כניסה

רשות ניירות ערך פרסמה להערות הציבור הצעה לתיקון חוק ניירות ערך בעניין שינוי מבנה הבורסה
‏26 נובמבר, 2014
‏ד' כסלו, תשע"ה
הודעה לעיתונות
 
רשות ניירות ערך פרסמה להערות הציבור הצעה לתיקון חוק ניירות ערך בעניין שינוי מבנה הבורסה
 
פרופ' שמואל האוזר: "שינוי מבנה הבורסה הוא צעד ראשון לחיזוק מעמדה של הבורסה כמשאב לאומי ואולי אף הפיכתה למרכז פיננסי בינלאומי. שינוי מבנה הבעלות הוא תנאי הכרחי לפיתוח הבורסה שמאפשר גיוס הון להשקעה בבורסה, הגברת היעילות התפעולית והמסחר בה, הפרדה בין בעלות וחברות ושיתופי פעולה עם בורסות נוספות ועוד".

 
הבורסה בתל אביב מאוגדת כחברה פרטית שלא למטרות רווח. ישנה גם זהות מלאה בין הבעלות על הבורסה לבין זכות הגישה למסחר, כך שרק גופים שהינם בעלים של הבורסה (חברי הבורסה) נהנים מגישה למסחר.
על רקע השפל במחזורי המסחר בבורסה לניירות ערך בתל אביב בשנים האחרונות, אשר פגע בשוק המשני ובשוק הראשוני גם יחד, מינה יו"ר רשות ניירות ערך בחודש מאי 2013 את הוועדה לשכלול המסחר ולעידוד הנזילות בבורסה.
ההמלצה המרכזית של הוועדה הייתה שינוי מבנה הבעלות על הבורסה ומעבר ממודל של שותפות חברים למודל של תאגיד למטרות רווח, באופן המנתק ככל האפשר בין הבעלות לבין החברות תוך מזעור ניגודי העניינים בין ניהול הבורסה ובין האינטרסים השונים של כל הפעילים בבורסה. ממסקנות הוועדה עלה כי בורסות בעולם אשר זנחו את המודל של שותפות במבנה של קואפרטיב ועברו למודל של תאגיד הפועל למטרת רווח הצליחו לשפר פרמטרים חשובים בפעילותן ובהם: שקיפות וממשל תאגידי, אטרקטיביות, יעילות, סחירות, נגישות להון, ושיתופי פעולה עם בורסות אחרות ועם משקיעים. הצעת החוק שפרסמה היום הרשות להערות הציבור נועדה להניח את התשתית החוקית לשינוי מבני של הבורסה.
מטרותיו המרכזיות של הליך שינוי המבנה הן:

  1. הפיכת הבורסה לגורם תחרותי ויעיל יותר מכפי שהוא היום, המסוגל להוות תחרות משמעותית לבורסות בשווקים בינלאומיים ולזירות מסחר אלטרנטיביות בארץ ובחו"ל. 
  2. הרחבת בסיס החברות בבורסה והנגשתה למספר גדול יותר של גורמים בעלי זכות מסחר. לאחר השינוי המבני, הגישה למסחר לא תהא תלויה עוד בקיומן של זכויות בעלות אלא תהא מבוססת על התקשרות חוזית בין הבורסה לבין חברים פוטנציאליים, והדבר יאפשר להגדיל את מספר בעלי זכויות המסחר בבורסה במנותק ממספר בעליה ובזהותם. יצוין כי כיום, מספר החברים בעלי גישה למסחר בבורסה בתל אביב נמוך משמעותית מהמספר המקביל בבורסות אחרות בעולם.  
  3. השינוי יאפשר לבורסה להגיב באופן יעיל יותר ללחצי תחרות ולפעול בנפרד מהאינטרסים של החברים, ובכך ליצור בורסה "מוכוונת שוק" פשוטה ויעילה. השינוי המבני יאפשר לבורסה להתמקד בעסקיה באופן המשרת אותה כבורסה, את בעלי מניותיה ואת כלל המשתמשים בשירותיה באופן התואם את צורכי כלל השוק ובאופן תחרותי ויעיל יותר.
  4. הנחת תשתית איתנה והכרחית לשיתופי פעולה אסטרטגיים עתידיים עם בורסות זרות ומשקיעים אסטרטגים, לפעילותן של בורסות נוספות בישראל, ולאפשרות לגייס הון לפיתוח הבורסה עצמה.
  5. חיזוק מעמדה של הבורסה כתשתית חיונית לפעילות שוק ההון והכלכלה בישראל. כל זאת תוך הבטחה כי הבורסה תפעל לקידום הגינות ויעילות המסחר, אשר בתורם יקרינו על אמון הציבור בשוק ההון וימשכו תאגידים להירשם למסחר בבורסה תוך הגדלת היקפי הפעילות בשוק הראשוני והמשני.
     
    תיקון החוק המוצע נועד לאפשר לבורסה להפוך לתאגיד למטרות רווח, לקבוע את התנאים למתן רישיון בורסה ואת החובה לקבל היתרי שליטה בגין החזקת אמצעי שליטה, לקבוע הסדרים בדבר ממשל תאגידי, ולחזק ולהדק את סמכויות הפיקוח הרגולטורי על פעילותה של הבורסה במטרה לטפל בניגודי העניינים העשויים להתעורר כתוצאה מהמבנה החדש.
 
לטיוטה באתר הרשות לחץ כאן
תגיות:

פניות ותלונות לרשות

מערכות וטפסים