כניסה

רשות ניירות ערך הטילה עיצומים כספיים על חברות ציבוריות בסך כולל של כ-260,000 ₪

 

‏8 יוני, 2015

‏כ"א סיון, תשע"ה

הודעה לעיתונות

רשות ניירות ערך הטילה עיצומים כספיים על חברות ציבוריות

בסך כולל של כ-260,000 ₪

עיצומים כספיים הוטלו על החברות לניהול תיקים מיטב דש ניהול תיקים בע"מ ותמיר פישמן ניהול השקעות בע"מ בשל הפרת ההוראה לבעלי רישיון בדבר הצגת תשואות עבר של תיקים מנוהלים למי שאינו בעל התיק המנוהל ופרסומן של התשואות; חברת אדרי-אל ישראל נכסים בע"מ וחברת פי.סי.בי טכנולוגיות בע"מ בגין אי כהונת דח"צ בחברה במשך תקופה העולה על 90 ימים בניגוד להוראות חוק החברות.

עיצום כספי בסך 71,597 ₪ הוטל על חברת מיטב דש ניהול תיקים בע"מ. משווקי ההשקעות בחברה הציגו נתוני תשואות של תיקי ההשקעות המנוהלים על ידי החברה שלא בהתאם לקבוע בהוראת התשואות.

לדרישת העיצום הכספי באתר הקליקו כאן.

עיצום כספי בסך 44,699 ₪ הוטל על חברת תמיר פישמן ניהול השקעות בע"מ. משווקי ההשקעות בחברה הציגו נתוני תשואות עבר של נכסים הקשורים לחברה באופן מילולי וכן הציגו למבקרים עלון פרסומי ובו נתונים בדבר תשואות בהתייחס לקרנות נאמנות בבעלות של חברה קשורה וכן הציגו נתוני תשואות עבר של תיקי השקעות המנוהלים על ידי החברה.

לדרישת העיצום הכספי באתר הקליקו כאן.

רשות ניירות ערך קבעה את הוראת התשואות כדי לחשוף את ציבור המשקיעים בקבלו מידע על תשואות עבר של תיקים מנוהלים של אחרים למידע בר השוואה, הוגן, ברור ולא מטעה שיאפשר לו להשוות בין מנהלי התיקים. בהטלת עיצומים בשל הפרות הוראת התשואות, מדגישה הרשות את החשיבות בהבטחת התנהלותו התקינה של בעל הרישיון ואת השמירה על עניינם של לקוחותיו.

עיצום כספי בסך 35,836 ₪ הוטל על חברת אדרי אל ישראל נכסים בע"מ. בחברה לא כיהן דח"צ במשך תקופה העולה על 90 ימים בהתאם להוראות חוק החברות.

לדרישת העיצום הכספי באתר הקליקו כאן.

עיצום כספי בסך 108,696 ₪ הוטל על חברת פי.סי.בי טכנולוגיות בע"מ. בחברה לא כיהן דח"צ במשך תקופה העולה על 90 ימים בהתאם להוראות חוק החברות.

לדרישת העיצום הכספי באתר הקליקו כאן.

בהטלת העיצומים בשל הפרת הדיווח, מדגישה הרשות את חשיבות הדיווח הנאות והקפדה על גילוי מלא וברור לטובת המשקיעים. בהטלת העיצום בשל הפרת חובת מינוי דח"צים, אוכפת הרשות את הסמכות שניתנה לה בתיקון 16 לחוק החברות, ובין היתר בהקפדה על כללי ממשל תאגידי תקינים בתאגידים המדווחים.

יצוין כי בשני המקרים נמשכה תקופת אי מינוי הדח"צים עת ארוכה והתמשכה על פני פרק זמן של למעלה משנה במקרה הראשון וכחצי שנה במקרה השני. אי המינוי כדין גרם לכך שחלק מהחלטות החברה שהתקבלו ללא מינוי כדין של הדח"צ דרשו אשרור.

בכל המקרים הנדונים נהגה רשות ניירות ערך בהתאם למדיניותה בשנים האחרונות, ליישום תקנות ההפחתה לטובת המפרים. סכומי העיצום הבסיסי על פי החוק הופחתו בשיעורים של בין 60%-85% בהתאם לנסיבות כל מקרה וליישומן על פי התקנות.

תגיות:

פניות ותלונות לרשות

מערכות וטפסים