כניסה

מכרז פומבי מספר 8/14 לאספקת פתרונות הסעדה טכנולוגיים לעובדי רשות ניירות ערך
הבהרות למכרז מיום 12.11.14
 
המועד האחרון להגשת הצעות נדחה ליום: 23.11.14, שעה 14:00
 

למסמך ההבהרות מיום 12.11.14 לחץ כאן

הבהרות למכרז מיום 5.11.14

למסמך ההבהרות מיום 5.11.14 לחץ כאן

לנוסח מעודכן של המכרז בעקוב אחר שינויים לחץ כאן

לנוסח מעודכן של המכרז נקי לחץ כאן

המודעה בדבר פרסום המכרז מיום 05.10.2014

לנוסח המודעה בערבית לחץ כאן

למסמכי המכרז לחץ כאן 

טבלה חלופית לטבלה בסעיף 6 לטופס ההצעה (נספח א' למכרז) (עם לחיצה על הקובץ יפתח חלון הדורש הכנסת שם משתמש וסיסמא, אין צורך להזין נתונים אלה אלא ללחוץ על "cancel")

 

רשות ניירות ערך ("הרשות") מזמינה בזאת מציעים, העונים על תנאי הסף המפורטים במכרז, להציע הצעות לאספקת פתרונות הסעדה טכנולוגיים לעובדי הרשות בירושלים ובתל אביב הכוללים הטבות בהזמנת ארוחות צהריים בישיבה במסעדות או במשלוח למשרדי הרשות ותשלום באמצעות כרטיס מגנטי אישי. 

1. תנאי הסף להשתתפות במכרז

להלן תמצית תנאי הסף להשתתפות במכרז (הנוסח המלא והמחייב מפורט במסמכי המכרז):

1.1 על המציע להיות במועד הגשת ההצעה תאגיד רשום שהתאגד בישראל על פי כל דין.

1.2 המציע מספק פתרונות הסעדה טכנולוגיים לשלושה לקוחות לפחות ושמתקימים, לגבי כל לקוח, כל התנאים שלהן:

1.2.1 נכון למועד הגשת ההצעה, המציע סיפק ללקוח פתרונות הסעדה טכנולוגיים בתקופה רצופה של 12 חודשים לפחות, במהלך השנים 2013-2014.

1.2.2 ללקוח יש שני סניפים/אתרים לפחות ברחבי הארץ, כאשר אחד מהסניפים/אתרים נמצא בירושלים או בתל אביב.

1.2.3 ללקוח יש מאה חמישים (150) עובדים, לפחות, המשתמשים בשירותי המציע.

1.3  המציע מחוייב לכלול בהצעתו:

1.3.1 לפחות מסעדה אחת כשרה חלבית ומסעדה אחת כשרה בשרית בכל אחד מהאתרים המפורטים במכרז, המציעות ארוחות צהריים הכוללות את תפריט הבסיס במחיר ההסדר (כהגדרת המונחים במכרז).

1.3.2 לפחות חמש מסעדות בקרבת כל אחד מהאתרים המפורטים במכרז המציעות הסדרי ארוחת צהריים שונים.

1.3.3 המסעדות המוצעות בסעיפים 1.3.1 ו-‎1.3.2 יהיו ברדיוס של עד 0.75 ק"מ אווירי מכל אחד מהאתרים המפורטים במכרז.

1.4 מציע מנגנון חיוב הכולל את האפשרויות המפורטות במכרז.

1.5 המציע מפעיל אתר אינטרנט לשימוש מחזיקי הכרטיס המגנטי בו מפורטת רשימת המסעדות בהן מחזיקי הכרטיס המגנטי זכאים להטבות ופרטי המסעדות.

1.6 המציע או חברת סליקת האשראי עימה הוא עובד הם בעלי תקן PCI DSS  מטעם מועצת תעשיית האשראי ה- PCI Council.

1.7 מאגר המידע של המציע רשום בהתאם לחוק הגנת הפרטיות, תשמ"א-1981.

1.8 תשלום דמי השתתפות במכרז בסך 500 ₪.

1.9 תנאי סף נוספים המפורטים במסמכי המכרז.


2תקופת ההתקשרות

2.1 תקופת ההתקשרות היא לשנה.

2.2 לרשות תעמוד אופציה להאריך את תקופת ההתקשרות המקורית לפרקי זמן נוספים, וזאת לתקופה מצטברת של עד חמש (5) שנים.


3. הליך המכרז

3.1 מסמכי המכרז, כל המידע והתוצרים הקשורים למכרז וכל ההודעות בנושא המכרז יפורסמו בדף זה.

3.2 החל מיום פרסום המכרז ועד ליום 29.10.2014, ניתן לפנות לרשות בכתב, באמצעות דואר אלקטרוני michrazim@isa.gov.il ולהעלות כל בקשה להבהרה או שאלה הקשורה במכרז או בהתקשרות שתבוא בעקבותיו.

3.3 את ההצעה יש להגיש, לאחר סיום הליך ההבהרות ולא יאוחר מיום 17.11.2014 בשעה 14:00, בתיבת המכרזים הנמצאת במשרד רשות ניירות ערך, ברח' כנפי נשרים 22, ירושלים.

במודעה שפורסה בעיתון כלכליסט ביום 6.10.14 בדבר מכרז זה חלה טעות דפוס בדבר מועד הגשת ההצעה. מועד ההגשה הקובע הינו המועד המצויין בסעיף 6.1.3 למכרז.

4. בכל מקרה של סתירה בין האמור במודעה זו לבין מסמכי המכרז, יגבר האמור במסמכי המכרז.

תגיות:

מערכות וטפסים

פניות ותלונות לרשות