כניסה

שאלות ותשובות
"החברה"-תאגיד מדווח,כהגדרתו בסעיף 1 לחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1969 (להלן:"החוק"),שהוראות סעיף 36(א) לחוק חלות עליו, אשר הציע לציבור מוצרי מדדים;
"מוצר מדד" או "תעודה" -תעודת סל,תעודת סחורה,תעודה בחסר,תעודה מורכבת (לרבות תעודה משולבת ותעודה ממונפת) ואופציית כיסוי כהגדרתם בתקנון הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ ולרבות תעודת פיקדון,תעודת חוזה וכל נייר ערך אחר בעל מאפיינים דומים.

תגיות:
שו"ת שערוך אימוץ מוקדם סיכונים סיכון אשראי תמצית כלכלית הנחייה הנחיית גילוי הנחיית שם גילוי מספר בורסה חשיפה לסיכון אשראי חשיפה

מערכות וטפסים

פניות ותלונות לרשות