כניסה

חתמים זרים

החל משנת 2007 ובעקבות אישור רפורמה רחבה בתחום החיתום, אושרו הקלות ברישום חתמים זרים במרשם החתמים בארץ - רישום המהווה תנאי לעבודת חתם בישראל. בין היתר נקבע כי לגבי חתמים זרים, חלף דרישות הכשירות החלות על חתם מקומי יחולו דרישות הכשירות החלות על חתמים אלו במדינה בה הם פועלים. הקלה זו מותנית בכך שהמבקש להירשם כחתם זר עומד בתנאים מסוימים ביניהם כי העיסוק בתחום החיתום נעשה בעיקר מחוץ לישראל והשליטה על עסקיו וניהולם מופעלים מחוץ לישראל, יכולתו לפעול כחתם בהצעות ניירות ערך לציבור הרשומים (או מיועדים להירשם) בבורסות בחו"ל, קיומו של גורם מפקח במדינת המוצא בעל סמכויות ביצוע ואכיפה ביחס לפעילות החתם במקום עסקיו העיקרי ובישראל, והגשת חוות דעת מנומקת של עורך דין המתייחסת להוראות הדין במדינת המוצא ולאפשרות אכיפתם בישראל.

לפירוט רשימת התנאים המלאים בהתקיימם ניתן לעמוד בהגדרת "חתם זר" ראו תקנה 2(א) לתקנות ניירות ערך (חיתום), התשס"ז-2007 (להלן: "תקנות החיתום").

שלבי רישום חתם זר דומים לשלבי רישום חתם כפי שפורסמו בעמדת סגל מספר 106-2 בנושא "חיתום - שאלות ותשובות בנוגע לתקנות החדשות".

בנוסף, לרשות סמכות לפטור חתמים זרים מדרישות הדיווח החלות ככלל על חתמים הפועלים בישראל לפי פרק ד' לתקנות החיתום, כולן או חלקן, והחתם הזר רשאי לצרף למסמכי הרישום בקשה להקלות בחובות דיווח אלו.

  

תגיות:

פניות ותלונות לרשות

מערכות וטפסים