כניסה

מתווה קרנות דומות

תופעת קיומן של קרנות דומות רבות בניהולו של מנהל קרן המשויכות לאותו סיווג מהווה גורם אשר מגביל את יכולתו של יועץ ההשקעות לבחור את הקרן המומלצת המתאימה ביותר ללקוח.

מתווה "קרנות דומות" נועד לצמצם את מספר הקרנות הדומות בניהול אקטיבי תחת סיווג מסוים, תוך מציאת האיזון הראוי בין ריבוי מוצרים "משוכפלים" לבין מגוון של מוצרים, שהינו חשוב ולגיטימי למשקיעים.

מנהלי הקרנות הצהירו על התחייבותם לפעול בהתאם לסיכום זה  ולפעול ליישומו החל מיום 1.7.21 כך שסיום ההתאמה למתווה יחול ביום 15.9.21.  

לצד זאת, וכצעד משלים לכך, נעשתה התאמה של קבוצות הסיווג. התאמה זו נועדה לטייב את המאפיין ההומוגני של כל כותרת על מנת לייצר קבוצת השוואה איכותית לקרנות הנמנות עליה. הרשות תוסיף ותטייב קבוצות השוואה אלו, מעת לעת וככל שהדבר יידרש, בהתאם לסמכותה לקבוע את רשימת הסיווגים.

להלן עיקרי עקרונות מתווה זה:

  1. הוגבל מספר הקרנות שניתן לנהל תחת כל סיווג, כך שבכל מקרה מנהל הקרן יהיה רשאי לנהל לכל היותר שתי קרנות דומות.

  2. נוהלו שתי קרנות דומות תחת סיווג ואחת מהן פורקה או שהן מוזגו - מנהל הקרן לא יציע קרן דומה נוספת תחת אותו סיווג במשך שלוש שנים.

  3. נקבעו גורמים מבדלים בין קרנות אשר בהתקיימם אין מדובר בקרנות דומות תחת אותו סיווג. כך למשל קרנות בעלות מאפיינים שונים כגון מסלול מס, מטבע בו נקובה הקרן וכדומה, או קרנות בעלות הבדל משמעותי במדיניות ההשקעות שלהן כגון התמקדות בענף פעילות מסוים, אזור גיאוגרפי מסוים או התנהלות על פי מודל כלכלי מוגדר וכדומה.  

  4. היתר רשות ניירות ערך להקמת קרנות חדשות יינתן בהתאם לכללים שנקבעו במתווה.

תגיות:

פניות ותלונות לרשות

מערכות וטפסים