כניסה

משה טרי מינה ועדה ציבורית לבחינת קוד Corporate Gevernance בישראל
20/03/2004
 
יו"ר רשות ניירות ערך, משה טרי, מינה לאחרונה ועדה ציבורית שתבחן את המבנה והמתכונת הראויים של קוד ממשל תאגידי  (Corporate Gevernance או בקיצור, GC) בחברות הציבוריות בישראל. המלצות הוועדה מיועדות לסייע לטרי ולרשות לבחון את דרך הפעולה הראויה בתחום חשוב זה. בראש הוועדה עומד פרופסור זוהר גושן.
 
קוד CG משמעו אוסף של עקרונות וכללים המגדירים כיצד ראוי שחברות ציבוריות תתנהלנה בהיבטי בקרה ופיקוח ("Best Practice”). אימוץ קוד לעניין CG הפך לסטנדרט במדינות המפותחות כלכלית ולכן חשוב כחלק מתהליך ההרמוניזציה והגלובליזציה של שוקי ההון. בשנים האחרונות אומצו קודים כאלה בשווקים המפותחים בעולם ובמיוחד על ידי הארגון לשיתוף פעולה ופיתוח כלכלי (OECD) אשר כבר בשנת 1999 אימץ קוד CG שמטרתו הצבת יעדים למדינות החברות ב- OECD בכל הקשור לניהולן התקין של חברות. גם מדינות כארה"ב, אנגליה, הולנד, גרמניה, אוסטרליה, תורכיה ומדינות נוספות אימצו קודי CG לאור כללי ה-OECD, בהתאם לדינים המקומיים באותן מדינות.
 
כחלק מהאסטרטגיה שהיתווה יו"ר רשות ניירות ערך לחיזוק גורמי הבקרה בשוק ההון בישראל, הרשות מעוניינת לקדם את אימוצו של קוד Corporate Gevernance בישראל. כלומר, קוד שישמש, בין השאר, כנקודת ייחוס לקביעת חובות גילוי של חברות ציבוריות בהיבטי הממשל התאגידי. באם חובות גילוי אלה תייעלנה את השוק ותפתורנה כשלי שוק קיימים, הדבר צפוי לאפשר תמחור נכון יותר של ניירות הערך של החברות הציבוריות.
 
בכתב המינוי של הוועדה ביקש טרי מחבריה "להמליץ על מבנה ומתכונת (לרבות נוסחים אפשריים) של קוד CG לשוק ההון בישראל וזאת לאור קודים שאומצו בעולם ובפרט לאור קוד ה- OECD ולהתייחס, בין השאר, לסוגיות הבאות: המאפיינים המיוחדים של שוק ההון הישראלי ; הוראות הדינים הרלוונטיים בישראל ; ואופן יישום הקוד".
 
בראש הוועדה עומד, כאמור, פרופסור זוהר גושן מן הקריה האקדמית קריית אונו ואוניברסיטת קולומביה בניו יורק. חבריה הם עו"ד משה גביש, לשעבר נציב מס הכנסה ; מר יצחק דבש, יו"ר חברת ביונדווקס ; רו"ח דורון דבי, שותף מנהל במשרד רואי החשבון סומך חייקין ; גב' רונית הראל, סמנכ"ל בכיר בבורסה לניירות ערך בתל אביב; עו"ד ד"ר יאיר פרידמן, שותף במשרד עורכי הדין שריר-שיוו-פרידמן ; פרופסור אפרים צדקה מאוניברסיטת תל אביב ; מר יוסי רוזן, יו"ר החברה לישראל ; עו"ד אמיר שרף, המזכיר והיועץ המשפטי של חברת אל על ; רו"ח רם גב ממחלקת התאגידים ; ועו"ד יורם נוה, סגן מנהל מחלקת התאגידים ברשות, שגם ירכז את עבודת הוועדה. בידי הוועדה אין סמכויות לפי דין והיא מהווה צוות מקצועי שמטרתו לסייע בידי ובידי הרשות לגבש עמדה בנושא זה במסגרת תפקידי הרשות לפי חוק ניירות ערך.
 
טרי ביקש מהוועדה להשלים את המלצותיה ליום 1 באפריל 2005.

תגיות:

פניות ותלונות לרשות

מערכות וטפסים