כניסה

שאלות ותשובות


עמדות סגל הרשות המובאות להלן הינן עמדות מקצועיות המשקפות החלטות ועמדות של הסגל בסוגיות הנוגעות ליישום דיני ניירות ערך. תוכן העמדות המפורסמות מנחה את הרשות והסגל בהפעלת סמכותם והציבור יוכל להשתמש בהן ולהחילן בנסיבות דומות.

הצג את התוכן של כל השאלות והתשובות

שאלה:

5. בגין אילו גיוסים חב רכז הצעה בתשלום אגרה לפי תקנה 11(א)(2) לתקנות ניירות ערך (הצעת ניירות ערך באמצעות רכז הצעה), תשע"ז-2017 ("תקנות רכזי הצעה")?

שאלה:

4. האם רכז הצעה רשאי לפרסם באתר את העובדה שפעילותו מפוקחת על ידי רשות ניירות ערך?

שאלה:

3 א.  האם לצורך בחינת גובה התמורה ממשקיע בודד לפי תקנה 15(ב) לתקנות ניירות ערך (הצעת ניירות ערך באמצעות רכז הצעה), התשע"ז-2017 ("התקנות"), רשאי רכז ההצעה להסתמך על הצהרת המשקיע לגבי גובה הכנסתו השנתית בעת ביצוע השקעה בהצעה של חברה מציעה?

ב.  אילו פעולות נדרש רכז ההצעה לבצע לצורך בחינת גובה התמורה ממשקיע בודד לפי תקנה 15(ד) לעניין אימות שיוך המשקיע לסוג שנקבע בתוספת הראשונה לחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968 ("החוק") ("משקיע כשיר")? ​

שאלה:

2. מהן מגבלות ההשקעה החלות על השקעה באמצעות תאגיד בהצעה של חברה מציעה במסגרת תקנות ניירות ערך (הצעת ניירות ערך באמצעות רכז הצעה), התשע"ז-2017 ("התקנות")?​

שאלה:

1. תקנה 17(ה) לתקנות ניירות ערך (הצעת ניירות ערך באמצעות רכז הצעה), התשע"ז-2017 ("התקנות") מטילה על רכז ההצעה חובה להשקיע את כספי המזמינים בעד ההצעה באופן שיאפשר שמירת הקרן ועשיית פירות, באחד מאפיקי השקעה המנויים בתקנה 17(ו)*, עד העברתם לחברה המציעה או החזרתם למזמינים, לפי העניין. לנוכח המציאות האינפלציונית, סביבת הריבית הנמוכה ובהתחשב בעלויות העסקה הכרוכות בביצוע ההשקעה הזמנית של הכספים, מתעוררת השאלה האם חלה על רכז ההצעה חובה להשקיע את כספי המזמינים בעד ההצעה באפיקי ההשקעה המנויים בתקנות במהלך תקופת ההגשה, גם בנסיבות בהן אי הפקדה באפיקים אלה אינה מסכנת את שמירת הקרן, והפקדה באפיקים אלה לא תניב פירות של ממש / תניב לכל היותר פירות זניחים.

*אפיקים אלו הינם: איגרות חוב שהנפיקה המדינה שמועד פירעונן בתוך שנה; פיקדונות בנקאיים הנקובים במטבע חוץ או הצמודים למטבע חוץ; פיקדונות בנקאיים בשקלים חדשים צמודי מדד ונושאי ריבית או נושאי ריבית בלבד; קרן כספית כהגדרתה בתקנות השקעות משותפות בנאמנות (נכסים שמותר לקנות ולהחזיק בקרן ושיעוריהם המרביים), התשנ"ה-1994.​

תגיות:

פניות ותלונות לרשות

מערכות וטפסים