כניסה

רשות ניירות ערך מפרסמת את המלצותיה אודות גילוי בנוגע לאחריות תאגידית וסיכוני ESG

במהלך השנים האחרונות בחן סגל הרשות את הצורך באימוץ כללים באשר לגילוי אודות היבטי ESG, הניתן על ידי התאגידים המדווחים אשר ניירות הערך שלהם נסחרים בבורסה, לציבור המשקיעים שלהם. בהתאם, במהלך חודש יולי 2020 פרסמה הרשות מסמך היוועצות עם הציבור, בו נתבקש הציבור להביע את עמדתו ביחס למגוון של שאלות הנוגעות לכך. היענות הציבור למסמך ההיוועצות הייתה יוצאת דופן, כאשר עשרות גופים וגורמים שונים, מקומיים ובינלאומיים, העבירו את התייחסותם.

לאחר עיבוד הערות הציבור, קיים סגל הרשות שני דיוני שולחן עגול במהלך חודש דצמבר 2020, האחד, דיון ישראלי-מקומי, והשני, דיון בינלאומי. במקביל, קיים סגל הרשות במהלך השנה האחרונה סדרה של דיונים עם נציגות משרד ראש הממשלה, נציגי המשרד להגנת הסביבה ונציגי משרד מבקר המדינה בנושא.

בהתבסס על הפעולות האמורות, גיבש סגל הרשות את המלצותיו לתאגידים המדווחים, ביחס לגילוי בתחום האחריות התאגידית וניהול סיכוני ESG, המלצות אשר יפורטו להלן:

א. הרשות קוראת לכלל התאגידים המדווחים אשר ניירות ערך שלהם נסחרים בבורסה, לפרסם לציבור המשקיעים ושאר מחזיקי העניין בהן דוח אחריות תאגידית שנתי. יודגש, כי קריאה זו היא על בסיס וולונטרי, בלבד;

ב. פרסום דוח אחריות תאגידית שנתי יכול שייעשה באתר האינטרנט של כל תאגיד מדווח. כמו כן, תאגיד שירצה בכך, יוכל לשלוח לרשות עותק מדוח האחריות אותו הוא פרסם, בכדי שזה יפורסם בעמוד ייעודי באתר הרשות. פרסום כאמור, אם ייעשה, לא יהיה תחת תחולת חוק ניירות ערך והתקנות שהותקנו מכוחו.

ג. הרשות קוראת, לכל תאגיד מדווח שיבחר לפרסם דוח אחריות תאגידית, לערוך ולהכין דוח כאמור על בסיס קריטריונים בינלאומיים מקובלים, דוגמת GRI או SASB. עם זאת, יודגש, כי כל תאגיד מדווח שיבחר לפרסם דוח אחריות תאגידית, יהיה רשאי לערוך ולהכין אותו על בסיס קריטריונים אחרים;

ד. הרשות קוראת, לכל תאגיד מדווח שיבחר לפרסם דוח אחריות תאגידית, ואשר בכוונתו לעבור ולדווח בשפה האנגלית בהתאם לתקנות ניירות ערך (דיווח בשפה האנגלית), התשפ"א-2020, לפרסם את הדוח האמור בשפה האנגלית. פרסום דוח אחריות תאגידית באנגלית עשוי לשרת את האינטרס של תאגידים מדווחים, המעוניינים כי משקיעים בינלאומיים, הן מוסדיים הן ופרטיים, כמו גם חברות דירוג והעורכות דירוג על בסיס נתוני ESG, ייחשפו לדוח האחריות התאגידית אותו הם יפרסמו;  

ה. הרשות קוראת, לכל תאגיד מדווח שיבחר לפרסם דוח אחריות תאגידית שנתי, לפרסמו בסמוך למועד פרסום הדוח התקופתי בגין שנת הדיווח הרלבנטית. עם זאת, יובהר כי תאגיד מדווח שיבחר לפרסם דוח אחריות תאגידית במועד מאוחר יותר, יוכל לעשות כן;

ו.  הרשות תפעל להעניק תמיכה לתאגידים מדווחים שיבחרו לפרסם דוח אחריות תאגידית, וזאת באמצעות קיומן של הדרכות וסדנאות מקצועיות לנציגי התאגידים המדווחים.

אנשי קשר: עו"ד אלי דניאל, עו"ד גליה לוי, רו"ח רעות קסלר

אי-מייל: ESGPROJECT@isa.gov.il

טלפון: 02-6556444, 03-7109970​

 

לצפייה במסמך לחץ כאן

 
תגיות:

פניות ותלונות לרשות

מערכות וטפסים