של מכירת מניות חסומות במהלך המסחר בבורסה.

תיק זה נחקר בבירור מנהלי על ידי מחלקת מודיעין, חקירות ובקרת מסחר של רשות ניירות ערך. ד"ר אילנה מודעי ועו"ד טל אמיר ממחלקת האכיפה המנהלית ייצגו את רשות ניירות ערך בתיק זה. החלטה זו מתפרסמת כעת בחלוף 60 יום הנדרשים בחוק ניירות ערך ממועד מתן ההחלטה ועד לפרסומה.

תמצית העובדות:

מר אוריאן אטיאס, סוחר יום, עסק בתקופה הרלוונטית לביצוע ההפרות במסחר בניירות ערך. אטיאס בצע מסחר בניירות ערך אך לא מחשבונו האישי, אלא מחשבונו של חבר שהחבר העמיד לרשותו. באותה תקופה לא החזיק אטיאס בחשבון בנק, לאור מצבו הכלכלי הקשה.

דרך חשבון חברו, רכש אטיאס חבילות של מניות חסומות של חברות ציבוריות שונות מחברת אפסווינג קפיטל בע"מ - חברה פרטית, באמצעות מכר שלו, מוטי מנשה, בכיר באפסווינג. המניות שהוחזקו בידי אפסווינג נמכרו לאטיאס כשעליהן מגבלות חסימה מכוח חוק ניירות ערך, למשך ששה חודשים, לאחר שנתקבלו אצל אפסווינג בהקצאה פרטית. המשיב רכש את המניות החסומות האמורות באמצעות מנשה, בעסקאות מחוץ לבורסה, ובמחירים שהיו נמוכים ממחירי השוק. לאחר רכישתן, מכרן בבורסה במחירי השוק שהיו, מדרך הטבע, גבוהים ממחירי הרכישה. את המכירות כאמור בצע אטיאס מהחשבון של חברו.

לפני כל עסקה, חתם המשיב מול אפסווינג על הצהרות בכתב בהן אישר בחתימתו כי היה מודע למגבלות המכירה שחלו על המניות. מכאן שאטיאס מכר את המניות בבורסה על אף שידע שהן חסומות וידע כי הדבר אסור על פי החוק. כך עשה בארבעה סבבים של רכישה מחוץ לבורסה ומכירה בבורסה, של מניות חסומות של ארבע חברות ציבוריות, בהיקף כולל של כ-10 מיליון ע.נ. מניות חסומות, תוך הפקת רווח לחשבון חברו, ממנו קיבל אטיאס נתח של כ-20%, סך של כ-36,400 ₪.

החלטת מותב הוועדה המנהלית

המותב קבע קביעות חשובות ביחס לאיסור מכירת מניות חסומות, תכליתו היקפו ויישומו.

בסעיף 15 לחוק ניירות ערך נקבע עיקרון חשוב ויסודי בחוק ניירות ערך לפיו לא יעשה אדם הצעה או מכירת ני"ע לציבור אלא על פי תשקיף שהרשות התירה את פרסומו. הרציונל העומד מאחורי עיקרון זה הוא חלק מעיקרון הגילוי הנאות העומד ביסודו של חוק ניירות ערך. התכלית העיקרית של חוק ניירות ערך הינה גילוי מידע לציבור המשקיעים על מנת שיוכל לקבל החלטת השקעה מושכלת. מסמך הגילוי היסודי הנדרש על פי חוק ניירות ערך הוא התשקיף. האיסור להציע ניירות ערך ללא תשקיף שהרשות התירה את פרסומו מעגן את מקומו של התשקיף כאמצעי המרכזי להגנת ציבור המשקיעים בשלב שבו נוצר לראשונה הצורך במידע אודות ניירות הערך, או בעת שנעשית הצעה המופנית לציבור של ניירות ערך נסחרים. בסע' 15א ו-15ב לחוק נקבעו סייגים לעיקרון הכללי והם מונים מקרים ספציפיים בהם פעולות מסוימות לא יראו כהצעה או מכירה לציבור.

בין היתר נקבע כי הצעה תוך כדי מסחר של ניירות ערך הרשומים למסחר בבורסה לא תדרוש תשקיף. פטור זה הינו תנאי הכרחי לקיומו של מסחר בשוק המשני, הואיל וכל הצעה במהלך המסחר בבורסה מופנית למעשה לציבור הרחב. הפטור מבוסס גם על כך שמדובר בניירות ערך שהונפקו בעבר וניתן בגינם דיווח שוטף ומחיר ניירות הערך בבורסה אמור לשקף את תנאי השוק המתקבלים בעסקאות מרצון באותם ניירות ערך.

לחריג זה נקבע סייג שנקבע בסע' 15ג לפיו אסורה מכירה חוזרת בבורסה ללא תשקיף של ניירות ערך שהוקצו בהנפקה פרטית והינם חסומים ל 6 חודשים, וזאת עד לתום תקופת החסימה.

המותב קבע כי על פי סעיף האיסור בחוק, כללי החסימה אינם פרסונליים, הם חלים על נייר הערך שהוקצה בהקצאה הפרטית, גם אם החליף ידיים בתוך תקופה זו. כלומר, נייר הערך החסום אינו ניתן למכירה בבורסה, בין אם בידי הניצע ובין אם בידי מי שרכשו מידי הניצע וכך הלאה, במשך כל תקופת החסימה. אין איסור על מכירת ניירות ערך חסומים מחוץ לבורסה בעסקה בין מוכר וקונה וזאת תוך יידוע הקונה על מגבלת החסימה.

המותב סבר שההסדרה בדין חסרה. על אף שהחסימה חלה על נייר הערך עצמו, הדין אינו מסדיר את אופן העברת המידע בדבר חסימת המניות ממוכר לרוכש, על מנת לבסס אחריות בגין הפרה או עבירה. העדרם של כללים רגולטוריים כלשהם באשר למעקב אחר חסימת המניות לאורך כך תקופת החסימה, פוגע באפקטיביות של כללי החסימה, כולל הגשמת תכליות האיסור וכן פוגע ביכולת האכיפה. המותב המליץ לרשות ליזום הסדרה של הנושא בחקיקה ובהנחיות של הרשות.

עוד קבע המותב כי אטיאס ידע על מגבלת החסימה מתוך ההצהרה עליה החתים אותו המוכר, וציין כי המנגנון הנהוג להחתים על הצהרות כאמור אין בו די כדי להבטיח טיפול נכון בניירות ערך חסומים ונועד בעיקרו להגן על המוכר.

בקבעו את גובה העיצום הכספי, על סך 36,000 ₪ וכן סכום דומה על תנאי, התחשב המותב לקולא בכך שמדובר באכיפה ראשונה של סעיף ההפרה, כן בהסדרה החסרה בדין של יישום האיסור על מכירת מניות חסומות ובמיוחד במצבו הכלכלי הקשה והחריג של המשיב. לאור כך, הסתפק המותב בקביעת עיצום כספי נמוך יחסית, הדומה לסכום הרווח שהפיק המשיב מהפעילות.

החלטת הוועדה פורסמה באתר האינטרנט של הרשות.

תגיות:

פניות ותלונות לרשות

מערכות וטפסים