כניסה

בהמשך לאישור החוק להקלות ופיתוח שוק ההון, ועדת הכספים של הכנסת אישרה היום הקלות לחברות קטנות
‏22 ינואר, 2014
‏כ"א שבט, תשע"ד
 
הודעה לעיתונות
 
בהמשך לאישור החוק להקלות ופיתוח שוק ההון, ועדת הכספים של הכנסת אישרה היום הקלות לחברות קטנות
 
יו"ר רשות ניירות ערך, פרופ' שמואל האוזר: "אישור החוק והתקנות הם צעד חשוב המהווה חלק מיישום התכנית האסטרטגית של הרשות שנועדה ליצור רגולציה מידתית ומאוזנת, ולצד צעדים נוספים לתרום לפיתוח שוק ההון".
 
היום (ד'), 22 בינואר 2014, אושרו בוועדת הכספים של הכנסת בראשותו של ח"כ ניסן סלומינסקי, תקנות שיזמה רשות ניירות ערך, אשר נועדו להקל על פעילותן של חברות קטנות הנסחרות בבורסה לניירות ערך בתל אביב. צעד זה בא בהמשך לאישור חוק להקלות בשוק ההון ולעידוד הפעילות בו (תיקוני חקיקה), התשע"ד-2014 במליאת הכנסת ביום ב' האחרון (20.1). צעדים אלו מבוצעים כחלק מהתוכנית האסטרטגית "מפת הדרכים" שהתווה יו"ר רשות ניירות ערך, פרופ' שמואל האוזר, שבין מטרותיה הקלות ברגולציה ופיתוח שוק ההון בארץ.
 
בספטמבר 2012 פרסמה רשות ניירות ערך את "מפת הדרכים" - תכנית העבודה של הרשות לשנים הקרובות. לצד הפיקוח וההסדרה של שוק ההון, הוצגה הכוונה להקל ברגולציה ולהסיר חסמים לשם פיתוח שוק ההון. מפת הדרכים כללה מתווה מפורט של הקלות בתחומי פעילות שונים של הרשות, ולאחר הליך הערות הציבור הובאה סדרת ההקלות הראשונה מתוך מתווה זה לפתחה של הכנסת.
 
הצעת החוק שאושרה השבוע כללה נושאים מגוונים כגון הקלות בסכומי העיצומים הכספיים אותם רשאית להשית הרשות, הארכת תשקיפי המדף משנתיים לשלוש שנים, והקלות בחובת הדיווח של בעלי רישיון.
בעניין ההקלות לחברות קטנות, לפי המצב הקיים כיום, על כלל החברות חלות הוראות זהות, והבדלים בהן נובעים בדרך כלל ממאפיינים עסקיים, אך לא ממאפיינים הקשורים בגודל החברה. האחידות נובעת ממטרתם של דיני ניירות ערך, הגנה על ציבור המשקיעים ללא הבדלים. יחד עם זאת, הרשות מצאה כי במספר עניינים מוצדק להקל על תאגידים קטנים, מכיוון שדרישות הגילוי בעניינים אלו פחות רלוונטיות לגביהם, וכי הקלה בהן לא תפגע בציבור המשקיעים.
 
הקלה מרכזית שאושרה היום היא ביטול החובה לפרסם דוח על הבקרה הפנימית ודוח רואה החשבון המבקר על הבקרה הפנימית בחברות הקטנות, כך שחברות קטנות יחויבו בצירוף הצהרת מנהלים מצומצמת בלבד. הקלה נוספת נוגעת לצמצום החובה לצירוף הערכות שווי. כן אושרה תקנה המורה על צמצום החובה למסור גילוי בדבר חשיפה לסיכוני שוק ודרכי ניהולם (גילוי העוסק בסיכונים פיננסיים), בתנאי שהחברה הקטנה אינה חשופה לסיכונים מהותיים כאמור. יצוין, כי בחירה בהקלות לחברות קטנות הינה וולונטרית. כלומר, חברה קטנה רשאית שלא לאמץ את כל ההקלות, או חלקן. תיקונים אלה צפויים להקל משמעותית על התאגידים הקטנים ולחסוך בעלויות, כבר ביחס לדוחות השנתיים הקרובים.
 
יו"ר רשות ניירות ערך, פרופ' שמואל האוזר: "אני שמח על אישור החוק והתקנות המהווים צעדים משמעותיים ביישום סדרת ההקלות הראשונה. הרשות ערה לצורך להקל על מפוקחים ופועלת לשם כך תוך הקפדה על שמירת עניינם של המשקיעים ואכיפה לא מתפשרת בשוק ההון".
 

תגיות:
 

מערכות וטפסים

פניות ותלונות לרשות