כניסה

נושאי משרה בחברת אקסטרא פלסטיק נמצאו אחראים לביצוע הפרות דיווח ברשלנות

‏14 אפריל, 2015

‏כ"ה ניסן, תשע"ה

  

ועדת האכיפה המנהלית הטילה על נושאי המשרה עיצומים כספיים ומניעת כהונת נושא משרה בכירה בגופים מפוקחים

ועדת האכיפה המנהלית, בראשות השופטת בדימוס הגב' ברכה אופיר-תום, וחברי המותב עו"ד איל נייגר וד"ר לאה פסרמן יוזפוב, קבעו ב-9 בפברואר 2015 בתיק מנהלי  נגד אקסטרא פלסטיק בע"מ ואח', כי יו"ר דירקטוריון, מנכ"ל וסמנכ"ל כספים שכיהנו בחברת אקסטרא פלסטיק בע"מ אחראים  להפרות דיווח ברשלנות שהתבצעו על ידי החברה.

תיק זה נחקר בבירור מנהלי על ידי מחלקת חקירות של רשות ניירות ערך. כתב הטענות המנהלי כנגד המשיבים הוגש על ידי מח' האכיפה המנהלית ע"י עו"ד אילנה מודעי וטל אמיר. בפני המותב נוהל הליך מנהלי מלא כנגד נושאי המשרה. עניינם של החברה ורואה החשבון החיצוני הסתיים בהסדרי אכיפה שאושרו על ידי מותב הוועדה המנהלית זה מכבר, במסגרתם הודו בביצוע ההפרות והוטלו עליהם אמצעי אכיפה, זאת תוך התחשבות לקולא בתרומתו הרבה של מנדולה להבראת ושיקום החברה עד למכירת השליטה בה.

החלטה זו מתפרסמת כעת לאחר חלוף 60 יום הנדרשים בחוק ניירות ערך ממועד מתן ההחלטה ועד לפרסומה. במהלך תקופה זו הגיש סמנכ"ל הכספים עתירה לבית המשפט המחוזי כנגד החלטת מותב וועדת האכיפה המנהלית בנוגע לחומרת אמצעי האכיפה שהטיל על המשיב.

תמצית העובדות

אקסטרא פלסטיק בע"מ הינה חברה ציבורית שעיסוקה הינו בתחום ייצור, פיתוח ושיווק של מוצרי אריזה מפוליאתילן. מפעל החברה ממוקם בשדרות ומונה כ-105 עובדים.

למשיבים בתיק יוחסו שתי הפרות של הכללת פרטים מטעים ברשלנות בשני דוחות כספיים של החברה, לרבעון השני ולרבעון השלישי לשנת 2011. הפרטים המטעים נגעו לאופן הגילוי בדוחות הכספיים של הלוואה בסך 25 מיליון ש"ח שקיבלה החברה מבנק מרכנתיל, אשר כספי ההלוואה הופקדו בפיקדון שהחברה התחייבה שלא תשתמש בו עד שתמציא לבנק את כל הבטוחות שנדרשו. החברה חתמה על כתב התחייבות מול הבנק לפיו אם לא תעמוד בתוך 60 יום בהתחייבויותיה להמצאת הבטוחות, תקום לבנק הזכות להעמיד את ההלוואה לפירעון מיידי. הפיקדון סווג בשני הדוחות הרבעוניים כנכס שוטף תחת סעיף "מזומנים ושווה מזומנים", בעוד שעל המשיבים היה לסווגו כנכס לא שוטף, לאור היותו חסום לשימוש כל עוד החברה לא המציאה את הבטוחות כנגד ההלוואה. כמו כן, ההלוואה סווגה בשני הדוחות הכספיים כהלוואה לזמן ארוך בעוד שנדרש היה לסווגה כהלוואה לזמן קצר, שכן החברה לא עמדה בהתחייבויותיה, כך שהבנק רשאי היה לדרוש פירעון מיידי של ההלוואה.

נושאי המשרה היו מעורבים בנטילת ההלוואה מהבנק והיו מודעים לתניית 60 הימים הנ"ל. הם לא פעלו לתיקון הסיווג המטעה של ההלוואה והפיקדון בדוחות הכספיים, אישרו וחתמו על הדוחות הכספיים לרבעון השני לשנת 2011 כאשר הם כוללים ברשלנות פרטים מטעים בשני הדוחות הכספיים, כאמור.

יצוין כי החברה לא עמדה בסופו של דבר בהמצאת הבטוחות, הבנק העמיד הפיקדון לפירעון מיידי כנגד ההלוואה והחברה נכנסה להסדר אג"ח. בשנת 2012 התחלפו בעלי השליטה ונושאי המשרה בחברה. מניות החברה נמחקו מן המסחר ואגרות החוב של החברה ממשיכות להיסחר.

 

החלטת ועדת האכיפה המנהלית

מותב הוועדה קבע כי נושאי המשרה כללו במעשיהם ברשלנות פרטים מטעים בשני דו"חות רבעוניים של אקסטרא פלסטיק. המותב הטיל על יו"ר הדירקטוריון עיצום כספי בסך 200,000 ₪, עיצום כספי על תנאי באותו סכום ומניעת כהונה כנושא משרה בגוף מפוקח למשך חצי שנה; על מנכ"ל החברה הוטלה מניעת כהונה כנושא משרה למשך שנה, ללא הטלת עיצום כספי; על סמנכ"ל הכספים הוטל עיצום כספי בסך 150,000 ₪, עיצום כספי על תנאי באותו סכום וכן מניעת כהונה כנושא משרה למשך חצי שנה.

 

המותב קבע לעניין הוכחת קיומו של "פרט מטעה", כי אין הכרח בהמצאת חוות דעת מומחה, כאשר ניתן לבסס את אלמנט ההטעיה באמצעות ראיות אחרות, כגון עדויות המשיבים עצמם.

לעניין מהותיות הפרטים המטעים, קבע המותב כי היות הפיקדון בלתי זמין לשימוש כך שלא ניתן לראות בו מזומנים או שווה מזומנים והיות ההלוואה לטווח קצר ולא לטווח ארוך, הם מידע שמשקיע מתחשב בו בהכרח בעת קבלת החלטת השקעה ומידע המשליך ישירות על תמונת נזילותה של החברה ויכולתה לעמוד בהתחייבויותיה הקרובות.

לעניין התקיימות רכיב ההפרה "כלל" פרט מטעה, קבע המותב כי עצם החתימה על הדו"ח מבטאת על פניה מעורבות בכתיבת המסמך ובאישורו. מי שחותם על מסמך, מאשר אותו בפועל בחתימתו ויש לראותו כמי ש"כלל" במסמך את כל המידע הכלול בו, גם אם אדם אחר ניסח את המסמך עבורו. כל פרשנות אחרת, כדברי המותב, תעקר את החתימה מתוכן.

המותב ראה במנכ"ל החברה ובסמנכ"ל הכספים שלה בעלי תפקיד מרכזי בכל הנוגע להבטחת נכונות הדיווח הכספי והגילוי הנאות. אלו אמורים להיות פעילים בהכנת התשתית השוטפת לבקרת הדיווח הכספי והתקופתי, בהכנת הדוחות והבאתם לאישור הדירקטוריון והכל לאחר שקידה נאותה על המידע הכלול בהם.

המותב התייחס בהחלטתו בין היתר לחשיבותם של הצהרות המנהלים בקשר לאמיתות הדיווח ואפקטיביות הבקרה הפנימית בתאגיד, ולקיומם של מנגנוני בקרה ונהלים מתאימים להבטחת נכונות הדוחות הכספיים.     

 

להלן קישורית להחלטת הוועדה באתר האינטרנט של הרשות:

http://172.20.6.101/%d7%97%d7%a7%d7%99%d7%a7%d7%94%20%d7%95%d7%90%d7%9b%d7%99%d7%a4%d7%94/Enforcement/Admin_Enforcement/4561/Pages/default.aspx

 

תגיות:

פניות ותלונות לרשות

מערכות וטפסים