כניסה

מסלקות

המחלקה לפיקוח על הבורסה וזירות הסוחר מרכזת את הפיקוח והבקרה על מסלקות, כהגדרתן בחוק ניירות ערך, על מנת לוודא את יציבותן ויעילותן. סמכויות הפיקוח נובעות מהוראות חוק ניירות ערך, ובפרט פרק ח' של החוק שקובע את תפקידי הרשות וסמכויותיה לצורך הפיקוח והבקרה על מסלקות. במסגרת פיקוח הרשות על פעולות המסלקה קובע סעיף 50ג לחוק כי הרשות תבצע בקרה על מסלקה כדי לוודא את יציבותה ויעילותה. לצורך זה נקבע כי הרשות תבחן, בין השאר, את אמינות המערכת, הנגישות למערכת, שלמות ומהימנות המידע שבמערכת ואבטחתו, ואת קיומם ותוכנם של כללים המסדירים את סופיות ההוראות והפעולות המתקבלות והמבוצעות במערכת. עוד נקבע כי הרשות תבחן את נאותות כללי המסלקה ואת עמידת המסלקה באחריות למילוי התנאים והדרישות החלים לגביה על פי הוראות החוק.

הרשות מפקחת על מסלקת הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ ומסלקת מעו"ף בע"מ. במסגרת תפקידה כמפקחת על המסלקות החליטה הרשות לאמץ וליישם בעקביות את העקרונות לפיקוח על תשתיות השוק הפיננסי (PFMI – Principles for Financial Market Infrastructures) ולהחילם על מסלקות הבורסה במטרה לוודא את יציבותן ויעילותן. בחודש דצמבר 2015, אישרה מליאת הרשות הוראה להבטחת פעילותן התקינה של מסלקות הבורסה לניירות ערך לפי סעיף 50ג(ב) לחוק ניירות ערך. ההוראה מסדירה את פעילותן של מסלקת הבורסה ומסלקת מעו"ף, בהתאם לסטנדרטים הקבועים בעקרונות אלה. ההוראה כוללת, בין היתר, כללים לגבי הממשל התאגידי, הסדרי סליקה, ניהול סיכונים, בטוחות, ניהול מקרה כשל של חבר מסלקה, דרישות חברות במסלקה, מידע וגילוי, דרישות הון עצמי, נזילות וביטוח.

בורסה

 

תגיות:

פניות ותלונות לרשות

מערכות וטפסים