כניסה

הבורסה ורשות ניירות ערך מאפשרות לראשונה לשותפויות מוגבלות העוסקות בחיפושי גז ונפט להשקיע בפרויקטים גם מחוץ לישראל


הודעה לעיתונות

הבורסה ורשות ניירות ערך מאפשרות לראשונה לשותפויות מוגבלות העוסקות בחיפושי גז ונפט להשקיע בפרויקטים גם מחוץ לישראל

יוזמה משותפת של הבורסה ורשות ניירות ערך תאפשר לראשונה לשותפויות מוגבלות העוסקות בחיפושי נפט וגז הן לשותפויות הנסחרות כבר בבורסה והן לשותפויות חדשות, לגייס כסף עבור פרויקטים לחיפושי גז ונפט מחוץ לישראל.

 היכולת להשקיע גם בפרויקטים מחוץ לישראל תאפשר לשותפויות לנצל את הידע והניסיון הרב שנצבר אצל השותף הכללי במשך שנות הפעילות וכן לפזר סיכונים בתחום המאופיין ברמת אי ודאות גבוהה מאוד. המשקיעים יוכלו לגוון את השקעותיהם בתחום ולהשקיע בנכסים נוספים מחוץ לישראל. בנוסף מעניקה יכולת זו יתרון לשותפות המחזיקה במספר פרויקטים בשל פיזור העלויות השוטפות הקבועות.

האפשרות לגייס כסף מהציבור במסגרת של שותפות מוגבלת ולא באמצעות חברה, הוגבלה בתקנון הבורסה לשותפויות מוגבלות הפועלות בתחום חיפושי נפט וגז בישראל ובתחום הפקת סרטים ושיווקם. תחומים אלו נקבעו בזמנו לאור החלטת המדינה לעודדם בדרך של מתן הטבות מס לציבור המחזיקים ביחידות השתתפות בשותפויות ציבוריות. הבורסה קבעה הנחיות לרישום למסחר של שותפויות מוגבלות בתחומים הנ"ל על מנת לאפשר את מימוש הטבות המס.

בפברואר 2015 הושלם מהלך משותף של משרד המשפטים ורשות ניירות ערך במסגרתו אושר בכנסת החוק לתיקון פקודת השותפויות שנועד להרחיב ולעדכן את מנגנוני הממשל התאגידי בשותפויות מוגבלות המציעות לציבור יחידות השתתפות ולהבטיח הגנה נאותה לציבור זה. מהלך זה מאפשר לפתוח את גיוס ההון במסגרת שותפויות לתחומי פעילות נוספים על אלה הקיימים היום.

מתן האפשרות לרישום למסחר של שותפות מוגבלת שתשקיע גם בפרויקטים מחוץ לישראל הנמצאים בשלבי החיפוש והפיתוח ניתן לאור המאפיינים הייחודים לתחום חיפושי הנפט והגז, שעיקריהם :

- השקעות הנדרשות הן השקעות עתירות הון שכמעט ולא ניתן לממנם באמצעות חוב.

- התקופה ממועד ההשקעה ועד למועד בו הפרויקט מניב הכנסות, ארוכה מאוד.

- הסיכון הגלום בתחום הפעילות גבוה מאוד בגלל אי הוודאות הקיימת וכן לאור העובדה שאחוזי

ההצלחה נמוכים.

- נדרשת התמחות ייחודית ואיכותית הן בשלב בדיקת ההיתכנות והתמחות טכנולוגית והן בשלב הפיתוח והחיפוש.

- קיימים סיכונים מסחריים במהלך הפיתוח הנובעים מעיכובים בלתי צפויים.

- מודל הרווחיות רגיש מאוד לשינויים במחירי הנפט.

חני שטרית-בך, סמנכ"לית בכירה ומנהלת המחלקה הכלכלית בבורסה אמרה כי "הרחבת הפעילות של שותפויות הגז והנפט גם מחוץ לישראל, תאפשר לשותפויות הקיימות לצמוח ולפזר סיכונים בתחום זה ואנו גם מקווים כי המהלך יביא לרישום בבורסה של שותפויות חדשות בתחום הגז והנפט".

רו"ח אביבה בן משה, ראש תחום תחום גז ונפט ברשות ני"ע אמרה כי "רשות ניירות ערך רואה חשיבות רבה בפיתוח שוק ההון ובגיוון המוצרים למשקיעים. במסגרת זו ועם השלמת תיקון פקודת השותפויות המספקת כעת הגנה טובה יותר לציבור המשקיעים, מצאה הרשות לנכון לאפשר לשותפויות קיימות או חדשות להשקיע בנכסי נפט וגז גם מחוץ לגבולות ישראל.​

תגיות:

פניות ותלונות לרשות

מערכות וטפסים