כניסה

שאלות ותשובות
הצג הכל במצב פתוח

5. תקנות חישוב תשואה אינן מתייחסות להצגת תשואה מט"חית של קרן חוץ במטבע בו היא נקובה. האם מנהל קרן חוץ רשאי להציג תשואה כאמור?​

4.  תקנה 2(א) לתקנות השקעות משותפות בנאמנות (הצעת יחידות של קרן חוץ), התשע"ו- 2016 (להלן: "התקנה"), קובעת, כי הרשות רשאית להתיר למנהל קרן חוץ להציע יחידות של קרן חוץ לציבור בישראל אם נוכחה לדעת כי שווי נכסי קרן החוץ נכון לערב הבקשה הוא חמישים מיליון דולרים של ארצות הברית לפחות או בערך השווה לסכום כאמור, ויחידותיה מוצעות לרכישה במדינה ממדינות אירופה או בארצות הברית, במשך תקופה שאינה קצרה מ– 12 חודשים קודם לתחילת ההצעה לציבור בישראל. 

האם הדרישות של התקנה ביחס לשווי מינימלי של נכסי הקרן והותק שלה נבחנות ביחס לכלל סוגי היחידות (share classes) של הקרן המוצעת (להלן: "קרן האם") או רק ביחס לסוג היחידה/קלאס הספציפי המוצע לציבור בישראל? ​

3. תקנה 2(א)(4) לתקנות השקעות משותפות בנאמנות (הצעת יחידות של קרנות חוץ), התשע"ו-2016 קובעת כי על מנהל קרן חוץ, המבקש להציע בישראל יחידות של קרן חוץ שבניהולו, להפקיד בבנק בישראל פיקדון כספי או פיקדון ניירות ערך בשווי הסכום המפורט בתוספת הראשונה לטובת בעלי היחידות בישראל (להלן: "הפיקדון"). 

האם ניתן לשעבד את כספי הפיקדון או כל זכות הנובעת ממנו לטובת צד שלישי? 

2. תקנה 3(א)(1) ו- (4) לתקנות השקעות משותפות בנאמנות (הצעת יחידות של קרנות חוץ), התשע"ו-2016 קובעת כי על מנהל קרן חוץ המבקש להציע בישראל יחידות של קרן חוץ שבניהולו להגיש לרשות בקשה שייכללו בה או יצורפו אליה, בין היתר, תצהיר נושא משרה במנהל קרן החוץ, ואישור בר תוקף של הגוף המפקח במדינת המוצא להצעת יחידות של קרן החוץ. 

האם ניתן להגיש את תצהיר נושא משרה במנהל קרן החוץ, ואישור בר תוקף של הגוף המפקח במדינת המוצא להצעת יחידות של קרן החוץ בשפה האנגלית? ​

1. תקנה 4(א)(9) לתקנות השקעות משותפות בנאמנות (הצעת יחידות של קרנות חוץ), התשע"ו-2016 (להלן -"התקנות") קובעת, בין היתר, כי בנספח לתשקיף קרן חוץ יש לתת מידע על ביצועי הקרן ועל השינויים במדד היחס שלה בשנים שקדמו להגשת הבקשה, לפי תקופות שלגביהן נדרש מנהל קרן בישראל לציין את תשואת הקרן בדוח שנתי בהתאם לתקנה 18 לתקנות השקעות משותפות בנאמנות (דוח שנתי של קרן), התשע"ו-2016 (להלן -"תקנות דוח שנתי"), בשינויים המחויבים. 

תקנה 18(ב)(2) לתקנות דוח שנתי מתייחסת לתקופות שעל מנהל הקרן להציג בלוח שכותרתו "תשואות, סטיות תקן ונתוני השוואה – לפי תקופות", הנגזרות, בין היתר, מיום עריכת הפרטים. 

מהו "יום עריכת הפרטים" לעניין הצגת תשואת קרן החוץ ותשואת מדד היחס

תגיות:

פניות ותלונות לרשות

מערכות וטפסים