כניסה

מכרז פומבי מספר 9/17- הזמנה להשתתף בהליך מיון מוקדם לצורך מכרז לתחזוקת המערכות האלקטרומכאניות בחדרי המחשב של רשות ניירות ערך

למודעה בערבית לחץ כאן

למסמכי המיון המוקדם לחץ כאן

רשות ניירות ערך ("הרשות") מזמינה בזאת מציעים העונים על תנאי הסף המפורטים להלן ובמסמכי שלב המיון המוקדם, להשתתף בשלב מיון מוקדם לצורך מכרז לתחזוקת המערכות האלקטרומכאניות בחדרי המחשב של רשות ניירות ערך.

מציעים שיעמדו בתנאי המיון המוקדם יוזמנו להשתתף במכרז, וזאת בהתאם לתנאים שתקבע ועדת המכרזים של הרשות.

1. תנאי הסף להשתתפות בשלב המיון המוקדם:

להלן תמצית תנאי הסף להשתתפות בשלב המיון המוקדם (הנוסח המלא והמחייב מפורט במסמכי המיון מוקדם המצויים באתר הרשות כמפורט בסעיף 3.1 להלן).

1.1 המציע התאגד בישראל על פי דין.

1.2 המציע העניק, בעצמו או באמצעות קבלני משנה מטעמו, שירותי תחזוקה ללקוח אחד – לכל הפחות- כמפורט במסמכי המיון המוקדם.

1.3 תנאי סף נוספים המפורטים במסמכי הליך המיון  המוקדם.

2. תקופת ההתקשרות

2.1 תקופת ההתקשרות הינה מיום חתימת הרשות על החוזה עם הזוכה במכרז ועד ליום 31.12.2021 (להלן: "ההתקשרות המקורית").

2.2 לרשות תעמוד אופציה להאריך את תקופת ההתקשרות המקורית בפרקי זמן נוספים עד לתקופה מצטברת של שמונה (8) שנים בסך הכל (כולל ההתקשרות המקורית).

3. שלב המיון המוקדם:

3.1 מסמכי המיון המוקדם מפורסמים בדף זה. כל המידע והתוצרים הקשורים למיון המוקדם וכל ההודעות בנושא המכרז יפורסמו באתר זה.

3.2 החל מיום פרסום הליך המיון המוקדם ועד ליום 26.10.2017, רשאי כל אדם לפנות לרשות בכתב, באמצעות דואר אלקטרוני michrazim@isa.gov.il, ולהעלות כל בקשה להבהרה או שאלה הקשורה במיון המוקדם.

3.3 תשובות לשאלות ההבהרה יפורסמו עד ליום 09.11.2017.

3.4 את ההצעה  למיון המוקדם יש להגיש, לאחר סיום הליך ההבהרות ולא יאוחר מיום 23.11.2017 בשעה 14:00, בתיבת המכרזים הנמצאת במשרד רשות ניירות ערך, ברח' כנפי נשרים 22, ירושלים.

4. בכל מקרה של סתירה בין האמור במודעה זו לבין מסמכי המיון המוקדם, יגבר האמור במסמכי המיון המוקדם.​

תגיות:

פניות ותלונות לרשות

מערכות וטפסים