כניסה

תשקיפים, הצעה לציבור
נושא הפניהמועד הפרסוםסוגיהפנית החברה ותשובת הסגל

הצעה לציבור

אפריל 2022​

האם הקצאת ניירות ערך של חברה זרה שנסחרת בבורסה בניו-יורק (NYSE) למחזיקי ניירות ערך בחברה פרטית מהווה הצעה לציבור המחייבת פרסום תשקיף​

פניית החברה

תשובת הסגל

סיווג הקדש ציבורי כמשקיע מתוחכם​

פברואר 2022​

האם ניתן לסווג הקדש ציבורי כמשקיע מתוחכם לעניין התוספת הראשונה לחוק ניירות ערך וכלקוח כשיר לעניין התוספת הראשונה לחוק הייעוץ​

פניית החברה

תשובת הסגל

הצעת ניירות ערך - נדל"ן​

פברואר 2022​

האם מקרה בו קיימות נסיבות בהן יש השקעה בשותפות לשם הוצאה לפועל של פרויקט נדל"ן מהווה הצעת ומכירת ניירות ערך לציבור

פניית החברה

תשובת הסגל

סיווג קופת חולים כמשקיע מתוחכם

דצמבר 2021​

האם ניתן לסווג את קופת חולים כמשקיע מתוחכם לעניין התוספת הראשונה לחוק ניירות ערך​

פניית החברה 1

פניית החברה 2

תשובת הסגל

הצעה לציבור​

דצמבר 2021​

האם הסכם רכישה על דרך של החלפת מניות בין חברה זרה הנסחרת בבורסה בשוודיה לבין חברה ישראלית פרטית מהווה הצעה לציבור המחייבת פרסום תשקיף בהתאם להוראות סעיף 15 לחוק ניירות ערך

פניית החברה

תשובת הסגל

הצעת יחידות השתתפות באמצעות פלטפורמה של רכז הצעהאוגוסט 2021​

האם ניתן להציע יחידות השתתפות בשותפות מוגבלת באמצעות רכז הצעה ​

פניית החברה

תשובת הסגל

פרסום תשקיף בהתאם לסעיף 15 לחוק ניירות ערך​

יולי 2021​

תחולת סעיף 15 לחוק ניירות ערך על הצעת מניות חברה זרה לעובדים ישראלים במסגרת תכנית DSP ​ ​

פניית החברה

תשובת הסגל

הצעה לציבור עקב חלוקת דיבידנד בעין​

יולי 2021​

האם חלוקת דיבידנד בעין של מניות שנרשמות למסחר בבורסה דואלית מהווה "הצעה לציבור", כאשר לחברה יש יותר מ-35 בעלי מניות הנחשבים "ציבור" בישראל?​

פניית החברה

תשובת הסגל

הצעה לציבור​מרץ 2021​

האם הפעלת פלטפורמה טכנולוגית המאפשרת להציע ולמכור נכסי מקרקעין, נחשבת כהצעה ומכירה של ניירות ערך לציבור כהגדרתם בחוק ניירות ערך?​

פניית החברה

תשובת הסגל

הצעה לציבור​

פברואר 2021 ​

תחת אילו תנאים הפעלת פלטפורמה שתאפשר מסחר בניירות ערך למשקיעים כשירים ומשקיעים זרים, אינה מהווה הצעה או מכירה לציבור המחייב פרסום תשקיף?

פניית החברה

תשובת הסגל

מטבעות קריפטוגרפיים​

ינואר 2021​

האם מטבע קריפטוגרפי מהווה נייר ערך?​

פנית החברה

תשובת הסגל

פיקוח של רשות ניירות ערך

דצמבר 2020​

האם פעילות חברה שמתווכת בין משקיעים לבין פלטפורמות לתיווך באשראי כפופה לדיני ניירות ערך?

פנית החברה

תשובת הסגל

האם תמורה מותנית מהווה נייר ערך?

דצמבר 2020​

האם מתן תמורה מותנית לבעלי מניות החברה במסגרת עסקת מיזוג משולש הופכי, הנגזרת ממימוש נכסים שיתבצע באמצעות הצעת רכש מלאה, מהווה נייר ערך?

פניית החברה

תשובת הסגל

משקיעים מסווגים​יולי 2020​

הכרה באפוטרופוס הכללי כמשקיע מסווג לעניין התוספת הראשונה לחוק ניירות ערך​

פנית החברה

תשובת הסגל

הצעה לציבור​יולי 2020​

האם מיזוג משולש הופכי של חברה ישראלית פרטית לתוך חברה זרה הנסחרת בנאסד"ק חייב בפרסום תשקיף?​

פנית החברה

תשובת הסגל

הצעה לציבור​יולי 2020​

האם מיזוג משולש הופכי של חברה ישראלית הנסחרת בנסאד"ק בלבד לתוך חברה זרה הנסחרת גם היא בנאסד"ק חייב בפרסום תשקיף​

פנית החברה

תשובת הסגל

הצעה לציבור​יולי 2020 ​

האם מיזוג משולש הופכי של חברה ישראלית פרטית לתוך חברה קנדית הנסחרת ב-CES חייב בפרסום תשקיף?​

פנית החברה

תשובת הסגל

משקיעים מסווגים​יולי 2020 ​

האם ניתן לסווג את קרנית - קרן לפיצוי נפגעי תאונות דרכים - כלקוח כשיר לפי פרט שלוש לתוספת הראשונה לחוק הייעוץ, וכמשקיע מסווג לפי פרט שלוש לתוספת הראשונה לחוק נירות ערך ("מבטח")?​

פנית החברה

תשובת הסגל

הצעה לציבור​

דצמבר 2019​

האם מיזוג של חברה פרטית שהתאגדה בדלוואר בעלת מעל 35 בעלי מניות ישראלים לתוך חברה פרטית ישראלית חייב בפרסום תשקיף? ​

פנית החברה

תשובת הסגל

פרסום תשקיף בהתאם לסעיף 15 לחוק ניירות ערך​

דצמבר 2019​​​

תחולת סעיף 15 לחוק ניירות ערך על הצעת מניות חברה זרה לעובדים ישראלים במסגרת תכנית DSP ​

פנית החברה

תשובת הסגל

פרסום תשקיף בהתאם לסעיף 15 לחוק ניירות ערך​

דצמבר 2019​​​

תחולת סעיף 15 לחוק ניירות ערך על הקצאת ניירות ערך בחברה ישראלית חדשה לבעלי מניות בחברה זרה אשר העבירה לחברה החדשה את פעילותה​

פנית החברה


תשובת הסגל

פרסום תשקיף בהתאם לסעיף 15 לחוק ניירות ערך​

דצמבר 2019​​​

פטור מפרסום תשקיף לפי סעיף 15ב(2)(א) לחוק ניירות ערך בנסיבות ייחודיות של הענקת אופציות לעובדי חברה על ידי חברה קשורה​

פנית החברה

תשובת הסגל

פרסום תשקיף בהתאם לסעיף 15 לחוק ניירות ערך​

דצמבר 2019​​

פטור מפרסום תשקיף במסגרת הליך לפי סעיף 350 לחוק החברות להפיכת אגודה שיתופית לחברה פרטית ​

פנית החברה

תשובת הסגל

הצעה לציבור​​

מרץ 2019​

האם מיזוג משולש הופכי של חברה ישראלית פרטית לתוך שלד בורסאי קנדי חייב בפרסום תשקיף ​

פנית החברה

תשובת הסגל

הגדרת נייר ערך​

מרץ 2019​

האם חשבוניות של משרדי ממשלה מהוות נייר ערך כהגדרתם בחוק​

פנית החברה

תשובת הסגל

פטור מפרסום תשקיף​

מרץ 2019​

האם מיזוג משולש הפכי של חברה ישראלית ציבורית לתוך חברה מדווחת בקנדה, הנעשה במסגרת הליך לפי סעיף 350 לחוק החברות, חייב בפרסום תשקיף​

פנית החברה

תשובת הסגל

הקצאת יחידות פאנטום לעובדים​​

מרץ 2019​

האם הקצאת יחידות פאנטום לעובדי חברת בת של תאגיד זר נכללת בפטור הקבוע בסעיף 15ב(2)(א) לחוק ניירות ערך מחובת פרסום תשקיף ​

פנית החברה

תשובת הסגל

סיווג קרן כ"קרן הון סיכון" לפי התוספת הראשונה לחוק ניירות ערך​

מרץ 2019​

האם ניתן לסווג קרן להשקעות בחברות מו"פ כקרן הון סיכון לפי התוספת הראשונה לחוק ניירות ערך, על אף שחלק מהשקעתה תבוצע באמצעות קרנות אחרות

פנית החברה

תשובת הסגל

הצעה לציבור​

מרץ 2019​

האם ביצוע הצעה וחלוקה של Scrip Dividend ע"י חברות ציבוריות בחו"ל, כאשר קיימים יותר מ-35 ניצעים ישראלים, מהווה "הצעה לציבור"​

פנית החברה

תשובת הסגל

הצעה לציבור​

מרץ 2019​

האם הצעת מניות של תאגיד זר הנסחר בחו"ל לבעלי מניות ישראלים בחברה ישראלית הנסחרת בחו"ל, אגב מיזוג משולש הפכי בין התאגיד הזר לחברה הישראלית, מהווה "הצעה לציבור"​

פנית החברה

תשובת הסגל

הקמת אתר אינטרנט לבחינת ביצוע הצעות של ניירות ערך לציבור

יולי, 2018​

האם הקמת אתר אינטרנטי במסגרתו יפורסמו פרטים אודות חברות הבוחנות הצעת ניירות ערך לציבור מהווה הצעה לציבור

פנית החברה

תשובת הסגל

הצעה לציבור​

נובמבר, 2017​

מהו הגילוי הנדרש בנוגע לערבות בתנאי Non Recourse המובטחת בשעבוד ספציפי אגב מכירת מניות כנגד העמדת הלוואת רוכש.​

פנית החברה

תשובת הסגל

הצעה לציבור​

נובמבר, 2017

האם הנפקת סדרה חדשה של אג"ח וכן הצעה של כתבי אופציה בדרך של זכויות לאג"ח הנ"ל, מהווה הצעה לא אחידה הנכנסת בגדרי תקנה 11 לתקנות ניירות ערך (אופן הצעה ניירות ערך לציבור) תשס"ז-2007.​

פנית החברה

תשובת הסגל

הצעה לציבור​

נובמבר, 2017​

האם יש לראות בביקור משקיעים פוטנציאליים בנכס הצעה לציבור החייבת בתשקיף​

פנית החברה 1

פנית החברה 2

תשובת הסגל

הצעה לציבור​

נובמבר, 2017​

האם הצעת ניירות הערך מחוץ לישראל למשקיעים זרים מהווה "הצעה לציבור" בישראל והאם המפיצים הזרים ידרשו לעמוד בתנאי הכשירות הקבועים בתקנה 23 לתקנות ניירות ערך (חיתום) תשס"ז-2007.​

פנית החברה 1

פנית החברה 2

תשובת הסגל​

הנפקת קרן נדל"ן לציבור ללא רישום למסחר

אוגוסט, 2017


תחולת פרק ו'1 לפקודת השותפויות על שותפויות זרות המציעות לציבור בישראל

פנית החברה

תשובת הסגל

תחולת מגבלות הדין הזר על תשקיף של חברה דואלית בישראל

יולי, 2017​

האם ניתן לפטור חברה ברישום כפול המפרסמת תשקיף מדף בישראל ממגבלות התשקיף החלות לפי הדין הזר

פנית החברה 1

פנית החברה 2

פנית החברה 3

תשובת הסגל 1

תשובת הסגל 2

סיווג משקיע כלקוח כשיר לצרכי סעיף 15א(ב)(1) לחוק ניירות ערך​ ​

מרץ, 2017​

האם ניתן לכלול כספים המנוהלים במוצרים פנסיונים, הניתנים למשיכה כדין, במסגרת חישוב שווי "נכסים נזילים"​

פנית החברה

תשובת הסגל

הצעה לא אחידה אגב הסדר חוב בפיקוח בית משפט זר​

מרץ, 2017​

אם הצעה לא אחידה אגב הסדר חוב בפיקוח בית משפט זר, תואמת את הוראות תקנות ניירות ערך (אופן הצעת ניירות ערך לציבור, התשס"ז- 2007).​

פנית החברה

תשובת הסגל

הצעת ניירות ערך ברכישת נדל"ן​אוקטובר, 2016​האם הצעה להשקעה בשותפות לצורך רכישת דירה מהווה הצעת ניירות ערך לציבור​

פנית החברה

תשובת הסגל

סיווג משקיע כלקוח כשיר לצרכי סעיף 15א(ב)(1) לחוק ניירות ערך​אוקטובר, 2016​מה דינם של נכסים נזילים של לקוח בחשבון משותף עם בני משפחתו והאם לצורך מבחן הנכסים ניתן להתחשב בכספים שנצברו בפוליסות חיסכון​

פנית החברה

תשובת הסגל​

תשלום תמורה עתידית מותנית​אוקטובר, 2016​האם תמורה עתידית מותנית שתשולם לבעלי המניות של החברה לאחר השלמת מיזוג מהווה "נייר ערך" ​

פנית החברה

תשובת הסגל

הצעת רכש על ידי חברה דואלית לבעלי מניות של חברה זרה​

אוקטובר, 2016

אימתי הצעת רכש המוצעת על ידי חברה ברישום כפול לבעלי מניות של חברה זרה מהווה הצעה לציבור בישראל​

פנית החברה

תשובת הסגל

הצעה לציבור וחובת פרסום תשקיף​

אוגוסט, 2016​

היקף הפרסום המותר על פי סעיף 15א(א)(4) לחוק ניירות ערך במועד פרסום עמדת סגל 103-39​

פנית החברה

תשובת הסגל

הצעה לציבור וחובת פרסום תשקיף

יוני, 2016​

מהו היקף הפרסום המותר על פי הוראות סעיף 15א(א)(4) לחוק ניירות ערך? 

פנית החברה

תשובת הסגל​

הצעת ניירות ערך לציבור למימון פרויקטים של תמ"א 38​מאי, 2016​זהות המציע ניירות ערך לציבור בגיוס של שותפות מוגבלת יעודית לפרוייקט ​

פנית החברה

תשובת הסגל​

הצעה לציבור וחובת פרסום תשקיף​פברואר, 2016​​האם פרסום במסגרתו מוצגים פרטי ותנאי הצעה לציבור באמצעות פלטפורמה אינטרנטית לביצוע גיוסי הון בהיקפים קטנים פטור מחובת פרסום תשקיף בהתאם לסעיף 15א(א)(4) לחוק ניירות ערך​

תשובת הסגל

תשובת סגל עדכנית

הצעת ניירות ערך במסגרת פלטפורמה אינטרנטית לגיוס הון.​פברואר, 2016​האם שימוש בפלטפורמה אינטרנטית לגיוס הון במסגרתה יוצגו מיזמים וחברות אשר בכוונתם לגייס כספים בפני משקיעים פוטנציאליים אשר יירשמו באתר, מהווה הצעה ומכירה לציבור לפי הפטורים הקבועים בסעיפים 15א(א)(1) ו-15א(א)(4) לחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968​​

פנית החברה 1

פנית החברה 2

תשובת הסגל

תשובת סגל עדכנית

הצעה לציבור​פברואר, 2016​האם הקצאת מניות של שלד בורסאי זר לבעלי מניות של חברה ציבורית במסגרת רכישה במהופך מקימה חובת פרסום תשקיף​

פנית החברה

תשובת הסגל

הנפקת ניירות ערך במסגרת הסדר חוב מחוץ לישראל​פברואר, 2016​

האם הנפקת מניות ואגרות חוב לבעלי מניות ישראלים כחלק מביצוע הסדר חוב המתנהל מחוץ לישראל מהווה "הצעה לציבור"?

פנית החברה

תשובת הסגל

​הנפקת מניות חברה זרה לבעלי מניות של חברה פרטית ישראלית​פברואר, 2016​האם הנפקת מניות של חברה זרה לבעלי מניות של חברה ישראלית פרטית במסגרת מיזוג משולש הופכי מצריכה פרסום תשקיף בישראל?​

פנית החברה

תשובת הסגל

הנפקת מניות חברות באגודה שיתופית לצורך הקמת בנק​פברואר, 2016​האם פניית אגודה שיתופית לציבור, במטרה לגייס הון כנגד הקצאת מניות חברות באגודה, על מנת להקים בנק היא בבחינת הצעת ניירות ערך לציבור הטעונה תשקיף?​

פנית החברה

תשובת הסגל

הצעה לציבור עקב חלוקת דיבידנד בעין​פברואר, 2016​האם חלוקת דיבידנד בעין של מניות חברת בת שנרשמת למסחר בנאסד"ק במקביל מהווה  "הצעה לציבור" ומחייבת תשקיף בישראל?​

פנית החברה

תשובת הסגל

פרסום בקשר עם הצעת ניירות ערך לציבור  לפי סעיף 15א(א)(4) לחוק​פברואר, 2016​מהו "פרסום" בקשר עם הצעת ניירות ערך לציבור שחוסה תחת החריג לחובת פרסום תשקיף הקבוע בסעיף 15א(א)(4) לחוק ניירות ערך?​

פנית החברה

תשובת הסגל​

כשירות למתן חוות דעת עורך דין בתשקיף​ספטמבר, 2015​האם עורך דין במשרד עורכי דין בו עובדת אשתו של בעל השליטה מנוע מלחתום על חוות דעת עורך דין בתשקיף​

פנית החברה

תשובת הסגל​

הכללת משקיעים זרים במנין המשקיעים המתוחכמים בהצעה לציבוריולי, 2015​האם ניתן לסווג לפי סעיף 15א(ב)(2) יחידים כמשקיעים זרים מתוחכמים שאינם נכללים במניין 35 המשקיעים בהקשר של הצעה לציבור.

פנית החברה

תשובת הסגל

תשובה נוספת בקשר לפניה

חסימת מניות בחברה ברישום כפול.

מאי, 2015​האם ניתן למכור מניות חברה ברישום כפול בבורסה זרה עם חלוף תקופת החסימה על פי הדין האמריקאי, וזאת למרות שטרם חלפה תקופת החסימה על פי הדין הישראלי.

פנית החברה

תשובת הסגל

הצעת ניירות ערך לציבור​מאי, 2015  ​האם פניית אגודה שיתופית לציבור, במטרה לגייס חברים חדשים לשורותיה כנגד הקצאת מניות חברות באגודה המקנות הנחות לרכישה במרכולי האגודה, היא בבחינת הצעת ניירות ערך לציבור הטעונה תשקיף.

 

פניית החברה

תשובת הסגל

הצעת ניירות ערך במסגרת מיזוג של חברת צינור של בנק
דצמבר, 2014​האם העברת תעודות התחייבות של חברת צינור לבנק במסגרת מיזוג ביניהם מהווה הצעה של ניירות ערך לציבור הטעונה פרסום תשקיף

פנית החברה

תשובת הסגל

הגדרת "סדרה" בחוק ניירות ערך - אגב מיזם המציע לציבור להעמיד מימון לפרויקטים לתמ"א 38

נובמבר, 2014​האם חוזי הלוואה שאינם זהים אחד לשני ושנועדו למטרת השקעה דומה מהווים "סדרה" ומשכך עונים להגדרת "נייר ערך" בחוק ניירות ערך

פנית החברה

תשובת הסגל

פנית המשך של החברה

תשובת הסגל לפנית המשך

הצעת ניירות ערך לציבור בקבוצת רכישה ​נובמבר, 2014​האם הצעה להצטרפות לקבוצת רכישה מהווה הצעה של ניירות ערך לציבור​​

פנית החברה

תשובת הסגל

הצעה פרטית ושחרור מחסימה ​נובמבר, 2014​התכנות שחרור מחסימה של מניות שינבעו ממימוש אופציות באמצעות תשקיף ​

פנית החברה

תשובת הסגל

 הצעה לציבור וחובת פרסום תשקיף ​אוגוסט, 2014​האם הצעה להחלפה של מניות חברה פרטית במניות של חברה חדשה אליה יועברו מלוא פעילות ונכסי החברה מהווה הצעה או מכירה של ניירות ערך לציבור ​

פנית החברה

תשובת הסגל

תחולת פרק ה'3 לחוק על תשקיף הצעת מכר​יוני 2014 ​האם הרשות מוסמכת לפעול בהתאם לסעיפים 35כט ו- 35ל לחוק בקשר עם פרסום תשקיף הצעת מכר, אשר נוסף על חתימת החברה הרשומה ברישום כפול נחתם בהתאם להוראות החוק גם על ידי המציע שאינו עומד בהגדרות הקבועות בסעיפים אלו ​

פנית החברה

תשובת הסגל

מתן התחייבות מוקדמת על ידי מפיץ להנפקה​יוני 2014​

האם מפיץ בהנפקת ניירות ערך רשאי להשתתף במכרז המוסדי ולהתחייב בהתחייבות מוקדמת לרכישת ניירות הערך המוצעים

פנית החברה

תשובת הסגל

תחולת הוראות חסימה על הצעת ניירות ערך מחוץ לישראל על ידי חברה ברישום כפול​יוני  2014​

האם על ניירות ערך של חברה ברישום כפול שהוקצו מחוץ לישראל חלות מגבלות על מכירה חוזרת מכוח סעיף 15ג לחוק ניירות ערך

פנית החברה

תשובת הסגל

ביקור אנליסטים ונציגי משקיעים בחברה לקראת הנפקה אפשרית​אפריל 2014​

האם הזמנת נציגי משקיעים פוטנציאליים למתקני החברה לשם התרשמות ומתן אינדיקציה לכדאיות ביצוע הנפקה מהווה "הצעה לציבור"

פנית החברה 1

פנית החברה 2

תשובת סגל

תשובת סגל משלימה

הצעה לציבור וחובת פרסום תשקיף​אפריל 2014​האם הצעה של החברה בהליך לפי סעיף 350 לחוק החברות, לפיה החברה תרכוש את מניותיה מבעלי המניות בתמורה למניות של חברה בת הנסחרת בבורסה בחו"ל המוכרת לצרכי רישום כפול תצריך פרסום תשקיף​

פנית החברה 

תשובת סגל

הנפקת אגרות חוב המירות על ידי שותפות​דצמבר, 2013​אישור הנפקת אגרות חובת המירות על ידי שותפות, אשר מוקצות לפרויקט ייעודי ומכילות מרכיב של המרה כפויה בהתקיים אבן דרך.​

פנית החברה 1

פנית החברה 2

תשובת הסגל

הצעת ניירות ערך תוך כדי המסחר בבורסה לפי סעיף 15ג(א)(1)(ב) לחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968.​דצמבר, 2013​האם הסייג הכלול בסעיף 15ג(א)(1)(ב) לחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968, לפיו יראו כהצעה לציבור ניירות ערך שהוצעו תוך כדי המסחר בבורסה, במשך תקופה מסוימת מיום ההקצאה, מתייחס להון מניות התאגיד המנפיק בלבד או לכלל ניירות הערך של התאגיד, לרבות אגרות חוב.​

פנית החברה 1

פנית החברה 2

תשובת הסגל

הצעה לציבור​ספטמבר, 2013​האם פניית אגודה שיתופית לציבור, במטרה לגייס הון כנגד הקצאת מניות חברות באגודה, על מנת להקים בנק חברתי המוחזק במודל בעלות קואופרטיבי, היא בבחינת הצעת ניירות ערך לציבור הטעונה תשקיף.​

פנית החברה

תשובת הסגל

הסכם התחייבות לרכישת מניות בהתאם לדרישת המנפיק.​ספטמבר, 2013​כללים ומגבלות לפיהם ניתן להתקשר בהסכם לרכישת מניות בדרך של הצעה לא אחידה ומכירתם בבורסה בסמוך להנפקתם. ההשקעה תלויה בהמצאת דרישה  מאת המנפיק ומבוצעת בהתאם למנגנון מחיר המבוסס על מחירי המניה בבורסה מספר ימים עוקבים עובר למועד הדרישה.​

פנית החברה 1

פנית החברה 2

תשובת הסגל ​

הכרה בשותפות כמשקיע מסווג לצורך חוק ניירות ערך.​יוני,2013​האם ניתן להכיר בשותפות כ"תאגיד" לצורך סעיף 11 לתוספת הראשונה לחוק ניירות ערך, התשכ"ח - 1968, ומהו הונה העצמי של השותפות בהקשר זה.​

פנית החברה

תשובת הסגל​

פטור מחובת פרסום תשקיף​דצמבר, 2012​האם הקצאת מניות של חברה זרה לבעלי מניות ישראלים, כחלק מהסכם פשרה אליו הגיעה החברה בעקבות תובענה ייצוגית אשר הוגשה נגדה, באה בגדר "הצעה לציבור" כמשמעותה בסעיף 1 לחוק ניירות ערך?

פנית החברה

תשובת הסגל​

חובת פרסום תשקיף​דצמבר, 2012​האם פנייה לציבור בהצעה לרכוש "מנוי שותף" במיזם סלולרי מהווה הצעה לציבור הטעונה פרסום תשקיף?

פנית החברה

תשובת הסגל

הצעה או מכירה לפחות משלושים וחמישה משקיעים לפי סעיף 15א(א)(1) לחוק ניירות ערך, התשכ"ח – 1968​יולי, 2012​האם במקרה בו יזמים בחברה בהקמה מבקשים להציע ולמכור את מניותיהם בה יש לספור את 35 המשקיעים ביחס לכל יזם בנפרד או ביחס לכולם ביחד?

פנית החברה

תשובת הסגל​

הצעה לציבור והצורך בתשקיף לצורך ביצוע מיזוג, הנעשה בדרך של הצעת חליפין לציבור מחזיקים בני"ע של חברה בישראל.דצמבר, 2011​האם הצעת ניירות ערך של חברה זרה הנסחרת בארה"ב, למחזיקים בניירות ערך של חברה פרטית מאוגדת בישראל חלף ניירות ערך המוחזקים על ידם, מהווה הצעה לציבור הטעונה פרסום תשקיף.

פנית החברה

תשובת הסגל ​

הצעה או מכירה לציבור בהתאם להוראות סעיפים 15א(א)(1) ו-15א(א)(4) לחוק ניירות ערך, ושאלת הצורך בפרסום תשקיף.​נובמבר, 2011​האם פנייה לבעלי מניות בחברה פרטית להעמיד הלוואה בתמורה לשעבוד קניינה הרוחני של החברה מהווה הצעה לציבור של ניירות ערך הטעונה תשקיף בהתאם לסעיף 15 לחוק ניירות ערך.

פנית החברה

תשובת הסגל

איסור קביעת מחיר מרבי במכרז במסגרת הצעה אחידה​פברואר, 2011​האם פרסום בדוח הצעת מדף לאור דרישות ה - SEC, של טווח מחירי מקסימום אפשריים, ושל מגבלה על היקף ההנפקה האפשרי על פי דוח הצעת המדף, עומדים בסתירה לאיסור על קביעת מחיר מרבי במכרז במסגרת הצעה אחידה, בהתאם להוראות סעיף 17ג(א)(2) לחוק ניירות ערך.​

פנית החברה

תשובת הסגל

האם הקצאת אופציות לעובדים מהווה "הצעה לציבור"​יולי, 2010​האם הקצאת כתבי האופציות לעובדים (להבדיל ממימושם), מהווה "הצעה לציבור" לפי סעיף 15 לחוק ניירות ערך, התשכ"ח – 1968 (להלן: "החוק"). בהנחה שמדובר ב"הצעה לציבור", האם החברה רשאית להסתמך על הוראת הפטור מחובת פרסום תשקיף לפי סעיף 15ב(2)(א) לחוק.​

פנית החברה

תשובת הסגל

רכישה מהציבור של אג"ח קיימות​ינואר, 2010​ביצוע רכישה על ידי החברה, של אג"ח שהונפקו על ידה לציבור, בתמורה לאג"ח מסדרה חדשה שתנפיק, במסגרת הצעה פרטית או בהצעת רכש חליפין.​

פנית החברה

תשובת הסגל ​

לעדכון עמדת הסגל בעניין מועד הקיבול האחרון ראו שו"ת 103.11

הצורך בתשקיף בהסדר אג"ח​דצמבר, 2009​האם המרת אג"ח של תאגיד בניירות ערך חדשים, במסגרת הליך לפי סעיף 350 לחוק החברות, מהווה הצעה או מכירה לציבור המחייבת פרסום תשקיף.​

פנית החברה

תשובת הסגל

תשקיף​אוקטובר, 2009​בקשה לקבלת NO  ACTION  לעניין שאלת הצורך בפרסום תשקיף בשל החלפת ניירות ערך במסגרת הליך של מיזוג ורכישת חברות ישראליות ע"י חברה זרה.​

פנית החברה

תשובת הסגל

הצעה לציבור​אוקטובר, 2009​אימתי הצעת זכויות, הצעת רכש חליפין והחלפת מניות במיזוג, הנעשית בידי תאגיד זר, לא יחשבו כהצעה לציבור על פי חוק ניירות ערך1.​

פנית החברה

תשובת הסגל

פרסום שיווק ומכירה על ידי בנק, של תעודות התחייבות המונפקות על ידי בנקים זרים.​יוני, 2009​פרסום, שיווק ומכירה של תעודות התחייבות שהונפקו ע"י בנקים זרים, הנעשות ע"י בנק בישראל ללקוחותיו - האם מהווה הצעה או מכירה לציבור הפטורה מפרסום תשקיף על פי סעיפים 15א(א)(1) ו - 15א(א)(4) לחוק ניירות ערך; האם ניתן לראות בכל אחת מתעודות ההתחייבות האמורות "נייר ערך אחר"; היבטים החלים על הפעילות האמורה מנקודת המבט של חוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות.​

פנית החברה

תשובת הסגל

תשקיף מדף לביצוע הצעת רכש חליפין של אג"ח סטרייט של החברה.​יוני, 2009​הצעה של אג"ח סטרייט במסגרת הצעת רכש חליפין, הנעשית על פי תשקיף מדף ודוח הצעת מדף, לציבור מחזיקי אג"ח סטרייט קיימים של החברה - האם מהווה הצעה אחידה או הצעה לא אחידה מותרת, כמשמעותן בסעיף 17ג לחוק ני"ע ולתקנות אופן הצעה לציבור, ומהם התנאים לביצוע הצעת הרכש האמורה.​

פנית החברה

תשובת הסגל

לעדכון עמדת הסגל בעניין מועד הקיבול האחרון והתקופה שתעמוד לניצעים למכור את אגרות החוב ראו שו"ת 103.11

תשקיף מדף לצורך הסדר עם מחזיקי אג"ח​יוני, 2009​הצעת ניירות ערך על פי תשקיף מדף ודוח הצעת מדף, לציבור מחזיקי אג"ח במסגרת הסדר עימם, האם מהווה הצעה אחידה או הצעה לא אחידה מותרת, כמשמעותן בסעיף 17ג לחוק ני"ע ולתקנות אופן הצעה לציבור.​

פנית החברה

תשובת הסגל

הצעה לציבור​יוני, 2008​האם הפעלתו של מיזם אינטרנט שמטרתו תיווך בין משקיעים המעוניינים בהזדמנויות עסקיות לבין יזמים המעוניינים בגיוס כספים, מהווה "הצעה לציבור" וטעונה פרסום תשקיף בהתאם לסעיף 15 לחוק ניירות ערך.​

פנית החברה

תשובת הסגל

תשקיף מדף​מרץ, 2007​פרסום תשקיף מדף, על ידי חברות פרטיות אשר אגרות החוב שלהן רשומות למסחר בבורסה ("תאגידים מדווחים"), הכולל אפשרות לביצוע הצעת מדף של מניות המונפקות לראשונה לציבור, אשר בעקבותיהן יהפוך התאגיד המדווח לחברה ציבורית כהגדרתה בחוק החברות ("IPO").​

פנית החברה

תשובת הסגל

מחיר מקסימלי​​ספטמבר, 2007​הצורך בתיקון תשקיף מדף בעקבות תיקוני חקיקה (תיקון 24 - חוק החיתום) שנכנסו לתוקפם במהלך התקופה בה התשקיף פתוח לציבור.​

פנית החברה

תשובת הסגל

הצעה לציבור​אוקטובר, 2007​האם הצעת מניות של קבוצת כדורגל אשר אינן מעניקות זכויות בפירוק או השתתפות ברווחים עונות לכדי הצעה לציבור לפי חוק ניירות ערך.​

פנית החברה 1

פנית החברה 2

תשובת הסגל​

הוראות חסימה​נובמבר, 2007​תחולת הוראות החסימה במכירת מניות רדומות על ידי החברה.​

פנית החברה

תשובת הסגל

 

תגיות:

פניות ותלונות לרשות

מערכות וטפסים