כניסה

דירוג אשראי

חוק הדירוג אושר בכנסת ופורסם ברשומות במרץ 2014. החוק נכנס לתוקף ב- 1 באפריל 2015  - עם כניסתן לתוקף של התקנות מכוחו. באשר לחברות דירוג שקיבלו את אישור הממונה על שוק ההון (מידרוג בע"מ ו- Standard & Poor's Maalot), מעניק החוק תקופה בת שנה להתארגנות כך שעליהן הוא יחול החל מיום 1 באפריל 2016.

החוק מסדיר בחקיקה ראשית את פעילותן של חברות הדירוג ומכפיף אותן לפיקוחה של רשות ניירות ערך, במטרה להגן על ציבור המשקיעים ולהבטיח שהליך הדירוג והדירוג יהיו אמינים, איכותיים ובלתי תלויים.

לאור הפעילות הרגולטורית הבינלאומית בתחום דירוג האשראי ובשל האופי הבינלאומי של פעילות חברות הדירוג הפועלות בישראל, עיקרי ההסדר בישראל נקבעו תוך התחשבות בהסדרים  באירופה ובארצות הברית, ככל שהדבר מתאים למאפייני הפעילות בישראל. בחוק נקבע מהו דירוג וכי דירוג יוכל להתבצע אך ורק על ידי חברה שנרשמה בהתאם לחוק זה. בנוסף נקבעו תנאי הכשירות של חברות הדירוג, בין השאר: דרישות ארגוניות ותפעוליות; דרישת מהימנות של בעלי השליטה וההנהלה ודרכי פיקוח של החברה על תפקודם; דרישות המבטיחות את היכולת של חברת הדירוג לבצע דירוג ולעמוד בהוראות החוק.

החוק גם בא להסדיר חובות שתכליתן, בין השאר, צמצום ניגודי העניינים בעבודת חברות הדירוג, הסדרת ההתמודדות עם ניגוד עניינים מקום שבו הוא קיים וזאת באמצעות הבטחת עצמאות פעילות הדירוג והגברת שקיפות הדירוג. לצורך כך נקבע בין היתר כי על חברות הדירוג לחשוף את המתודולוגיות והמידע העומדים בבסיס הדירוג.

במקביל ניתנו לרשות סמכויות פיקוח ואכיפה על פעילותן של חברות הדירוג, לרבות אמצעי אכיפה מנהליים בשל הפרת ההוראות שנקבעו. יודגש כי על פי החוק סמכויות אלו לא חלות באשר לתוכן הדירוג ושיטות ההערכה ובהתאם נקבע כי הרשות לא תתערב בעניינים אלו. הפיקוח יבוצע בפועל על ידי יחידת הפיקוח שבמחלקת תאגידים.

באתר זה ירוכזו בין היתר פרסומים שעל פי החוק אמורים להתפרסם באתר האינטרנט של הרשות – בכללם – הוראות הנוגעות לדרכי הפעולה והניהול של חברת דירוג, רשימה של נסיבות שיש בהן כדי להעיד על פגם במהימנות וכו', הודעות רלוונטיות לחברות הדירוג, חקיקה והצעות חקיקה ותשובות לפניות מקדמיות בתחום.

לדיווחי החברות באתר המגנא , לחץ כאן.

תגיות:

פניות ותלונות לרשות

מערכות וטפסים