כניסה

פניות מקדימות

נוהל פניה מקדמית למחלקת תאגידים ​ ​

הפניה תוגש באמצעות מערכת המגנ"א, על גבי טופס שעניינו "התכתבות עם רשות ניירות ערך" - ח-206

​ ​ ​ פניות מקדמיות
נושא הפניה​מועד הפרסום​סוגיה​פנית החברה ותשובת הסגל
הצעה פרטית ושחרור מחסימה ​

נובמבר,  2014​

התכנות שחרור מחסימה של מניות שינבעו ממימוש אופציות באמצעות תשקיף ​​

פנית החברה

תשובת הסגל

מתן התחייבות מוקדמת על ידי מפיץ להנפקה​

יוני, 2014​

האם מפיץ בהנפקת ניירות ערך רשאי להשתתף במכרז המוסדי ולהתחייב בהתחייבות מוקדמת לרכישת ניירות הערך המוצעים ​

פנית החברה

תשובת הסגל

חתימת חתם על תשקיף רישום למסחר ​אפריל, 2014​האם לאור נסיבות המקרה, חתימת החברה כחתם מתמחר על תשקיף רישום למסחר, חלף חתימת החתם שהיה מעורב בהנפקה פרטית של ניירות הערך הנרשמים למסחר, עולה בקנה אחד עם עמדת סגל משפטית 106-3 בדבר מכירה חוזרת של ניירות ערך לאור הוראות תיקון 24 לחוק ניירות ערך​

פנית החברה

תשובת הסגל

הסכם התחייבות לרכישת מניות בהתאם לדרישת המנפיק.​ספטמבר, 2013​כללים ומגבלות לפיהם ניתן להתקשר בהסכם לרכישת מניות בדרך של הצעה לא אחידה ומכירתם בבורסה בסמוך להנפקתם. ההשקעה תלויה בהמצאת דרישה  מאת המנפיק ומבוצעת בהתאם למנגנון מחיר המבוסס על מחירי המניה בבורסה מספר ימים עוקבים עובר למועד הדרישה.​

פנית החברה 1

פנית החברה 2

תשובת הסגל

חתם במעמד "לא פעיל"​פברואר, 2011​האם ניתן לראות בתאגיד שהינו חתם במעמד "לא פעיל", כמשמעותו בתקנות החיתום, כמי שהינו "משקיע מסווג", כהגדרתו בתקנות ני"ע אופן הצעת ניירות ערך לציבור, ובהוראות סעיף 15א(ב)(1) או סעיף 15א(ב)(2) לחוק ניירות ערך, ובסעיף 8 לתוספת הראשונה לחוק.​

פנית החברה

תשובת הסגל

תגיות:

פניות ותלונות לרשות

מערכות וטפסים