כניסה

(110) הצעה לציבור
הצג את התוכן של כל השאלות והתשובות

שאלה

110.14 תקנה 4(א)(4) לתקנות ניירות ערך (אופן הצעת ניירות ערך לציבור), התשס"ז-2007

("תקנות אופן הצעה") מגבילה את היקף ההצעה לציבור שלגביה ניתן לקבל התחייבויות מוקדמות ממשקיעים מסווגים. תאגיד מבקש לוודא מראש את היקף הגיוס וזאת באמצעות מנגנון קבלת ההתחייבויות המוקדמות. כמו כן, הוא אינו מעוניין כי היקף הגיוס יעלה על סך ההתחייבויות המוקדמות שניתנו. כיצד ניתן לעשות זאת? ​

שאלה

ATM - הצעה תוך כדי המסחר בבורסה -  שאלות 110.1 - 110.13​

תגיות:

פניות ותלונות לרשות

מערכות וטפסים