כניסה

רשות ניירות ערך הטילה עיצומים כספיים על גופים מפוקחים בסך כולל של כ-875,000 ₪; מתוכם 750,000 ₪ על בנק לאומי
‏5 אוגוסט, 2015
‏כ' אב, תשע"ה
הודעה לעיתונות 

עיצומים כספיים הוטלו על בנק לאומי לישראל בע"מ בשל הפרת הוראות חוק הייעוץ וההוראות לבעלי רישיון בקשר לבירור צרכיו והנחיותיו של הלקוח; החברה לניהול תיקים הרי ספיר ניהול השקעות בע"מ בשל הפרת הוראות חוק הייעוץ ותקנות הדיווח ללקוח; חברת פרוטאולוג'יקס בע"מ בגין אי כהונת יו"ר דירקטוריון בחברה במשך תקופה העולה על 60 ימים בניגוד להוראות חוק החברות; חברת וו.טי.פי ישראל (פסולת למוצר) בע"מ  וחברת ווידמד בע"מ בגין אי הגשה במועד של דוחות תקופתיים.

 
 
רשות ניירות ערך הטילה עיצומים כספיים על בנק לאומי לישראל בע"מ בשל הפרת הוראות חוק הייעוץ להסדרת העיסוק בייעוץ השקעות, בשיווק השקעות ובניהול תיקי השקעות, התשנ"ה-1995, תקנות הרישום של חוק הייעוץ וכן וההוראות לבעלי רישיון בקשר לבירור צרכיו והנחיותיו של הלקוח; החברה לניהול תיקים הרי ספיר ניהול השקעות בע"מ בשל הפרת הוראות חוק הייעוץ ותקנות הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות, בשיווק השקעות ובניהול תיקי השקעות (דוחות); חברת פרוטאולוג'יקס בע"מ בגין אי כהונת יו"ר דירקטוריון בחברה במשך תקופה העולה על 60 ימים בניגוד להוראות חוק החברות; חברת וו.טי.פי ישראל (פסולת למוצר) בע"מ וחברת ווידמד בע"מ בגין אי הגשה במועד של דוחות תקופתיים.
 
עיצומים שהוטלו על בעלי הרישיון מכוח חוק הייעוץ:
עיצום כספי בסך 750,000 ₪ הוטל על בנק לאומי לישראל בע"מ. בביקורת שערכה רשות ניירות ערך בבנק במהלך החודשים פברואר עד יולי 2014, נתגלו הפרות אשר יש בהן כדי להעיד על התנהגות לקויה של הבנק ביישום הוראות הדין. חלק מן הליקויים שנמצאו הינם ליקויים שחזרו ונשנו עוד מביקורת קודמת שנערכה בבנק. כלל הליקויים שאותרו במהלך הביקורת מהווים שבע הפרות של הדינים, חוק הייעוץ, תקנות הרישום והוראת בירור הצרכים. הרשות החליטה לקבץ את ההפרות ולייחס לבנק שלוש הפרות, כאשר כל הפרה מתבססת על סוג מסוים של ליקויים שאותרו במהלך הביקורת: ליקויים וכשלים שנמצאו במערכת הייעוץ הממוחשבת בבנק, שהביאה לביצוע לא תקין של הליך בירור הצרכים ותיעודו; ביצוע לקוי של הליך בירור צרכי הלקוח על ידי יועצים בבנק שאינו נובע מכשלים במערכת הממוחשבת; ותיעוד לקוי של פעולות הייעוץ על ידי היועצים. בהחלטה נאמר כי מערכת הייעוץ הממוחשבת לא הותאמה לדרישות הוראת בירור הצרכים אשר בשילוב עם התנהגות היועצים גרמו לביצוע לקוי של הליך בירור צרכי הלקוח ועדכונו על ידי היועצים. כמו כן, צוין כי כשלים אלה נמצאו בכמה היבטים של הליך בירור הצרכים בהם נמצאו ליקויים בסיסיים בקיום ההליך, כאשר חלק מהכשלים הללו הובילו להפרות רוחביות, אשר באו לידי ביטוי בעניינם של כלל לקוחות הבנק.
לדרישת העיצום הכספי באתר - הקלק כאן.
 
עיצום כספי בסך 36,196 ₪ הוטל על חברת הארי ספיר ניהול השקעות בע"מ. במהלך ביקורת שערכה רשות ניירות ערך בחברה, נמצאו שתי הפרות של הוראות חוק הייעוץ ותקנות הדיווח ללקוח בקשר עם ניהול תיק לקוח ללא קיומו של הסכם בכתב וללא קיום הליך בירור צרכי לקוח, וכן בפירוט הנדרש בדיווחים הרבעוניים של החברה ללקוחותיה.
לדרישת העיצום הכספי באתר – הקלק כאן.
בחוק הייעוץ נקבעה החובה המהותית החלה על בעל רישיון להתאים את מתן השירותים לצרכיו והנחיותיו של כל לקוח, ובכלל זה לברר עם הלקוח פרטים אודות מצבו הכספי, מטרות ההשקעה ונסיבות אחרות הרלוונטיות לעניין מתן השירות. כמו כן, נקבע גם כי תיעוד הליך בירור הצרכים הינו חלק מהותי גם בהסכם שבין הצדדים נוכח החובה לכלול בתיעוד ההליך את הפרטים שבוררו עם הלקוח בהסכם עמו.
רשות ניירות ערך קבעה את הוראת בירור הצרכים על מנת להבטיח ככל שניתן את ביצוע הליך בירור צרכי הלקוח לטובת הצלחת שיתוף הפעולה בין בעל הרישיון ללקוח, מתוך ההנחה כי לבעל הרישיון ישנה השפעה מהותית על נכונות הלקוח לשתף פעולה במסגרת הליך בירור הצרכים. הצלחת ההליך כרוכה בהבנת הלקוח את ההסבר שניתן לו על ידי בעל הרישיון ואת מכלול הפרטים המהותיים המשמשים לצורך קבלת החלטת ההשקעה על ידו. בהטלת עיצומים בשל הפרות הוראת בירור הצרכים, מדגישה הרשות את חשיבותה של נוהל הליך בירור צרכי הלקוח, הדרך בה מוסבר ללקוח חשיבות ביצוע ההליך ונכונות המידע הנמסר לו על ידי בעל הרישיון. כדי להבטיח את קיומו התקין והמלא של הליך בירור צרכי לקוח הותקנו תקנות רישום המחייבות רישום מלא ומדויק של פעולת הייעוץ.
 
הטלת עיצום כספי בשל הפרת כללי ממשל תאגידי
עיצום כספי בסך 41,040 ₪ הוטל על חברת פרוטאולוג'יקס בע"מ. בחברה לא כיהן יו"ר דירקטוריון במשך כ-124 יום. בכך הפרה החברה את הוראות חוק החברות, האוסרות על אי כהונת יו"ר דירקטוריון מעל לתקופה העולה על 60 ימים.
לדרישת העיצום הכספי באתר – הקלק כאן.
 
בהטלת העיצום בשל הפרת חובת מינוי יו"ר דירקטוריון, אוכפת הרשות את הסמכות שניתנה לה בתיקון 16 לחוק החברות, ובין היתר בהקפדה על כללי ממשל תאגידי תקינים בתאגידים המדווחים.
 
הטלת עיצומים כספיים בשל הפרות הדיווח:
עיצום כספי בסך 12,240 ₪ הוטל על חברת וו.טי.פי ישראל (פסולת למוצר) בע"מ. החברה איחרה בהגשת הדוחות התקופתיים לשנת 2014 בהתאם להוראות חוק ניירות ערך ותקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים), התש"ל-1970.
לדרישת העיצום הכספי באתר – הקלק כאן.
 
עיצום כספי בסך 35,400 ₪ הוטל על חברת ווידמד בע"מ. החברה לא הגישה את הדוחות התקופתיים לשנת 2014 ולרבעון הראשון של שנת 2015 בהתאם להוראות חוק ניירות ערך ותקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים), התש"ל-1970.
לדרישת העיצום הכספי באתר – הקלק כאן.
רשות ניירות ערך מדגישה את חשיבות הדיווח הנאות של הדיווחים העיתיים ובמועדים הקבועים להם בחוק, ובכך על מתן גילוי מלא וברור לטובת המשקיעים.
 
בכל המקרים הנדונים נהגה רשות ניירות ערך בהתאם למדיניותה בשנים האחרונות, ליישום תקנות ההפחתה לטובת המפרים. סכומי העיצום הבסיסי על פי החוק הופחתו בשיעורים של בין 37.5%-70% בהתאם לנסיבות כל מקרה וליישומן על פי התקנות.
תגיות:

פניות ותלונות לרשות

מערכות וטפסים